FB twitter YouTube

Církevní statistika 2013

20. října 2013

Světový den misií 2013

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI – OBYVATELÉ A KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE – CÍRKEVNÍ  OKRSKY – MISIONÁŘSKÉ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – TRVALÍ JÁHNOVÉ – ŘEHOLNÍCI a ŘEHOLNICE – ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTU – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉSEMINARISTÉ VELKÝCH SEMINÁŘŮ SEMINARISTÉ MALÝCH SEMINÁŘŮ ŠKOLY A ŽÁCI – ZDRAVOTNÍ CENTRA POMOCI A CHARITY – STATISTICKE TABULKY –  CÍRKEVNÍ OKRSKY ODKÁZANÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODU

__________________________________________________________________________________

Tyto texty jsou také k dispozici na našich internetových stránkách: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Vatikán (Agentura Fides) – Jak je zvykem, při příležitosti světového dne misií, tento rok neděle 20. 10., Agenzia Fides prezentuje některé ze statistik vybrané za účelem představit panoramatický pohled  na misie ve světě. Údaje jsou zpracovány na základě poslední vydané «Roční statistiky Církve» (aktualizováno k 31. 12. 2011) a týkají se členů Církve, jejich pastoračních struktur, aktivit v oblasti zdraví, pomoci a výchovy. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-) vzhledem k předchozímu roku, podle konfrontace provedené Agenturou Fides.

Světová populace

K 31. 12. 2011 byla světová populace 6.933.310.000 osob, s nárustem vzhledem k předchozímu roku o 84,760,000. Celkové navýšení se týká také tohoto roku na všech kontinentech: Afrika (+23,932,000); Amerika (+11,311,000); Asie (+46,690,000); Oceánie (+495,000); Evropa (+2,332,000).

Katolíci

Ke stejnému datu byl počet katolíků 1,213,591,000,  s celkovým navýšením v porovnání s předchozím rokem o 17.920.000. Nárůst se týká všech kontinentů: Afrika (+8,047,000); Amerika (+6.312,000); Asie (+2,577,000); Evropa (+822,000); Oceánie (+162,000).

Procento katolíků globálně narostlo o 0.04%, dosahujíc 17.50%. Pokud jde o kontinenty, nárůst je zaznamenán v Africe (+0,35); Asii (+ 0,03), Oceánii (+ 0,1) a naopak pokles je zaznamenán v  Evropě (- 0,02) a v Americe (- 0,09).

Obyvatelé a katolíci, kteří spadají pod působení kněze

Počet obyvatel na kněze, narostl také tento rok, celkem o  117, dosahujíc tak počtu 13,394. Rozdělení podle kontinentů: nárůst v Americe (+67), Evropě (+39) a Oceánii (+120), a pokles v Asii (-776)a v Africe (- 448)

Počet katolíků, kteří spadají pod působení kněze, se celkově navýšil o 36, dosahujíc tak počtu 2,936. Jsou zaznamenány nárůsty ve všech kontinentech, kromě jediného poklesu v Asii: Afrika (+ 13); Amerika (+36); Asie (- 15); Evropa (+23); Oceánie (+39).

Církevní  okrsky – misionářské stanice

Církevních okrsků je o 10 více než předchozí rok, dosahujíc tak 2,979, s novými okrsky vzniklými v Africe (+7), Americe (+1), Evropě (+1), Asii (+1). Misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 1,782 (o 275 méně než předchozí rok) a nárůst je zaznamenán v Africe (+191), Americe (+228), Evropě (+41). Pokles v Asii (-734) a v Oceánii (-1). Misionářských stanic bez přítomnosti kněze celkově ubylo o 2.2290, dosahujíc tak počet 131,453. Nárůst se týká jen Asie (+508), naopak pokles v Americe (- 974), Evropě (-47) Oceánii (-120) a v Africe (-1,596).

Biskupové

Celkový počet biskupů ve světě narostl o 28, dosahujíc tak počet 5,132. Celkově se navyšuje počet biskupů diecézních, za to se snižuje řeholních. Diecézních biskupů je 3,906 (o 35 více než předchozí rok), zatímco biskupů řeholních je 1,226 (o 7 méně). Nárůst diecézních biskupů je zaznamenán na všech kontinentech: Afrika (+5), Amerika (+5), Asie (+11), Evropa (+11), Oceánie (+3). U řeholních biskupů je pokles v Evropě (-1) v Americe (-5) a v Asii (-6)., naopak nárůst v Oceánii (+3), v Africe (+3).

Kněží

Celkový počet kněží ve světě narostl vzhledem k předchozímu roku o 1,182, dosahujíc tak počet 413,418. Pokles je zaznamenán pouze v Evropě (-2,286) a Oceánii (-11), zatímco nárůst je v Africe (+ 1,530), Americe (+407), Asii (+1.542). Počet diecézních kněží ve světě celkově narostl o 1,337, dosahujíc tak počet 278,346, s nárůstem v Africe (+1,152), Americe (+564), Asii (+817) a poklesem v Evropě (-1,162) a Oceánii (-34). Počet řeholních kněží  poklesl o 155, celkový počet je 135,072. Signalizace nárůstu, sledujíc trend posledních let, je v Africe (+378) a Asii (+725) a Oceánii (+23). Naopak pokles v Americe (-157), Evropě (-1,124).

Trvalí jáhnové

Trvalí jáhnové ve světě se navýšili o 1,350, dosahujíc počtu 40,914. Nejvíce konzistentní nárůst je zaznamenán opět v Americe (+879) v Evropě (+368), a následuje  Asie (+43), Oceánie (+40) a Afrika (+20). Trvalých diecézních  jáhnů je ve světě 40,270, s celkovým nárůstem 1.266. Narůstají ve všech kontinentech přesně: Afrika (+11), Amerika (+896), Asie (+14), Evropa (+330) a Oceánie (+15). Trvalých řeholních jáhnů je 644, nárůst v porovnání s předchozím rokem je o 84, s nárůstem v Africe (+9), Evropě (+38), Oceánii (+25), Asii (+29) a poklesem Americe (-17).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholníků bez kněžského svěcení celkově vzrostl o 420, dosahujíc tak počet 55,085. Nárůst je zaznamenán v Africe (+28), Asii (+ 1,089), zatímco pokles v Americe (-398). Evropě (-232) a Oceánii (-67). Celkový pokles řeholnic (–8,729), kterých je celkem 713,206,  rozdělení: také tento rok se potvrzuje nárůst v Africe (+1,488) a Asii (+2,115), pokles v Americe (–4,515), Evropě (-7,459) a Oceánii (–358).

Sekulární instituty

Členů mužských sekulárních institutů je celkem 713 s globálním poklesem o 34. Na úrovni kontinentů narůstají pouze v  Asii (+10). Naopak pokles v Africe (-9) v Americe (-18) a Evropě (-17), v Oceánii není změna.

Počet členů ženských sekulárních institutů také tento rok poklesl, celkově o 1,489, na 24,564 členů. Nárůst v  Africe (+32), pokles v Asii (-116), Oceánii (-2), Americe (-32) a v Evropě (-1,371).

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů ve světě je 381,722, s celkovým nárůstem o 46,220, nárůst v Africe (+ 1.401), Evropě (+ 51), Americe (+ 35,479) a v Asii (+9,294). Pokles je zaznamenán Oceánii (-5).

Počet katechistů ve světě s celkovým poklesem o 35,393 dosahuje 3,125,235. Nárůst je zaznamenán v Africe (+3,451) a Oceánii (+303). Pokles je v Americe (-35,871), v Evropě -2,309) a v Asii (-967).

Bohoslovci velkých seminářů

Počet bohoslovců velkých seminářů, diecézních a řeholních, také tento rok vzrostl: celkem je o 1,626 více kandidátů na kněžství, kteří takto dosáhnou počtu 120.616. Nárůst, stejně jako v minulých letech, je zaznamenán v Africe (+559), Asii (+1,326) v Oceánii(+15), zatímco také tento rok je pokles v Americe (-6) a Evropě (-268).
Počet diecézních seminaristů je 72,277 (+303 v porovnání s předchozím rokem) a řeholních je 48,339 (+1,323). Počet diecézních seminaristů se navýšil v Africe (+ 289), Asii (+295), Oceánii (+34) a poklesl v Americe (-74) a v Evropě (-241). Řeholní seminaristé narůstají v Africe (+270), v Americe (+68) a v Asii (+1,031). Zatímco je pokles v Oceánii (-19), v Evropě (-27).

Bohoslovci malých seminářů

Celkový počet bohoslovců malých seminářů, diecézních a řeholních, stoupl o 222, dosahující tak číslo 102,530. Celkové navýšení v Africe (+1,106), Oceánii (+4) a naopak pokles v Americe (-124), Evropě (-518) a Asii (-246)
Diecézních seminaristů malých seminářů je 79,350 (+1,343) a těch řeholních 23,180 (-1,121). Pokles diecézních seminaristů malých seminářů je zaznamenán v Asii (+ 416), Evropě (- 855), v Oceánii (- 67) a zatímco nárůst je v Africe (+ 1,304) a Americe (+242). Naopak počet řeholních seminaristů malých seminářů klesá v Americe (- 366), Africe (-198), Asii (- 205), Evropě (- 357) a roste a v Oceánii (+5).

Instituty vzdělání a výchovy

Na poli vzdělání a výchovy Církev ve světě provozuje 71,482 mateřských škol  navštěvovaných 6,720,545 žáky; 94,411  základních škol I. stupně pro 31,939,415 žáků; 43,777 základních škol II. stupně pro 18,952,976 žáků. Dále se církev stará o 2,494,111 mladých na středních školách a o 3,039,684 univerzitních studentů. Jak počet institutů, tak počet studentů na všech úrovních v porovnání s předchozím rokem narůstá, kromě studentů universit, který se snížil o – 298,771studentů.

Katolická centra zdravotní pomoci a charitativní střediska

Zdravotní centra a charitativní střediska provozované Církví ve světě je 117,119. Zahrnují: 5,435 nemocnic převážně v Americe (1,701) a Africe (1,284); 17,524 ambulancí, převážně v Africe (5,398);), Americe (5,211), a Asii (3,828); 567 leprostředisek, nacházející se hlavně v Asii (281) a Africe (211); 15,784 domů pro staré, chronicky nemocné a hendikepované, z velké části v Evropě (8,271) a  Americe (3,913); 10.534 sirotčinců, ze třetiny se nacházejících v Asii (3.911); 11,592 jeslí; 15,008 manželských poraden, z velké části v Evropě  (5.819) a Americe (6,230); 40,671 sociálních a rehabilitačních středisek a 4 střediska jiného zaměření.

Církevní okrsky spravované Kongregací pro evangelizaci národů

Církevních okrsků spravovaných Kongregací pro evangelizaci národů (Cep) je k 14. 10. 2013 celkem 1108. Velká část se nachází v Africe (506) a v Asii (476). Pak následuje Amerika (80) a Oceánie (46).

STATISTICKÉ TABULKY

Údaje z poslední “Roční statistiky Církve” zpracované Agenturou Fides. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-),  vzhledem k předchozímu roku. 

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Kontinent Populace Katolíci Procenta
Afrika 1.039.476.000 (+ 23.932.000) 193.667.000 (+ 8.047.000) 18,63 % (+ 0,35)
Amerika 938.332.000 (+ 11.311.000) 592.310.000 (+ 6.312.000) 63,12 % (- 0,09)
Asia 4.202.786.000 (+ 46.690.000) 132.238.000 (+ 2.577.000) 3,15 % (+ 0,03)
Evropa 715.729.000 (+ 2.332.000) 285.746.000 (+ 822.000) 39,92 % (- 0,02)
Oceánie 36.987.000 (+ 495.000) 9.630.000 (+ 162.000) 26,06 % (+ 0,1)
Dohromady 6.933.310.000 (+ 84.760.000) 1.213.591.000 (+17.920.000) 17,50% (+ 0,04)

 OBYVATELÉ/KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE

Kontinent Obyvatelé na kněze Katolíci na kněze
Afrika 26.614 (- 448) 4.959 (+ 13)
Amerika 7.628 (+ 67) 4.815 (+ 36)
Asie 47.896 (- 776) 2.254 (- 15)
Evropa 3.791 (+ 39) 1.521 (+ 23)
Oceánie 7.698 (+ 120) 2.004 (+ 39)
Celkem 13.394 (+ 117) 2.936 (+ 36)

CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent Církevní okrsky Misionářské stanice s přítomností kněze Misionářské stanice bez přítomnosti kněze
Afrika 532 (+ 7) 551 (+ 191) 72.784 (- 1.596)
Amerika 1.082 (+ 1) 467 (+ 228) 17.471 (- 974)
Asie 534 (+ 3) 654 (- 734) 40.364 (+ 508)
Evropa 751 (+ 1) 86 (+ 41) 111 (- 47)
Oceánie 80 (+ 1) 24 (- 1) 723 (- 120)
Celkem 2.979 (+ 13) 1.782 (- 275) 131.453 (- 2.229)

BISKUPOVÉ

Kontinent Celkem biskupů Diecézní biskupové Řeholní biskupové
Afrika 704 (+ 7) 508 (+ 5) 196 (+ 2)
Amerika 1.914 (=) 1.356 (+ 5) 558 (- 5)
Asie 763 (+ 5) 570 (+ 11) 193 (- 6)
Evropa 1.616 (+ 10) 1.385 (+ 11) 231 (- 1)
Oceánie 135 (+ 6) 87 (+ 3) 48 (+ 3)
Celkem 5.132 (+ 28) 3.906 (+ 35) 1.226 (- 7)

 KNĚŽÍ

Kontinent Celkem kněží Diecézní kněží Řeholní kněží
Afrika 39.057 (+ 1.530) 26.586 (+ 1.152) 12.471 (+ 378)
Amerika 123.014 (+ 407) 82.477 (+ 564) 40.537 (- 157)
Asie 58.678 (+ 1.542) 34.135 (+ 817) 24.543 (+ 725)
Evropa 187.864 (- 2.286) 132.375 (- 1.162) 55.489 (- 1.124)
Oceánie 4.805 (- 11) 2.773 (- 34) 2.032 (+ 23)
Celkem 413.418 (+ 1.182) 278.346 (+ 1.337) 135.072 (- 155)

TRVALÍ JÁHNOVÉ

Kontinent Celkem trvalých jáhnů Diecézní trvalí jáhnové Řeholní trvalí jáhnové
Afrika 421 (+ 20) 389 (+ 11) 32 (+ 9)
Amerika 26.320 (+ 879) 26.131 (+ 896) 189 (- 17)
Asie 267 (+ 43) 204 (+ 14) 63 (+ 29)
Evropa 13.519 (+ 368) 13.187 (+ 330) 332 (+ 38)
Oceánie 387 (+ 40) 359 (+ 15) 28 (+ 25)
Celkem 40.914 (+ 1.350) 40.270 (+ 1.266) 644 (+ 84)

 ŘEHOLNÍCI (BEZ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ) A ŘEHOLNICE

Kontinent Řeholníci – (řádoví bratři) Řeholnice
Afrika 8.592 (+ 28) 67.863 (+ 1.488)
Amerika 16.133 (- 398) 190.683 (- 4.515)
Asie 11.550 (+ 1.089) 167.423 (+ 2.115)
Evropa 17.437 (- 232) 278.583 (- 7.459)
Oceánie 1.373 (- 67) 8.654 (- 358)
Celkem 55.085 (+ 420) 713.206 (- 8.729)

 ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTŮ

Kontinent Členové sekulárních institutů muži Členové sekulárních institutů    ženy
Afrika 75 (- 9) 814 (+ 32)
Amerika 226 (- 18) 5.750 (- 32)
Asie 51 (+ 10) 1.765 (- 116)
Evropa 360 (- 17) 16.189 (- 1.371)
Oceánie 1 (=) 46 (- 2)
Celkem 713 (- 34) 24.564 (- 1.489)

MISIONÁŘI – LAICI, KATECHISTÉ

Kontinent Misionáři – laici Katechisté
Afrika 7.773 (+ 1.401) 400.834 (+ 3.451)
Amerika 336.197 (+ 35.479) 1.850.197 (- 35.871)
Asie 31.020 (+ 9.294) 303.807 (- 967)
Evropa 6.385 (+ 51) 554.219 (- 2.309)
Oceánie 347 (- 5) 16.178 (+ 303)
Celkem 381.722 (+ 46.220) 3.125.235 (- 35.393)

BOHOSLOVCI VELKÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkem seminaristů Diecézní seminaristé Řeholní seminaristé
Afrika 27.483 (+ 559) 18.383 (+ 289) 9.100 (+ 270)
Amerika 36.465 (- 6) 24.276 (- 74) 12.189 (+ 68)
Asie 35.297 (+ 1.326) 16.332 (+ 295) 18.965 (+ 1.031)
Evropa 20.296 (- 268) 12.580 (- 241) 7.716 (- 27)
Oceánie 1.075 (+ 15) 706 (+ 34) 369 (- 19)
Celkem 120.616 (+ 1.626) 72.277 (+ 303) 48.339 (+ 1.323)

 BOHOSLOVCI MALÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkem seminaristů Diecézní seminaristů Řeholní seminaristů
Afrika 53.246 (+ 1.106) 47.017 (+ 1.304) 6.229 (- 198)
Amerika 13.897 (- 124) 10.111 (+ 242) 3.786 (- 366)
Asie 24.684 (- 246) 15.720 (- 41) 8.964 (- 205)
Evropa 10.450 (- 518) 6.307 (- 161) 4.143 (- 357)
Oceánie 253 (+ 4) 195 (- 1) 58 (+ 5)
Celkem 102.530 (+ 222) 79.350 (+ 1.343) 23.180 (- 1.121)

 ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent MŠ školy  Počty žáků ZŠ(I.stup) Počtyžáků ZŠ(II.stup.) Počtyžáků PočtystudentůSŠ PočtystudentůUNIVERZIT
Afrika 14.379 1.412.316 35.821 15.692.697 11.882 5.024.553 97.738 122.542
Amerika 17.647 1.410.358 23.699 6.577.069 11.040 3.746.696 819.734 2.201.628
Asie 13.701 1.899.290 15.628 6.071.936 10.567 6.115.601 1.237.767 437.676
Evropa 24.157 1.918.591 16.091 2.900.826 9.628 3.648.597 324.168 259.788
Oceánie 1.598 79.990 3.172 696.887 660 417.529 14.704 18.050
Celkem 71.482 6.720.545 94.411 31.939.415 43.777 18.952.976 2.494.111 3.039.684

 ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POMOCI A CHARITY

Kontinent Nemocnice Ambulance Střediska pro nemocné leprou Domy
pro staré, chronicky nemocné a hendikep.
Sirotčince Jesle Manžel.poradny Soc a rehab. střediska Jinéinstit.
Afrika 1.284 5.398 211 615 1.435 2.010 1.722 3.232
Amerika 1.701 5.211 65 3.913 2.744 3.739 6.230 17.567
Asie 1.125 3.828 281 2.440 3.911 3.286 972 5.286 3
Evropa 1.137 2.557 6 8.271 2.321 2.447 5.819 14.219 1
Oceánie 188 530 4 545 123 110 265 367
Celkem 5.435 17.524 567 15.784 10.534 11.592 15.008 40.671 4

CÍRKEVNÍ OKRSKY SPRAVOVANÉ KONGREGACÍ PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

Vatikán (Agenzia Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého Otce jako “centrum propagace, řízení a koordinace” a to jak evangelizační dílo národů, tak  misijní spolupráce na celém světě. (cfr.­ Ad gentes, 29; Pastor bonus,85).

 Církev, věrná poslání Ježíše Krista, od svého počátku  stále hlásala Evangelium všem lidem. Čelíc novým potřebám evangelizace, v XVI. století se utváří speciální struktura k uskutečnění misijních závazků. V roce 1622 Papež Řehoř XV. založil “Sacra Congregazione de Propaganda Fide”, přidělujíc jí úkol “kázat a hlásat Evangelium a katolickou nauku ve všech misiích”, čímž kongregace také získala nezbytnou rozhodovací pravomoc pro zajištění rychlého a účinného dosažení tohoto velkého závazku. Papež Urban VIII. založil v roce 1627 Collegio Urbano di Propaganda Fide, za účelem formace sekulárního duchovenstva pro misie a Vícejazyčnou Typografii pro výtisk dokumentů a textů v různých národních jazycích.

Apoštolské konstituce “Pastor bonus” od Jana Pavla II. potvrdily obecný princip soudní pravomoci, hlásané II. vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který potvrzuje: ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajistit adekvátní rozmístění misionářů; pečovat o formaci sekulárního duchovenstva a katechistů; rozvoj církevních institutů, řeholních společenstev nebo pomoc při evangelizaci místním farnostem v misijních územích.

Celkem okrsků spravovaných Cep: 1108

Kontinent AD D AT VA PA M AA OM CELKEM
Afrika 91 387 20 4 1 3 506
Amerika 7 27 43 1 2 80
Asie 76 338 1 17 34 3 5 2 476
Oceánie 11 31 1 2 1 46
CELKEM 185 783 1 80 40 8 5 6 1108

Legenda: Arcidiecéze (AD), Diecéze (D), Teritoriální opatství (AT), Apoštolské vikariáty (VA), Apoštolské prefektury (PA), Apoštolská
správa (AA), Missioni sui juris (M), Ordinariati militari (OM).

___________________________________________________________________________________

 Special Feature prepared by S.L. – Fides News Service 20 October 2013

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio