FB twitter YouTube

Poselství papeže k Misijní neděli 2002

Poselství papeže Jana Pavla II. ke světové Misijní neděli 20. října 2002:(Výňatek)

Misie jsou hlásáním odpuštění.

Poslání církve hlásat evangelium je v podstatě sdělení Boží lásky, milosti a odpuštění, které byly lidstvu zjeveny skrze život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, našeho Pána. Misie jsou hlásáním radostné zvěsti, že Bůh nás miluje a chce všechny lidi sjednotit ve své láskyplné milosti.

I když se Misijní neděle slaví každý rok, neztrácí nic ze svého neobyčejného významu a důležitosti, protože misie jsou naší odpovědí na Ježíšovo svrchované přikázání:, Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy … a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“(Mt28,19). Počet těch, kdo neznají Krista a nepatří do církve, se stále zvyšuje. Od konce Koncilu se téměř zdvojnásobil. Když se zamyslíme nad touto velkou částí lidstva, kterou Otec miluje a pro kterou poslal svého Syna, tak nutnost poslání církve je samozřejmá. Konflikty sužují svět téměř místně. Nicméně nelze popřít touhu mužů a žen po Bohu a po jeho láskyplném milosrdenství. Pánovo volání k hlásání evangelia je dnes ještě naléhavější.

Rozjímání tváře Krista trpícího a oslaveného. Srdcem křesťanského poselství je hlásání velikonočního tajemství Krista, ukřižovaného a vzkříšeného. Kontemplací kříže se učíme žít v pokoře a odpuštění, pokoji a společenství. Nářek Ježíše na kříži (srv. Mt 27,46) není úzkostí zoufalého člověka, je to modlitba Syna, který nabízí svůj život za spásu lidstva. Z kříže nám Ježíš ukazuje, jak odpouštět. Na nenávist odpovídá modlitbou. On nejen odpouští. On miluje, přimlouvá se za své pronásledovatele. Jeho smrt se stává plným uskutečněním Lásky.

Vzkříšený Kristus dává pokoj svým učedníkům. Skrze evangelizaci věřící pomáhají lidem uvědomit si, že jsme všichni bratři a sestry. Jsme poutníci, všichni na své cestě ke společnému domovu, který nám Bůh, cestami, které zná jen On sám, nepřestává naznačovat.

Hlavní cestou misií je upřímný dialog. Dialog mluví k druhým s respektem a porozuměním, stojí na základech, ve které věříme, a s láskou hlásá nejjasnější pravdy víry. Dialog vedený s nasloucháním Duchu svatému přinese duchovní plody. Na misijní neděli jsme vyzýváni, abychom se vytrvale modlili za misie a abychom spolupracovali všemi prostředky v aktivitě církve na celém světě k budování Božího království. Nesmíme se nikdy stydět za evangelium a nikdy se bát prohlašovat, že jsme křesťané. Ježíš nám slíbil, že s námi bude navždy; On je vždy uprostřed svých učedníků.

MISIJNÍ NEDĚLE, svátek misií, nám pomáhá objevit hodnotu našeho osobního i společného povolání. Papežské misijní dílo je ve službě misií církve, když zajišťuje, že ti nejposlednější netrpí nedostatkem potravy a lásky. Svěřme celou evangelizační aktivitu církve nejsvětější Panně Marii, Královně misií.

Všem misionářům, těm, kdo je podporují modlitbou a bratrskou pomocí, starým i novějším křesťanským komunitám. S potěšením posílám své apoštolské požehnání a vyprošuji vám neustálou ochranu od Pána.

Ve Vatikánu, 19. května 2002, o Slavnosti Letnic

Jan Pavel II.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio