FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2008

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 19. října 2008

Milí přátelé,
jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti: „Lidé bydlí v chatrčích z trávy, nosí roztrhané šaty a jsou velmi chudí. Pitná voda stačí jen pro 30 % obyvatel a vodou se šíří nakažlivé nemoci jako je cholera a úplavice. Kvůli nedostatku jídla jí většina jen 1x denně. Hygienická zařízení jsou na ubohé úrovni, děti nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky. Míra negramotnosti je obrovská. Žáci odchází z vyšších tříd kvůli brzkým sňatkům, těhotenství, osiření a dětské práci. Nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS.“

Dopis, ze kterého jsem citoval, je z míst, kam i my přispíváme, a potvrzuje opravdovou důležitost pomoci potřebným. U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý otec Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své misijní poslání, které zůstává absolutní prioritou a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné. Říká: „Drazí bratři a sestry, kéž oslava Světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Rok svatého Pavla nám dává možnost podívat se na zkušenost sv. Pavla a pochopit, že misijní činnost je odpovědí na lásku, kterou nás Bůh miluje. Nemohu se nezmínit s opravdovou vděčností o přispění Papežských misijních děl k evangelizačním aktivitám církve. Děkuji jim za podporu, kterou poskytují všem komunitám, zvláště těm novým. Z misionářského hlediska jsou efektivním nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu a utvářejí společenství osob a majetku mezi rozličnými částmi mystického těla Kristova.“

Slova Sv. otce jsou poděkováním Vám, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete svoji lásku k misiím. Vaše dary z Misijní neděle pro Dílo šíření víry se podílí na realizaci asi 6.000 projektů a podporují katechety, opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a řeholních domů, pastoraci, hlásání evangelia, pomoc misionářům apod. Chci Vám upřímně poděkovat i za vzrůstající podporu bohoslovců v misiích a životně nutnou pomoc pro téměř 80 tisíc dětí. Je úžasné, že jste skrze Papežská misijní díla v loňském roce věnovali přes 26 milionů Kč. Díky Vaší štědrosti jsme poslali finanční prostředky např. do Ugandy, Rwandy, Bangladéše, Malawi, Indie a Papuy-Nové Guiney. Chudí z misií jsou Vám nesmírně vděčni a denně se za Vás modlí.

Sv. otec nás prosí: „Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi lidmi.“ Stejně jako Sv. otec svěřme všechno misijní dění Pánu a přímluvě Panny Marie, Hvězdy evangelizace, a udělejme všechno pro to, aby i u nás platilo, že misie jsou věcí lásky.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio