FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2001

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 21. října 2001

 Milí přátelé,

„Letos je to 75 let od ustanovení Misijní neděle papežem Piem XI., který vyhověl žádosti Papežského misijního díla šíření víry určit den modlitby a podpory misií tak, aby byl slaven ve stejný den v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Od té doby je Misijní neděle zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů. Vše, co jsme od Boha přijali – život sám jakož i materielní dobra – nepatří nám. Dnešní den je důležitý, protože nás učí umění dávat. Kéž toto výročí využijeme ke společnému úsilí v šíření misionářského ducha a shromáždíme nutné  rostředky, které misionáři potřebují.“ Těmito slovy k nám promlouvá svatý otec Jan Pavel II. ve svém poselství k Misijní neděli. Stejně jako my se dnes schází křesťané celého světa, aby pokračovali v poslání, které začal sám Boží Syn, když nás přišel pozvat do svého „domova“ a stal se tak prvním misionářem světa. Jak říká Matka Tereza: „On na sebe bere bolestné přestrojení“, když se ztotožňuje s těmi nejpotřebnějšími, kteří žijí v jakékoliv bídě! Sám totiž říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nejmenších, učinili jste mně.“ (Mt 25,40) Máme tedy možnost se v chudých dotýkat samotného Ježíše Krista! Záleží však na tom, jak mnoho lásky a služby v našem „doteku“ je. V evangeliu podle sv. Lukáše čteme o deseti malomocných, které přítomnost Božího Syna uzdravila. Malomocenství je nakažlivá nemoc a působí postupné odumírání jednotlivých částí těla. Podle starozákonních předpisů museli tito lidé žít odděleně od ostatních, mít šaty roztrženy, hlavu odhalenou, ústa zakrytá a volat, že jsou poskvrnění a nečistí.

Do podobné situace se dnes v misijním světě dostávají lidé trpící nezměrnou bídou. Vidíme upírání základních lidských práv, zneužívání dětí, které jsou pod vlivem drog nuceny se zbraní v ruce zabíjet i své příbuzné, nedostatek léků, jídla a nutných prostředků k životu. Např. v Jižní Africe díky AIDS hrozí během několika let smrt téměř polovině patnáctiletých a ztráta rodičů více než 1 milionu dětí. Kvůli těžkému břemenu zadluženosti nejchudších zemí umírá na světě denně 19 tisíc našich nejmenších.

Právě odtud se dnes ozývá naléhavá prosba těchto malomocných o smilování – o lásku, kterou Bůh dává i do našich rukou. 20% lidí spotřebuje 80% světových zdrojů a jedno dítě narozené v bohaté zemi užívá nebo vyplýtvá za svůj život více než 50 dětí narozených v rozvojových krajinách.

Mahatma Gandhi řekl: „Na světě je dostatek zdrojů pro uspokojení všech lidských potřeb, ale na světě není dost zdrojů, které by
uspokojily všechnu lidskou chamtivost.“

V této chvíli chci jménem chudých vyjádřit upřímný dík za vaši štědrou pomoc, která v uplynulém roce činila 13,8 milionů Kč, a ujistit vás, že i lidé z misií přispívají do společné pokladnice modlitbami díků, jež stoupají k Bohu jako vůně kadidla. Svým přispěním stavíte ve všech misijních diecézích světa sirotčince, nemocnice, kaple, ale hlavně otvíráte lidská srdce, ve kterých si sám Všemohoucí může zbudovat svůj příbytek. Bez tohoto bohatství Boží přítomnosti by byl totiž člověk nekonečně chudý! Z celého světa se prostřednictvím Papežského misijního díla na tyto účely za loňský rok zaslalo přes 160 milionů dolarů. Přispěli jste k tomu, že mohlo vzniknout 11 nových diecézí, studovat 81 373 bohoslovců v 904 misijních seminářích a být vysvěceno 1 877 novokněží.

Mám velikou radost z toho, že i v naší vlasti misijní dílo stále hlouběji zapouští své kořeny. Program misijní výchovy dětí – Most nabídl kněžím, katechetům a všem, kteří pracují s dětmi, možnost konkrétního zapojení se do pomoci chudým dětem. Modlitbami a výtěžkem z akcí Misijní koláč, Jeden dárek navíc a Pohled pro misie jsme podpořili 2000 malých pacientů ve Středoafrické republice, 480 školáků z Burkiny Faso a z Kamerunu a také 538 dětí z 25 mateřských škol v Zimbabwe. Pro letošní školní rok je připraven Most II.

Vrcholem misijního snažení dětí byl 1. národní Misijní kongres dětí, který proběhl na konci září ve Špindlerově Mlýně. Děkuji za
misijní nasazení všem členům z Misijního klubka, Misijního klubu a dalším dárcům, kteří pravidelně myslí na děti, bohoslovce a misionáře. Také do Misijní růže – modlitby živého růžence za misie se u nás denně zapojují stovky lidí. Misijní kalendář 2002, který již vyšel, nám představuje Indii a jeho výtěžek potěší chudé indické školáky z kmene Adivasi, kterým je určen.

Kéž tedy naléhavá prosba o smilování, kterou chce Pán vyslyšet i prostřednictvím naší štědrosti, nezůstane bez odezvy a malomocenství tak bude moci vystřídat mocná modlitba díků.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

 

 

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio