FB twitter YouTube

Církevní statistika 2014

19. října 2014

Světový den misií 2014

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI – OBYVATELÉ A KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE – CÍRKEVNÍ  OKRSKY – MISIONÁŘSKÉ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – TRVALÍ JÁHNIŘEHOLNÍCI a ŘEHOLNICE – ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTU – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉSEMINARISTÉ VELKÝCH SEMINÁŘŮ SEMINARISTÉ MALÝCH SEMINÁŘŮ ŠKOLY A ŽÁCI – ZDRAVOTNÍ CENTRA POMOCI A CHARITY – STATISTICKE TABULKY –  CÍRKEVNÍ OKRSKY ODKÁZANÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODU

__________________________________________________________________________________

Tyto texty jsou také k dispozici na našich internetových stránkách: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Vatikán (Agentura Fides) – Jak je zvykem, při příležitosti světového dne misií, tento rok neděle 19. 10., Agenzia Fides prezentuje některé ze statistik vybrané za účelem představit panoramatický pohled  na misie ve světě. Údaje jsou zpracovány na základě poslední vydané «Roční statistiky Církve» (aktualizováno k 31. 12. 2012) a týkají se členů Církve, jejich pastoračních struktur, aktivit v oblasti zdraví, pomoci a výchovy. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-) vzhledem k předchozímu roku, podle konfrontace provedené Agenturou Fides.

Světová populace

K 31. 12. 2012 byla světová populace 7,023,377,000 osob, s nárůstem vzhledem k předchozímu roku o 90,067,000. Celkové navýšení se týká také tohoto roku na všech kontinentech: Afrika (+ 26,664,000); Amerika (+ 8,639,000); Asie + 51,473,000); Oceánie (+ 314,000); Evropa (+ 2,977,000).

Katolíci

Ke stejnému datu byl počet katolíků 1,228,621,000, s celkovým navýšením v porovnání s předchozím rokem o 15.030.000. Nárůst se týká všech kontinentů: Afrika (+4.920,000); Amerika (+ 6,509,000); Asie (+ 2,403,000); Evropa (+1,122,000); Oceánie (+76,000).

Procento katolíků globálně klesl o 0.01 %, dosahujíc 17.49%. Pokud jde o kontinenty, nárůst je zaznamenán v Americe (+0.12), Asii (+ 0,01), a naopak pokles je zaznamenán v  Evropě (- 0,01), Oceánii (-0,02) a stálé v Africe.

Obyvatelé a katolíci, kteří spadají pod působení kněze

Počet obyvatel na kněze, narostl také tento rok, celkem o  178, dosahujíc tak počtu 13,572. Rozdělení podle kontinentů: nárůst v Americe (+76), Evropě (+63) a Oceánii (+199), a pokles v Asii (- 365)a v Africe (- 49).

Počet katolíků, kteří spadají pod působení kněze, se celkově navýšil o 29, dosahujíc tak počtu 2,965. Jsou zaznamenány nárůsty ve všech kontinentech, kromě poklesu v Asii a v Africe: Amerika (+56); Evropa (+17); Oceánie (+50). Afrika (-11); Asie (- 12);

Církevní  okrsky – misionářské stanice

Církevních okrsků je o 2 více než předchozí rok, dosahujíc tak 2,981, s novými okrsky vzniklými v Africe (+2), Americe (+1) a pokles v Asii (-1). Misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 1,847 (o 65 více než předchozí rok a nárůst je zaznamenán v Asii (+51), Americe (+31), v Oceánii (+11). Pokles v Africe (-23) a Evropě (-5). Misionářských stanic bez přítomnosti kněze celkově ubylo o 658, dosahujíc tak počet 130,795. Nárůst se týká Afriky (+1.152) a Asie (+433), naopak pokles v Americe (-2,038), Evropě (-4) a v Oceánii (-201).

Biskupové

Celkový počet biskupů ve světě narostl o jednoho, dosahujíc tak počet 5,133. Celkově se navyšuje počet biskupů diecézních, za to se snižuje řeholních. Diecézních biskupů je 3,917 (o 11 více než předchozí rok), zatímco biskupů řeholních je 1,216 (o 10 méně). Nárůst diecézních biskupů je zaznamenán v Americe (+13), Asie (+6), Oceánie (+2), pokles v Africe (-2) a Evropě (-8). U řeholních biskupů je pokles v Americe (-8), v Asii (-3), v Oceánii (-1), v Africe (-2), naopak nárůst v Evropě (+4).

Kněží

Celkový počet kněží ve světě narostl vzhledem k předchozímu roku o 895, dosahujíc tak počet 414,313. Pokles je zaznamenán v Evropě (- 1,375), Americe (- 90), a Oceánii (-80), zatímco nárůst je v Africe (+ 1,076), Asii (+ 1,364). Počet diecézních kněží ve světě celkově narostl o 1,215, dosahujíc tak počet 279,561, s nárůstem v Africe (+907), Americe (+387), Asii (+596) a poklesem v Evropě (- 633) a Oceánii (-42). Počet řeholních kněží  poklesl o 320, celkový počet je 134,752. Signalizace nárůstu, sledujíc trend posledních let, je v Africe (+ 169) a Asii (+ 768). Naopak pokles v Americe (-477), Evropě (-742) a Oceánii (- 38).

Trvalí jáhni

Trvalí jáhni ve světě se navýšili o 1,190, dosahujíc počtu 42,104. Nejvíce konzistentní nárůst je zaznamenán opět v Americe (+938) v Evropě (+307), a pokles v Asii (-37), Oceánii (-16) a Africe (-2). Trvalých diecézních  jáhnů je ve světě 41,566, s celkovým nárůstem 1.296. Narůstají v kontinentech přesně: Amerika (+965), Evropa (+348) a Oceánie (+11). Pokles v Africe (-2) a Asii (-26). Trvalých řeholních jáhnů je 538, pokles v porovnání s předchozím rokem je o 106, s poklesem v Evropě (-41), Oceánii (-27), Asii (-11), Americe (-27). V Africe bez změn (=).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholníků bez kněžského svěcení celkově vzrostl o 229, dosahujíc tak počet 55,314. Nárůst je zaznamenán v Africe (+53), Asii (+ 138), Evropě (+137) a Oceánii (+81). Pokles v Americe (-180). Celkový pokles řeholnic (- 10,677), kterých je celkem 702,529,  rozdělení: také tento rok se potvrzuje nárůst v Africe (+727) a Asii (+2,167), pokles v Americe (–4,288), Evropě (-9,051) a Oceánii (–232).

Sekulární instituty

Členů mužských sekulárních institutů je celkem 771 s globálním nárůstem o 58. Na úrovni kontinentů narůstají v  Asii (+21), v Africe (+2) v Americe (+28) a v Evropě (+7), v Oceánii není změna.

Počet členů ženských sekulárních institutů také tento rok vzrostl, celkově o 138, na 24,702 členů. Nárůst v  Africe (+37), pokles v Asii (+74), , Americe (+225) a pokles v Evropě (-196), v Oceánii (-2).

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů ve světě je 362,488, s celkovým poklesem o 19.234, nárůst v Evropě (+ 71) a v Asii (+324). Pokles je zaznamenán v Oceánii (-257), v Africe (-578), Americe (-18,794).

Počet katechistů ve světě s celkovým poklesem o 45,408 dosahuje 3,170,643. Nárůst je zaznamenán v Asii (+ 61.913). Pokles je v Americe (-4,090), v Evropě -4,341)), v Africe (-7,254) a Oceánii (- 820).

Bohoslovci velkých seminářů

Počet bohoslovců velkých seminářů, diecézních a řeholních, klesl o 566. Počet bohoslovců ve velkých seminářích je 120.051 . Nárůst, stejně jako v minulých letech, je zaznamenán v  Africe (+245), Asii (+179) v Oceánii (+3), zatímco také tento rok je pokles v Americe (-624) a Evropě (-368).

Počet diecézních seminaristů je 71,989 (- 288 v porovnání s předchozím rokem) a řeholních je 48,062 (-277). Počet diecézních seminaristů se navýšil v Africe (+ 330), a poklesl v Americe (-278), Asii (-11), Oceánii (-23) a v Evropě (-306). Řeholní seminaristé narůstají v Asii (+190), v Oceánii (+26), zatím co pokles je v Evropě (-62), v Americe (-346) a v Africe (-85).

Bohoslovci malých seminářů

Celkový počet bohoslovců malých seminářů, diecézních a řeholních, stoupl o 173, dosahující tak číslo 102,703. Celkové navýšení Asii (+381) a Americe (+68), naopak pokles v Evropě (-97), Africe (-161), Oceánii (-18).

Diecézních seminaristů malých seminářů je 79,954 (+604) a těch řeholních 22,749 (-431). Pokles diecézních seminaristů malých seminářů je zaznamenán Evropě (- 211),  v Oceánii (- 13) a nárůst je v Africe (+ 278), Asii (+ 354) a v Americe (+196). Naopak počet řeholních seminaristů malých seminářů klesá v Americe (- 128), Africe (-439) a Oceánii (-5). Roste v Evropě (+114) a v Asii (+27).

Instituty vzdělání a výchovy

Na poli vzdělání a výchovy Církev ve světě provozuje 71,188 mateřských škol  navštěvovaných 6,728,670 žáky; 95,246  základních škol I. stupně pro 32,299,669 žáků; 43,783 základních škol II. stupně pro 18,869,237 žáků. Dále se církev stará o 2,381,337 mladých na středních školách a o 3,103,072 univerzitních studentů.

Katolická centra zdravotní pomoci a charitativní střediska

Zdravotní centra a charitativní střediska provozované Církví ve světě je 115,352. Zahrnují: 5,167 nemocnic (-268méně než v loňském roce) převážně jsou v Americe (1,493) a Africe (1,298); 17,322 ambulancí (-202), převážně jsou v Africe (5,256);), Americe (5,137), a Asii (3,760); 648 (+81) leprostředisek, nacházející se hlavně v Asii (322) a Africe (229); 15,699 domů pro staré, chronicky nemocné a hendikepované, z velké části v Evropě (8,200) a  Americe (3,815); 10.124 (-410) sirotčinců, ze třetiny se nacházejících v Asii (3.980); 11,596 (+4) jeslí; 14,744 (-264) manželských poraden, z velké části v Evropě  (6,173) a Americe (5,636); 3.663 sociálních a rehabilitačních středisek a 36.389 střediska jiného zaměření.

Církevní okrsky spravované Kongregací pro evangelizaci národů

Církevních okrsků spravovaných Kongregací pro evangelizaci národů (Cep) je k 8. 10. 2014 celkem 1109. Velká část se nachází v Africe (507) a v Asii (476). Pak následuje Amerika (80) a Oceánie (46).

STATISTICKÉ TABULKY

Údaje z poslední “Roční statistiky Církve” zpracované Agenturou Fides. V závorkách jsou uvedené varianty, nárůst (+) nebo pokles (-),  vzhledem k předchozímu roku. 

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Kontinent Populace Katolíci Procenta
Afrika 1.066.140.000 (+ 26.644.000) 198.587.000 (+ 4.920.000) 18,63 % (=)
Amerika 946.971.000 (+ 8.639.000) 598.819.000 (+ 6.509.000) 63,24 % (+ 0,12)
Asia 4.254.259.000 (+ 51.473.000) 134.641.000 (+ 2.403.000) 3,16 % (+ 0,01)
Evropa 718.706.000 (+ 2.977.000) 286.868.000 (+ 1.122.000) 39,91 % (- 0,01)
Oceánie 37.301.000 (+ 314.000) 9.706.000 (+ 76.000) 26,04 % (+ 0,02)
Dohromady 7.023.377.000 (+ 90.067.000) 1.228.621.000 (+15.030.000) 17,49% (+ 0,01)

OBYVATELÉ/KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE

Kontinent Obyvatelé na kněze Katolíci na kněze
Afrika 26.565 (- 49) 4.948 (- 11)
Amerika 7.704 (+ 76) 4.871 (+ 56)
Asie 47.531 (- 365) 2.242 (- 12)
Evropa 3.854 (+ 63) 1.538 (+ 17)
Oceánie 7.897 (+ 199) 2.054 (+ 50)
Celkem 13.572 (+ 178) 2.965 (+ 29)

CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent Církevníokrsky Misionářské stanices přítomností kněze Misionářské stanicebez přítomnosti kněze
Afrika 534 (+ 2) 528 (- 23) 73.936 (+ 1.152)
Amerika 1.083 (+ 1) 498 (+ 31) 15.433 (- 2.038)
Asie 533 (- 1) 705 (+ 51) 40.797 (+ 433)
Evropa 751 (=) 81 (- 5) 107 (- 4)
Oceánie 80 (=) 35 (+ 11) 522 (- 201)
Celkem 2.981 (+ 2) 1.847 (+ 65) 130.795 (- 658)

BISKUPOVÉ

Kontinent Celkembiskupů Diecézníbiskupové Řeholníbiskupové
Afrika 700 (- 4) 506 (- 2) 194 (- 2)
Amerika 1.919 (+ 5) 1.369 (+ 13) 550 (- 8)
Asie 766 (+ 3) 576 (+ 6) 190 (- 3)
Evropa 1.612 (- 4) 1.377 (- 8) 235 (+ 4)
Oceánie 136 (+ 1) 89 (+ 2) 47 (- 1)
Celkem 5.133 (+ 1) 3.917 (+ 11) 1.216 (- 10)

KNĚŽÍ

Kontinent Celkemkněží Diecézníkněží Řeholníkněží
Afrika 40.133 (+ 1.076) 27.493 (+ 907) 12.640 (+ 169)
Amerika 122.924 (- 90) 82.864 (+ 387) 40.060 (- 477)
Asie 60.042 (+ 1.364) 34.731 (+ 596) 25.311 (+ 768)
Evropa 186.489 (- 1.375) 131.742 (- 633) 54.747 (- 742)
Oceánie 4.725 (- 80) 2.771 (- 42) 1.994 (- 38)
Celkem 414.313 (+ 895) 279.561 (+ 1.215) 134.752 (- 320)

TRVALÍ JÁHNI

Kontinent Celkem trvalých jáhnů Diecézní trvalí jáhni Řeholní trvalí jáhni
Afrika 419 (- 2) 387 (- 2) 32 (=)
Amerika 27.258 (+ 938) 27.096 (+ 965) 162 (- 27)
Asie 230 (- 37) 178 (- 26) 52 (- 11)
Evropa 13.826 (+ 307) 13.535 (+ 348) 291 (- 41)
Oceánie 371 (- 16) 370 (+ 11) 1 (- 27)
Celkem 42.104 (+ 1.190) 41.566 (+ 1.296) 538 (- 106)

ŘEHOLNÍCI (BEZ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ) A ŘEHOLNICE

Kontinent Řeholníci – (řádoví bratři) Řeholnice
Afrika 8.645 (+ 53) 68.590 (+ 727)
Amerika 15.953 (- 180) 186.395 (- 4.288)
Asie 11.688 (+ 138) 169.590 (+ 2.167)
Evropa 17.574 (+ 137) 269.532 (- 9.051)
Oceánie 1.454 (+ 81) 8.422 (- 232)
Celkem 55.314 (+ 229) 702.529 (- 10.677)

ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTŮ

Kontinent Členové sekulárních institutů muži Členové sekulárních institutů ženy
Afrika 77 (+ 2) 851 (+ 37)
Amerika 254 (+ 28) 5.975 (+ 225)
Asie 72 (+ 21) 1.839 (+74)
Evropa 367 (+ 7) 15.993 (- 196)
Oceánie 1 (=) 44 (- 2)
Celkem 771 (+ 58) 24.702 (+ 138)

MISIONÁŘI – LAICI, KATECHISTÉ

Kontinent Misionáři – laici Katechisté
Afrika 7.195 (- 578) 393.580 (-7.254)
Amerika 317.403 (+ 18.794) 1.846.107 (- 4.090)
Asie 31.344 (+ 324) 365.720 (+ 61.913)
Evropa 6.456 (+ 71) 549.878 (- 4.341)
Oceánie 90 (- 257) 15.358 (- 820)
Celkem 362.488 (- 19.234) 3.170.643 (+ 45.408)

BOHOSLOVCI VELKÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkem seminaristů Diecézní seminaristé Řeholníseminaristé
Afrika 27.728 (+ 245) 18.713 (+ 330) 9.015 (- 85)
Amerika 35.841 (- 624) 23.998 (- 278) 11.843 (- 346)
Asie 35.476 (+ 179) 16.321 (- 11) 19.155 (+ 190)
Evropa 19.928 (- 368) 12.274 (-306) 7.654 (- 62)
Oceánie 1.078 (+ 3) 683 (- 23) 395 (+ 26)
Celkem 120.051 (- 565) 71.989 (- 288) 48.062 (- 277)

BOHOSLOVCI MALÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkemseminaristů Diecézníseminaristů Řeholníseminaristé
Afrika 53.085 (- 161) 47.295 (+ 278) 5.790 (- 439)
Amerika 13.965 (+ 68) 10.307 (+ 196) 3.658 (- 128)
Asie 25.065 (+ 381) 16.074 (+ 354) 8.991 (+ 27)
Evropa 10.353 (- 97) 6.096 (- 211) 4.257 (+ 114)
Oceánie 235 (- 18) 182 (- 13) 53 (- 5)
Celkem 102.703 (+ 173) 79.954 (+ 604) 22.749 (- 431)

ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent Počty žáků ZŠ(I.stup.) Počtyžáků ZŠ(II.st.) Počtyžáků PočtystudentůSŠ PočtystudentůVŠ
Afrika 14.711 1.444.069 36.613 16.472.059 12.060 5.241.057 83.298 177.395
Amerika 17.052 1.382.068 23.195 6.521.866 10.965 3.738.541 740.940 2.210.730
Asie 14.064 1.875.272 16.097 5.675.312 10.450 5.801.336 1.275.864 416.918
Evropa 23.959 1.954.799 15.884 2.939.700 9.633 3.660.559 273.428 277.691
Oceánie 1.402 72.462 3.457 690.732 675 427.744 7.807 20.338
Celkem 71.188 6.728.670 95.246 32.299.669 43.783 18.869.237 2.381.337 3.103.072

ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POMOCI A CHARITY

Kontinent Nemocnice Ambulance Střediska pro nemocné leprou Domy
pro staré, chronicky nemocné a hendikep
Sirotčince Jesle Manžel.poradny Soc a rehab. střediska Jinéinstituce
Afrika 1.298 5.256 229 632 1.398 2.099 1.728 223 2.556
Amerika 1.493 5.137 72 3.815 2.418 3.661 5.636 1.551 15.111
Asie 1.137 3.760 322 2.520 3.980 3.441 933 581 4.751
Evropa 1.039 2.637 21 8.200 2.194 2.285 6.173 1.141 13.752
Oceánie 200 532 4 537 134 110 274 167 219
Celkem 5.167 17.322 648 15.699 10.124 11.596 14.744 3.663 36.389

CÍRKEVNÍ OKRSKY SPRAVOVANÉ KONGREGACÍ PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

Vatikán (Agenzia Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého Otce jako “centrum propagace, řízení a koordinace” a to jak evangelizační dílo národů, tak  misijní spolupráce na celém světě. (cfr.­ Ad gentes, 29; Pastor bonus,85).

 Církev, věrná poslání Ježíše Krista, od svého počátku  stále hlásala Evangelium všem lidem. Čelíc novým potřebám evangelizace, v XVI. století se utváří speciální struktura k uskutečnění misijních závazků. V roce 1622 Papež Řehoř XV. založil “Sacra Congregazione de Propaganda Fide”, přidělujíc jí úkol “kázat a hlásat Evangelium a katolickou nauku ve všech misiích”, čímž kongregace také získala nezbytnou rozhodovací pravomoc pro zajištění rychlého a účinného dosažení tohoto velkého závazku. Papež Urban VIII. založil v roce 1627 Collegio Urbano di Propaganda Fide, za účelem formace sekulárního duchovenstva pro misie a Vícejazyčnou Typografii pro výtisk dokumentů a textů v různých národních jazycích.

Apoštolské konstituce “Pastor bonus” od Jana Pavla II. potvrdily obecný princip soudní pravomoci, hlásané II. vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který potvrzuje: ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajistit adekvátní rozmístění misionářů; pečovat o formaci sekulárního duchovenstva a katechistů; rozvoj církevních institutů, řeholních společenstev nebo pomoc při evangelizaci místním farnostem v misijních územích.

Celkem okrsků spravovaných Cep: 1103

Kontinent AD D AT VA PA M AA OM CELKEM
Afrika 91 387 22 2 1 3 507
Amerika 7 27 43 1 2 80
Asie 76 338 1 17 34 3 5 2 476
Oceánie 11 31 1 2 1 46
CELKEM 185 784 1 82 38 8 5 6 1109

Legenda: Arcidiecéze (AD), Diecéze (D), Teritoriální opatství (AT), Apoštolské vikariáty (VA), Apoštolské prefektury (PA), Apoštolská
správa (AA), Missioni sui juris (M), Ordinariati militari (OM).

___________________________________________________________________________________

Special Feature prepared by S.L. – Fides News Service 19 October 2014

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio