FB twitter YouTube

Misijní dětská adorace

Misijní dětská adorace

Písnička zpěvník Hosana 49
Dnes jdu k Tobě, Pane můj – během písničky výstav Nejsvětější Svátosti.

Pozdravení Nejsvětější Svátosti:
Pochválena a pozdravena budiž bez ustání Nejsvětější Svátost oltářní!

Úvod:
Pane, stvořil jsi pro nás krásný svět, ale my lidé jej kazíme hříchy. Ty nás však nepřestáváš mít rád. Odpouštíš a zveš nás k následování. Dokonce jsi nás skrze křest učinil svými dětmi a my se stali příslušníky velké Boží rodiny. Nyní klečíme před Tebou, abychom Tě chválili, děkovali Ti i prosili jako Tvé děti.

Písnička zpěvník Hosana 271
Vše, co mohu dát, je chvála – během písničky přicházejí děti, které mají číst chvály.

Chvály
Budeme odpovídat: CHVÁLA TOBĚ, PANE.
1. Pane Ježíši, přišel jsi na svět jako malé dítě, jako jeden z nás. A přece jsi veliký Bůh, Pán a Král světa. Snížil ses k nám, abychom Tě mohli lépe poznávat a milovat. CHVÁLA TOBĚ, PANE.
2. Máš rád všechny lidi na celém světě. Neděláš mezi nimi rozdíly. Každému se chceš dát poznat, všem nabízíš osobní setkání skrze modlitbu a svátosti. CHVÁLA TOBĚ, PANE.
3. Dal jsi nám krásnou zemi, dáváš nám domov, rodiče a sourozence, dáváš nám přátele a kamarády. Dáváš nám sám sebe a otvíráš nám své milující a naslouchající srdce. CHVÁLA TOBĚ, PANE.
4. Jsi s námi ve všech našich radostech i starostech. Jsi nám vždy nablízku a máš na nás vždycky čas. Jsi pevnou skálou a oporou, i když se nám nedaří. CHVÁLA TOBĚ, PANE.
5. Stále znovu nám dáváš svou lásku, živíš naši naději, podporuješ naši víru. Dal jsi nám rozum a svobodnou vůli, abychom Tě mohli chválit a děkovat Ti. CHVÁLA TOBĚ, PANE.

Písnička zpěvník Hosana 44
Díky – během písničky přicházejí děti, které mají číst díky.

DÍKY
Budeme odpovídat: DÍKY TOBĚ, PANE.
1. Pane, Ty jsi Pánem a vládcem celého světa. Vybíráš ty, kteří nás doprovázejí na cestě k Tobě. Děkujeme Ti za Svatého otce, naše biskupy a kněze. DÍKY TOBĚ, PANE.
2. Děkujeme Ti za rodiče a přátele, kteří jsou nám vzorem a podporují nás v životě podle víry. DÍKY TOBĚ, PANE.
3. Děkujeme Ti, že jsi nás vyvolil za své spolupracovníky a pozval nás k misijní činnosti mezi našimi blízkými i vzdálenými kamarády. DÍKY TOBĚ, PANE.
4. Děkujeme Ti, že Tě smíme znát, povídat o Tobě druhým a podle svých sil jim pomáhat. DÍKY TOBĚ, PANE.
5. Děkujeme Ti, že smíme předstupovat před Tebe a prosit Tě za všechny, kteří Tvou pomoc potřebují. DÍKY TOBĚ, PANE.

Písnička zpěvník Hosana 92
Jsme děti Tvé – během písničky přicházejí děti, které mají číst prosby.

PROSBY
Budeme odpovídat: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
1. Prosíme Tě, Pane, aby lidé měli respekt k Tvému stvoření, aby se lépe starali o přírodu, poznávali ji a dokázali se chránit před přírodními katastrofami. PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
2. Prosíme Tě, Pane, aby se vládcové na celém světě dokázali domluvit, ukončili války a dopřáli dětem na celém světě život v míru a přátelství. PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
3. Prosíme Tě, Pane, za všechny děti a jejich rodiny na celém světě, jež trpí nedostatkem jídla, vzdělání, lékařské péče, bídou tělesnou i mravní. PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
4. Prosíme Tě, Pane, za nás zde přítomné. Kéž Tě vždy vnímáme jako vzor pro své myšlení a jednání. PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
5. Prosíme Tě za všechny děti i dospělé, kteří nás předešli na cestě do věčného života, ale ještě nedošli k Tobě do nebeské slávy. PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.

Písnička zpěvník Hosana 150
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou – během písničky se připravuje požehnání.

ROZESLÁNÍ

Rozeslání je určeno především dětem připojeným sliby k Papežskému misijnímu dílu dětí, přijmout je však může kdokoli ze zúčastněných.

Pane Ježíši, Ty, který jsi učil své apoštoly modlit. Dej, aby tyto děti nikdy nezapomněly na sílu modlitby. Ať jsou schopny otevírat Ti zcela své srdce a s vírou Božího dítěte u Tebe hledat sílu pro své poslání malého misionáře. AMEN.
Pane Ježíši, ty, který ses za nás obětoval až k smrti na kříži, dej, aby tyto děti nezapomínaly na sílu oběti. Ať jsou vždy odhodlány rozdělit se o své prostředky a bohatství s jinými dětmi, které jsou v nouzi a vydávají tak věrohodné svědectví o své víře v Tebe. AMEN.
Pane Ježíši, přišel jsi na svět pro všechny lidi. Se všemi chceš spolupracovat, všechny toužíš přivést do svého království. Dej, ať se také tyto děti neuzavírají ve své víře, ale dokážou prokazovat lásku a solidaritu misijní církvi ve své zemi i po celém světě. AMEN.
Pane Ježíši, Ty jsi nepřišel Boží zákon zrušit, ale naplnit. Pomáhej těmto dětem, ať jsou ve svém životě zbožné, pokorné, pravdomluvné, spravedlivé a skromné, jak se sluší na děti v Papežském misijním díle dětí. AMEN.

Hymna Papežského misijního díla dětí – Pošli mě, půjdu já.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio