FB twitter YouTube

Podněty

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou.

Předkládané návrhy vycházejí z praxe slavení Misijní neděle v různých částech světa a z podnětů národního a diecézních ředitelů PMD v ČR. Jsou určeny kněžím a jejich spolupracovníkům v pastoraci.

PODNĚTY K PROŽITÍ MISIJNÍ NEDĚLE A CELÉHO MĚSÍCE ŘÍJNA V MISIJNÍM DUCHU

Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího království – prožívání Misijní neděle má věřícím tuto skutečnost připomenout a pomoci jim toto povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry. Proto vám nabízíme následující doporučení, která budou příspěvkem vaší farnosti k misijnímu úsilí církve, jež přinese plody nejen v dalekých zemích, ale i vašemu farnímu společenství.

Modlitba misijního růžence

Misijní charakter a mariánský charakter měsíce října lze vhodně spojit.

Podněty:

 •  Každý desátek symbolizuje jeden kontinent.
 •  Lze využít misijních barev pro jednotlivé kontinenty (zelená – Afrika, bílá – Evropa, žlutá – Asie, modrá – Austrálie a Oceánie, červená – Amerika).
 • Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl (buď celý růženec, nebo zvolte úmysl pro každý desátek zvlášť). Doporučujeme misijní úmysly Svatého otce. Další úmysly mohou být: za misionáře, šíření víry ve všech částech světa, děkování a prosba za naši vlast, diecézi i konkrétní potřeby farnosti. Lidé mohou sami navrhovat úmysly jednotlivých desátků.
 • Růženec může provázet i četba úryvků z Písma svatého, které obsahují misijní poslání – četbou veršů se prokládají jednotlivé desátky, po přečtení úryvku ponechte chvíli ticha k rozjímání. Návrh úryvků: „Jděte do celého světa…“ (Mt 28,19); povolání apoštolů – „Pojď za mnou…“ (Mt 4,19); ustanovení Eucharistie (Mk 14,22-24); „Cokoliv jste udělali jednomu z těchto…“ (Mt 25,40); Poslal je před sebou do všech měst a míst… (Lk 9,6); Kázání Petra o Letnicích (Sk 2,22-24) atd.
 •  Zapojujte kreativním způsobem i děti (vyrábějí si samy růžence nebo jeden velký společný, který může v misijním měsíci říjnu putovat po farnosti).
 •  Do nakresleného velkého růžence na nástěnce v kostele mohou děti dopisovat či malovat své prosby.

Obohacení misijní liturgie

 • Přímluvy – za potřeby celého světa, za obrácení a naplnění misijního poslání každého z nás, za misijní úmysly v naší diecézi, vikariátu (děkanátu), farnosti, poděkování za všechny, kteří nám přinesli a předali poklad víry… Doporučujeme vyzvat věřící k přednesení vlastních přímluv, případně ponechat jim prostor k jejich tichému vyjádření.
 • Umístit dopředu na viditelné místo mapu světa a k ní připevnit přímluvy za jednotlivé kontinenty – prosby o vyřešení největších těžkostí jejich obyvatel.
 • Po přečtení dopisu národního ředitele PMD k Misijní neděli (dopis se čte týden předem) vyzvat věřící, aby přinesli na Misijní neděli dary do obětního průvodu, kterými by symbolicky chtěli vyjádřit solidaritu s obyvateli misijních zemí. Mohou to být např. dary misijního světa (ovoce, zelenina, chléb…), prostředky pro zmírnění těžké situace lidí (léky, školní potřeby), povzbuzení ve víře (kříž, svíce, Bible…), dárky pro radost (květiny, koláče, srdíčko s biblickým citátem) apod. Na závěr bohoslužby rozdejte přinesené dary nemocným, trpícím, osamělým, dětem…
 • Závěrečné požehnání můžete využít k připomenutí, že jsme posláni do světa šířit víru (Ite missa est), doporučujeme zadat věřícím konkrétní misijní úkol (např. návštěvu nemocných, domova důchodců apod.).

 Při mši svaté pro děti lze navíc využít těchto podnětů:

 • Děti mohou přede mší svatou na Misijní neděli pomoci vyzdobit kostel tak, aby si uvědomily pestrost kontinentů. Použít můžete obrázky světců – misionářů, vlajky různých zemí, připravit nástěnku o misiích apod.
 • Obohatit hudbu při liturgii o prvky typické pro jiné kontinenty (bubínky, tanec) – sdělit přitom dětem, že i takovým způsobem lidé chválí Boha.
 • Ztvárnit biblický misijní úryvek pantomimou, scénkou…
 • Děti si mohou připravit dárky pro lidi některého kontinentu dle výše uvedeného doporučení, k tomu si vyrobí oděv typický pro vybraný kontinent, ve kterém svůj dar v obětním průvodu přinesou.

Adorace

Vyberte vhodný biblický text a promyslete situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve.

 • Děkování za dar víry
 • Modlitba za obrácení a Boží lásku.
 • Přímluvná modlitba za církev, misie, mír, misionáře.

 Adoraci můžete obohatit těmito prvky:

 • Zapalte kadidlo a vedle něj připravte misku s kadidlovými zrny. Věřící doprovodí svoji přímluvu vhozením zrnka do kadidla, které symbolizuje jejich oběť i modlitbu.
 • Adorační prostory vyzdobte misijně.
 • Věnujte prostor tiché modlitbě a naslouchání Pánu.

Založení misijní skupinky

Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do aktivit PMD, kterými jsou míněny Misijní klub a Misijní růže pro dospělé; pro děti to jsou Misijní klubko a účast v programu misijní výchovy dětí MOST.

Misijní nástěnka

U příležitosti Misijní neděle můžete připravit farní vývěsku tak, aby její čtenáře blíže seznámila s Misijními díly. Misijní nástěnka může obsahovat:

 • dopis národního ředitele PMD a letáček k Misijní neděli
 • informace o tom, jak se zapojit se do pravidelných misijních aktivit PMD (viz výše)
 • ukázky z propagačních a metodických materiálů PMD (Misijní kalendář, zářijové číslo časopisu Duha, program misijní výchovy dětí MOST)
 • zprávy z misií a dopisy misionářů
 • kresby dětí s misijní tématikou, fotografie z uskutečněných akcí (např. misijního dne dětí, účasti dětí z farnosti na misijním kongresu, z Misijního koláče apod.)

Misijní kříž

V Jubilejním roce 2000 dostala zástupkyně České republiky na Světovém misijním kongresu v Římě z rukou Jana Pavla II. Misijní kříž, vyrobený z hrubé pytloviny. Je pro nás výzvou brát misijní poslání církve vážně. Tento kříž je možné si zapůjčit v národní kanceláři PMD na různá setkání s misijní tématikou.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio