FB twitter YouTube

Církevní statistika 2011

21. října 2011

Světový den misií 2011

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI – OBYVYTELÉ A KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PUSOBENÍ KNĚZE – CÍRKEVNÍ  OKRSKY – MISIONÁŘSKÉ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – TRVALÍ JÁHNOVÉ – ŘEHOLNÍCI a ŘEHOLNICE – ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTU – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉSTARŠÍ SEMINARISTÉ MLADŠÍ SEMINARISTÉ ŠKOLY A ŽÁCI – ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POMOCI A CHARITY – STATISTICKE TABULKY –  CÍRKEVNÍ OKRSKY ODKÁZANÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODU

__________________________________________________________________________________

Tyto texty jsou také k dispozici na našich internetových stránkách: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Vatikán (Agentura Fides) – Jak je zvykem, při příležitosti světového dne misií, tento rok neděle 23. 10., Agenzia Fides prezentuje některé ze statistik vybrané za účelem představit panoramatický pohled  na misie ve světě. Údaje jsou zpracovány na základě poslední vydané «Roční statistiky Církve» (aktualizováno k 31. 12. 2009) a týkají se členů Církve, jejich pastoračních struktur, aktivit v oblasti zdraví, pomoci a výchovy. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-) vzhledem k předchozímu roku, podle konfrontace provedené Agenturou Fides.

Světová populace

K 31.12. 2009 byla světová populace 6.777.599.000 osob, s nárustem vzhledem k předchozímu roku o 79.246.000. Celkové navýšení se týká také tohoto roku na všech kontinentech: Afrika (+19.983.000); Amerika (+8.744.000); Asie (+47.702.000); Oceánie (+967.000); Evropa (+1.850.000).

Katolíci

Ke stejnému datu byl počet katolíků 1.180.665.000,  s celkovým navýšením v porovnání s předchozím rokem o 14.951.000. Nárust se týká všech kontinentů: Afrika (+6.530.000); Amerika (+5.863.000); Asie (+1.814.000); Evropa (+597.000); Oceánie (+147.000).

Procento katolíků globálně narostlo o 0,02 %, dosahujíc 17,42 %. Pokud jde o kontinenty, nárust je zaznamenán v Africe (+0,3); Americe (+0,04) a Asii (+ 0,01), naopak pokles, stejně jako loni, je zaznamenán v  Evropě (- 0,02) a Oceánii (- 0,3).

Obyvatelé a katolíci, kteří spadají pod působení kněze

Počet obyvatel, kteří spadají pod působení kněze, narostl také tento rok, celkem o  139, dosahujíc tak počtu 13.154. Rozdělení podle kontinentů: nárust v Americe (+70), Evropě (+ 42) a Oceánii (+181), a pokles v Africe (-313) a Asii (-628).

Počet katolíků, kteří spadají pod působení kněze se celkově navýšil o 27, dosahujíc tak počtu 2.876. Jsou zaznamenány nárusty ve všech kontinentech, kromě jediného poklesu v Asii: Afrika (+25); Amerika (+32); Asie (-30); Evropa (+16); Oceánie (+25).

Církevní  okrsky – misionářské stanice

Církevních okrsků je o 11 více než předchozí rok, dosahujíc tak 2.956, s novými okrsky vzniklými v Africe (+3), Americe (+2), Asii (+6). Misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 1.850 (o 185 více než předchozí rok) a nárust je zaznamenán v Africe (+280) a Americe (+94). Pokles v Asii (-69), Evropě (-110) a Oceánii (-10). Misionářských stanic bez přítomnosti kněze celkově přibylo o 5.459, dosahujíc tak počet 130.948. Nárust se týká Afriky (+2.143), Ameriky (+2.131), Asie (+937) a Oceánie (+278), naopak pokles v Evropě (-30).

Biskupové

Celkový počet biskupů ve světě narostl o 63, dosahujíc tak počet 5.065. Celkově se navyšuje počet biskupů jak diecézních tak řeholních. Diecézních biskupů je 3.828 (o 42 více než předchozí rok), zatímco biskupů řeholních je 1.237 (o 21 více). Nárust diecézních biskupů je zaznamenán na všech kontinentech: Afrika (+2), Amerika (+19), Asie (+1), Evropa (+17), Oceánie (+3). U řeholních biskupů je jediný pokles v Oceánii (-1), naopak nárust v Africe (+10), Americe (+4), Asii (+5) a Evropě (+3).

Kněží

Celkový počet kněží ve světě narostl vzhledem k předchozímu roku o 1.427, dosahujíc tak počet 410.593. Pokles je zaznamenán pouze v Evropě (-1.674), zatímco nárust je v Africe (+1.155), Americe (+413), Asii (+1.519) a Oceánii (+14). Počet diecézních kněží ve světě celkově narostl o 1.535, dosahujíc tak počet 275.542, s nárustem v Africe (+888), Americe (+946), Asii (+780) a Oceánii (+26) a poklesem v Evropě (-1.105). Počet řeholních kněží  poklesl o 108, celkový počet je 135.051. Signalizace nárůstu, sledujíc trend posledních let, je v Africe (+267) a Asii (+739), naopak pokles v Americe (-533), Evropě (-569) a Oceánii (-12).

Trvalí jáhnové

Trvalí jáhnové ve světě se navýšili o 952, dosahujíc počtu 38.155. Nejvíce konzistentní nárust je zaznamenán opět v Americe (+552) a v Evropě (+326), následuje  Oceánie (+57) a Asie (+23). Jediný pokles je v Africe (-6). Trvalých diecézních  jáhnů je ve světě 37.592, s celkovým nárustem 1.053. Narůstají ve všech kontinentech, s výjimkou Afriky (-2), přesně: Amerika (+623), Asie (+15), Evropa (+359) a Oceánie (+58). Trvalých řeholních jáhnů je 563, pokles v porovnání s předchozím rokem je o 101, s jediným nárustem v Asii (+8) a poklesem v Africe (-4), Americe (-71), Evropě (-33), Oceánii (-1).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholníků bez kněžského svěcení celkově poklesl o 412, dosahujíc tak počet 54.229. Nárust je zaznamenán pouze v Africe (+294), zatímco pokles v Americe (-195), Asii (-60), Evropě (-445) a Oceánii (-6). Potvrzuje se celkový pokles řeholnic (–9.697) , kterých je celkem 729.371,  rozdělení: také tento rok se potvrzuje nárust v Africe (+1.249) a Asii (+1.399), pokles v Americe (–4.681), Evropě (-7.468) a Oceánii (–196).

Sekulární instituty

Členů mužských sekulárních institutů je celkem 737 s globálním poklesem o 6. Na úrovni kontinentů narůstají v  Africe (+5) a Americe (+3), v Oceánii není změna, naopak pokles v Asii (-1) a Evropě (-13).

Počet členů ženských sekulárních institutů také tento rok poklesl, celkově o 386, na 26.260 členů. Nárust v  Africe (+37), Asii
(+180) a Oceánii (+1), pokles v Americe (-30) a Evropě (-574).

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů ve světě je 320.226, s celkovým nárustem o 3.390, nárust v Africe (+736), Asii (+3.774) a Evropě (+428). Pokles je zaznamenán v Americe (-1.531) a Oceánii (-17).

Počet katechistů ve světě s celkovým nárustem o 68.515 dosahuje 3.151.077. Nárust je zaznamenán v Africe (+19.538), Americe (+36.319), Asii (+13.365) a Oceánii (+287). Jediný pokles je v Evropě (-994).

Starší seminaristé

Počet starších seminaristů, diecézních a řeholních, také tento rok vzrostl: celkem je o 954 více kandidátů na kněžství, kteří takto
dosáhnou počtu 117.978. Nárust, stejně jako v minulých letech, je zaznamenán v  Africe (+565), Asii (+781) a Oceánii (+15), zatímco také tento rok je pokles v Americe (-60) a Evropě (-347).

Starších diecézních seminaristů je 71.219 (+43 v porovnání s předchozím rokem) a řeholních je 46.759 (+911). Počet diecézních seminaristů se navýšil v Africe (+425) a Asii (+121), pokles v Americe (-353), Oceánii (-14) a Evropě (-136). Řeholní seminaristé narůstají v Africe (+140), Americe (+293), Asii (+660) a Oceánii (+29), zatímco v Evropě je pokles (-211).

Mladší  seminaristé

Celkový počet mladších seminaristů, diecézních a řeholních, narostl o 1.631, dosahující tak číslo 103.991. Celkové navýšení v Africe (+1.765), Asii (+211) a Oceánii (+53), naopak pokles v Americe (-337) a Evropě (-61).

Mladších diecézních seminaristů je 79.142 (+1155) a těch řeholních 24.849 (+476). Pokles diecézních seminaristů je zaznamenán v Americe (-264), Asii (-97) a Evropě (-18),  zatímco nárust je v Africe (+1.483) a Oceánii (+51). Naopak počet řeholních seminaristů klesá v Americe (-73) a Evropě (-43), a roste v Africe (+282), Asii (+308) a Oceánii (+2).

Instituty vzdělání a výchovy

Na poli vzdělání a výchovy Církev ve světě provozuje 68.119 mateřských škol  navštěvovaných 6.522.320 žáky; 92.971 základních škol pro 30.973.114 žáků; 42.495 sekundárních institucí pro 17.114.737 žáků. Dále následuje 2.288.258 mladých na středních školách a 3.275.440 univerzitních studentů. Jak počet institutů, tak počet studentů na všech úrovních v porovnání s předchozím rokem narůstá.

Zdravotní ústavy pomoci a charity

Ústavy pomoci a charity provozované Církví ve světě zahrnují: 5.558 nemocnic převážně v Americe (1.721) a Africe (1.290); 17.763 ambulancí, převážně v Americe (5.495), Africe (5.280) a Asii (3.634); 561 středisek pro nemocné leprou, nacházející se hlavně v Asii (288) a Africe (174); 16.073 domů pro staré, chronicky nemocné a hendikepované, z velké části v Evropě (8.238) a  Americe (4.144); 9.956 sirotčinců, z třetiny nacházejících se v Asii (3.406); 12.387 jeslí; 13.736 manželských poraden, z velké části v Evropě  (5.948) a Americe (4.696); 36.933 výchovných center či sociální převýchovy a 12.050 institucí jiného zaměření, z velké části v Americe (4.484), Evropě (3.939) a Asii (1.857).

Církevní okrsky odkázané na Kongregaci pro evangelizaci národů

K 1.10. 2011 církevních okrsků odkázaných na Kongregaci pro evangelizaci národů  (Cep) bylo celkem 1103. Velká část se nachází v Africe (499) a v Asii (473). Pak následuje Amerika (85) a Oceánie (46).

STATISTICKÉ TABULKY

Údaje z poslední “Roční statistiky Církve” zpracované Agenturou Fides. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-),  vzhledem k předchozímu roku. 

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Kontinent

Populace

Katolíci

Procenta

Afrika

993.400.000 (+ 19.983.000)

179.480.000 (+ 6.530.000)

 18,07 % (+ 0,3)

Amerika

921.824.000 (+ 8.744.000)

582.012.000 (+ 5.863.000)

63,14 % (+ 0,04)

Asie

4.115.586.000 (+
47.702.000)

125.860.000 (+ 1.814.000)

3,06 % (+ 0,01)

Evropa

710.959.000 (+ 1.850.000)

284.030.000 (+ 597.000)

 39,95 % (- 0,02)

Oceánie

35.830.000 (+ 967.000)

9.283.000 (+ 147.000)

 25,93 % (- 0,3 )

Celkem

6.777.599.000 (+ 79.246.000)

1.180.665.000 (+ 14.951.000)

 17,42% (+ 0,02)

 OBYVATELÉ/KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE

Kontinent

Obyvatelé na kněze

Katolíci na kněze

Afrika

27.022 (- 313)

4.882 (+ 25)

Amerika

7.521 (+ 70)

4.749 (+ 32)

Asie

49.402 (- 628)

2.270 (- 30)

Evropa

3.721 (+ 42)

1.487 (+ 16)

Oceánie

7.521 (+ 181)

1.948 (+ 25)

Celkem

13.154 (+ 139)

2.876 (+ 27)

CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent

Církevní

okrsky

Misionářské stanice

s přítomností kněze

Misionářské stanice

bez přítomnosti kněze

Afrika

521 (+ 3)

564 (+ 280)

73.695 (+ 2.143)

Amerika

1.078 (+ 2)

213  (+ 94)

14.336  (+ 2.131)

Asie

530 (+ 6)

997 (- 69)

42.042 (+ 937)

Evropa

748 (=)

37 (- 110)

79 (- 30)

Oceánie

79 (=)

39 (- 10)

796 (+ 278)

Celkem

2.956 (+ 11)

1.850 (+ 185)

130.948 (+ 5.459)

BISKUPOVÉ

Kontinent

Celkem

biskupů

Diecézní

 biskupové

Řeholní

biskupové

Afrika

681 (+ 12)

490 (+ 2)

191 (+ 10)

Amerika

1.899 (+ 23)

1.329 (+ 19)

570 (+ 4)

Asie

746 (+ 6)

548 (+ 1)

198 (+ 5)

Evropa

1.607 (+ 20)

1.373 (+ 17)

234 (+ 3)

Oceánie

132 (+ 2)

88 (+ 3)

44 (- 1)

Celkem

5.065 (+ 63)

3.828 (+ 42)

1.237 (+ 21)

 KNĚŽÍ

Kontinent

Celkem

kněží

Diecézní

kněží

Řeholní

kněží

Afrika

36.766 (+ 1.155)

24.863 (+ 888)

11.903 (+ 267)

Amerika

122.567 (+ 413)

81.411 (+ 946)

41.156 (- 533)

Asie

55.441 (+ 1.519)

32.517 (+ 780)

22.924 (+ 739)

Evropa

191.055 (- 1.674)

133.997 (- 1.105)

57.058 (- 569)

Oceánie

4.764 (+ 14)

2.754 (+ 26)

2.010 (- 12)

Celkem

410.593 (+ 1.427)

275.542 (+ 1.535)

135.051 (- 108)

TRVALÍ JÁHNOVÉ

Kontinent

Celkem

trvalých jáhnů

Diecézní

trvalí jáhnové

Řeholní

trvalí jáhnové

Afrika

406  (- 6)

384 (- 2)

22 (- 4)

Amerika

24.582 (+ 552)

24.372 (+ 623)

210 (- 71)

Asie

166 (+ 23)

130 (+ 15)

36 (+ 8 )

Evropa

12.655 (+ 326)

12.362 (+ 359)

293 (- 33)

Oceánie

346 (+ 57)

344 (+ 58)

2 (- 1)

Celkem

38.155 (+ 952)

37.592 (+ 1.053)

563 (- 101)

 ŘEHOLNÍCI (BEZ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ) A ŘEHOLNICE

Kontinent

Řeholníci – ne kněží

Řeholnice

Afrika

8.310 (+ 294)

64.980 (+ 1.249)

Amerika

16.792 (- 195)

198.376 (- 4.681)

Asie

10.050 (- 60)

162.261 (+ 1.399)

Evropa

17.652 (- 445)

294.503 (- 7.468)

Oceánie

1.425 (- 6)

9.251 (- 196)

Celkem

54.229 (- 412)

729.371 (- 9.697)

 ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTU

Kontinent

Členové sekulárních institutů

muži

Členové sekulárních institutů

ženy

Afrika

81 (+ 5)

768 (+ 37)

Amerika

253 (+ 3)

5.866 (- 30)

Asie

42 (- 1)

1.849 (+ 180)

Evropa

360 (- 13)

17.734 (- 574)

Oceánie

1 (=)

43 (+ 1)

Celkem

737 (- 6)

26.260 (- 386)

LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉ

Kontinent

Laičtí misionáři

Katechisté

Afrika

5.237 (+ 736)

426.788 (+ 19.538)

Amerika

286.063 (- 1.531)

1.842.449 (+ 36.319)

Asie

23.545 (+ 3.774)

314.907 (+ 13.365)

Evropa

5.091 (+ 428)

551.451 (- 994)

Oceánie

290 (- 17)

15.482 (+ 287)

Celkem

320.226 (+ 3.390)

3.151.077 (+ 68.515)

 STARŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkem

starších seminaristů

Diecézní

starší seminaristé

Řeholní

starší seminaristé

Afrika

26.172 (+ 565)

17.549 (+ 425)

8.623 (+ 140)

Amerika

36.442 (- 60)

24.214 (- 353)

12.228 (+ 293)

Asie

33.458 (+ 781)

15.499 (+ 121)

17.959 (+ 660)

Evropa

20.846 (- 347)

13.263 (- 136)

7.583 (- 211)

Oceánie

1.060 (+ 15)

694 (- 14)

366 (+ 29)

Celkem

117.978 (+ 954)

71.219 (+ 43)

46.759 (+ 911)

 MLADŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkem

mladších seminaristů

Diecézní

mladší seminaristé

Řeholní

mladší seminaristé

Afrika

51.927 (+ 1.765)

45.638 (+ 1.483)

6.289 (+ 282)

Amerika

15.054 (- 337)

10.573 (- 264)

4.481 (- 73)

Asie

24.530 (+ 211)

15.345 (- 97)

9.185 (+ 308)

Evropa

12.174 (- 61)

7.323 (- 18)

4.851 (- 43)

Oceánie

306 (+ 53)

263 (+ 51)

43 (+ 2)

Celkem

103.991 (+ 1631)

79.142 (+ 1155)

24.849 (+ 476)

 ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent

MATEŘ. školy

MATEŘSKÉ

žáci

ZÁKLADNÍ

školy

ZÁKLADNÍ

žáci

SEKUNDÁR.

instituce

SEKUNDÁR.

žáci

STŘEDNÍ

žáci

UNIVERZIT.

žáci

Afrika

12.823

1.353.356

34.432

15.008.541

11.092

3.961.656

95.329

102.422

Amerika

15.646

1.512.731

22.451

7.189.343

10.709

3.861.136

770.183

2.268.195

Asie

14.209

1.683.330

16.355

5.088.608

9.881

4.995.899

1.138.780

534.017

Evropa

23.856

1.848.913

16.695

3.001.696

10.111

3.890.535

274.440

360.960

Oceánie

1.585

123.990

3.038

684.926

702

405.511

9.526

9.846

Celkem

68.119

6.522.320

92.971

30.973.114

42.495

17.114.737

2.288.258

3.275.440

 ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POMOCI A CHARITY

Kontinent

Nemocnice

Ambulance

Střediska

pro nemocné leprou

Domy
pro staré, chronicky nemocné a hendikepované

Sirotčince

Jesle

Manželské

poradenství

Centra výchovy a převýchovy

Jiné

instituce

Afrika

1.290

5.280

174

831

1.339

2.159

1.828

3.136

1.581

Amerika

1.721

5.495

92

4.144

2.671

3.981

4.696

15.271

4.484

Asie

1.142

3.634

288

2.323

3.406

3.658

998

5.616

1.857

Evropa

1.253

2.767

4

8.238

2.455

2.479

5.948

12.176

3.939

Oceánie

152

587

3

537

85

110

266

734

189

Celkem

5.558

17.763

561

16.073

9.956

12.387

13.736

36.933

12.050

CÍRKEVNÍ OKRSKY ODKÁZANÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODU

Vatikán (Agenzia Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého Otce jako “centrum propagace, řízení a koordinace” a to jak evangelizační dílo národů, tak  misijní spolupráce na celém světě. (cfr.­ Ad gentes, 29; Pastor bonus,85).

 Církev, věrná poslání Ježíše Krista, od svého počátku  stále hlásala Evangelium všem lidem. Čelíc novým potřebám evangelizace, v XVI století si začíná dávat speciální strukturu k uskutečnění misijních závazků. V roce 1622 Papež Řehoř XV. založil “Sacra Congregazione de Propaganda Fide”, přidělujíc jí úkol “kázat a hlásat Evangelium a katolickou nauku ve všech misiích”, čímž kongregace také získala nezbytnou rozhodovací pravomoc pro zajištění rychlého a účinného dosažení tohoto velkého závazku. Papež Urban VIII založil v roce 1627 Collegio Urbano di Propaganda Fide, za účelem formace sekulárního duchovenstva pro misie a Vícejazyčnou Typografii pro výtisk dokumentů a textů v různých národních jazycích.

Apoštolské konstituce “Pastor bonus” od Jana Pavla II. potvrdily obecný princip soudní pravomoci, hlásané II. vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který potvrzuje: ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajistit adekvátní rozmístění misionářů; pečovat o formaci sekulárního duchovenstva a katechistů; svěřit institutům, řeholním společenstvím nebo konkrétním církvím evangelizaci na misijních územích.

Tyto celkové údaje aktualizovány k 1.10. 2011 v církevních okrscích odkázaných na Kongregaci pro evangelizaci národů (Cep):

Celkem okrsků odkázaných na Cep: 1103

Kontinent

AD

D

AT

VA

PA

M

AA

OM

CELKEM

Afrika

90

380

17

8

1

3

499

Amerika

7

31

45

2

85

Asie

76

336

1

16

36

2

4

2

473

Oceánie

11

31

1

2

1

46

CELKEM

184

778

1

78

45

7

4

6

1103

Legenda: Arcidiecéze (AD), Diecéze (D), Teritoriální opatství (AT), Apoštolské vikariáty (VA), Apoštolské prefektury (PA), Apoštolská
správa (AA), Missioni sui juris (M), Ordinariati militari (OM).

___________________________________________________________________________________

 Speciale a cura di S.L. – Agenzia Fides 21/10/2011

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio