FB twitter YouTube

Církevní statistika 2009

 FIDES News Service – 15. října 2009

Zvláštní vydání pro misijní neděli 2009

Obsah:

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE – SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI – POČET OSOB/KATOLÍKŮ NA KNĚZE – CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – STÁLÍ JÁHNI – ŘEHOLNÍCI A ŘEHOLNICE, ČLENOVÉ LAICKÝCH INSTITUCÍ – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉ – STARŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ – MLADŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ – KATOLICKÉ ŠKOLY A ŽÁCI – KATOLICKÉ INSTITUCE ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ ASISTENCE, CHARITATIVNÍ PRÁCE – OKRSKY ZÁVISLÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ – CELKOVÝ SVĚTOVÁ STATISTIKA

Dokument je k dispozici na webové stránce FIDES: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Vatikán (Agentura Fides) – Jako každý rok v měsíci říjnu při příležitosti světové Misijní neděle nabízí zpravodajský servis Fides (Fides News Service) pomocí několika statistik celkový přehled misijní činnosti po celém světě. Tabulky týkající se členů církve, církevních struktur na poli pastorační péče, zdravotní péče, vzdělávání a asistence jsou převzaty z posledního vydání Církevní knihy statistik (31. prosince 2007). Údaje, které se liší podle našeho vlastního srovnání s tabulkami z loňského roku, jsou vyznačeny v závorkách jako + (nárůst) nebo – (pokles).

Světová populace

Dne 31. prosince 2007 byla světová populace 6 617 097 000, nárůst v počtu obyvatel od loňského roku byl 74 273 000. Vzůrst populace byl zaregistrován na všech kontinentech včetně Evropy, vzhledem k údaji, který byl zaznamenán v předešlém roce: Afrika +16 865 000; Amerika +11 327 000; Asie +43 304 000; Oceánie +531 000; Evropa +2 246 000.

Katolíci

Ke stejnému datu čítalo katolické obyvatelstvo 1 146 656 000 osob s celkovým nárůstem o 15 906 000 oproti předešlému roku, na jednotlivých kontinentech potom: Afrika +6 612 000; Amerika +5 535 000; Asie +2 428 000; Evropa + 1 132 000 Oceánie +199 000.

Procento katolického obyvatelstva vzrostlo o 0,05 % a ustálilo se na 17,33 %; pro jednotlivé kontinenty: vzrůst byl zaznamenán v Africe + 0,40; v Asii + 0,02; v Evropě + 0,03 a v Oceánii – 0,17, malý pokles v počtu katolíků byl zaregistrován v Americe – 0,17.

Počet osob a katolíků na jednoho kněze

Tento rok opět počet osob na kněze vzrostl o 140 (průměrně 12 879 osob). Rozložení podle kontinentů je podobné jako v předchozích letech: vzrůst v Americe, v Evropě a v Oceánii, pokles v Africe a Asii: Afrika – 456; Amerika +71; Asie – 794; Evropa +53; Oceánie +207.

Počet katolíků na kněze ve světě vzrostl o 34 (průměrně 2 810 osob). Zde máme také nárůst na všech kontinentech kromě Asie: Afrika + 30; Amerika + 31; Asie -20; Evropa +22; Oceánie +65.

Církevní okrsky a misijní stanice

Počet církevních okrsků vzrostl o 13 na 2 936 okrsků, nové vznikly v: Africe +2; Americe +6; a Evropě +5. Počet misijních stanic se stálým knězem 1 016 (o 1 531 méně než v předchozím roce) se snižuje na všech kontinentech.

Počet misijních stanic bez stálého kněze se zvýšil o 5 159 na 124 642 stanic. Nárůst byl zaznamenán na všech kontinentech, nejvyšší byl však v Americe (+ 3 764) a v Africe (+ 1 310), následuje Asie (+ 75), Evropa (+6) a Oceánie (+4).

Biskupové

Počet biskupů ve světě vzrostl o 48 na 4 946 biskupů. Každý continent, kromě Ameriky    – 2, zaznamenal nárůst: Afrika (+ 19); Asie, (+12), Evropa (+13) a Oceánie (+6). Vzrůst v počtu biskupů se týká jak diecézních, tak řeholních biskupů: Diecézních biskupů je 3 729 (o 40 víc než v předchozím roce); řeholních biskupů je 1 217 (nárůst o 8). Nárůst v počtu diecézních biskupů byl zaznamenán na všech kontinentech: Afrika (+12); Asie (+10), Evropa (+15); Oceánie (+3); zatímco v Americe zůstává situace nezměněna. Počet řeholních biskupů mírně vzrostl v Africe (+7); v Asii (+2) a v Oceánii (+3), zatímco v Evropě (-2) a v Americe (-2) se snížil.

Kněží

Celkový počet kněží ve světě vzrostl o 762 na 408 024 kněží. Jediné kontinenty, které zaznamenaly snížení počtu kněží byly opět Evropa (-2 260) a Oceánie (-55), zatímco údaje vzrostly v Africe (+1 180); v Americe (+ 376) a v Asii (+1 521). Diecézních kněží přibylo 1 340, a to v Africe (+1,024), Americe (+853) a Asii (+864), zatímco jejich počet se nepatrně snížil v Oceánii (-9) a opět v Evropě (-1 392). Počet diecézních kněží dosáhl 272 431.  Počet řeholních kněží se snížil  o 578 na celkový počet 135 593. Vzrůst byl zaznamenán, stejně jako v posledních několika letech, v Asii (+657) a Africe (+156), zatímco k poklesu došlo v Americe (-447), v Evropě (-868) a v Oceánii (-46).

Stálí jáhni

Stálých jáhnů přibylo 1 422 na celkový počet 35 942. Nejvyšší nárůst byl opět zaznamenán v Americe (+898) a v Evropě (+472), následuje Afrika (+24), Asie (+20) a Oceánie (+8). Diecézní stálí jáhni čítají 35 297 s nárůstem počtu na všech kontinentech (celkový nárůst o 1 309 jáhnů): Afrika (+ 28), Amerika (+829); Asie (+ 23); Evropa (+419) a  Oceánie (+ 10).

Řeholních stálých jáhnů je 645 a jejich počet oproti předešlému roku vzrostl o 133, a to v Americe (+69) a v Evropě (+ 53), ale poklesl v Africe (- 4), Asii ( – 3) a Oceánii (-2).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholních bratři se snížil o 151 na celkový počet 54 956 bratří. Situace: nárůst v Africe (+ 75); Americe (+ 111), Asii (+ 36); a Oceánii (+ 19). Jediný pokles byl zaznamenán v Evropě (- 392). Celkový úbytek řeholních sester (- 6 586) na dnešní počet 746 841 byl na jednotlivých kontinentech následující: nárůst v Africe (+ 1,178 ) a Asii (+ 2,838) a pokles v Evropě (- 5,843), Americe (– 4,650) a Oceánii (– 109).

Členové laických institucí, muži a ženy

Mužské laické instituce čítají 665 členů s celkovým úbytkem 26. Počet vzrostl pouze v Evropě (+ 15), situace v Oceánii zůstala stejná, tj. pouze s jedním členem laické instituce. Počet se snížil  v Africe (- 17), Americe (- 6), Asii (- 18).

Počet členů ženských laických institucí se tento rok opět snížil, a to o 572 žen na celkový počet 26 778 členů. Pokles byl zaznamenán v Americe (- 238), v Evropě (- 415) a Oceánii (-2), zatímco v Africe (+ 18) a v Asii (+ 65) počet vzrostl.

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů v celém světě je 250 464 s nárůstem o 33 696 osob, přičemž rozdělení je následující: Amerika (+31,417), Asie (+ 2,552) a Evropa (+ 493). Naproti tomu se počet snížil v Africe ( – 711) a Oceánii (- 55).

Ve světě přibylo 6 665 katechistů a celkový počet je nyní 2 993 354. Počet se zvýšil v Africe (+ 5,896), Asii (+ 14, 383) a Evropě (+ 7,403), ale snížil se v Americe (- 20,071) a Oceánii (- 946).

Starši seminaristé

Celkový počet starších seminaristů, diecézních a řeholních, opět vzrostl, i když méně než předchozí rok, a to o 439 na 115 919 seminaristů. Počet se zvýšil v Africe (+ 695), Asii (+ 595), a Oceánii (+ 5), ale snížil se v Americe (- 381) a v Evropě (- 475).

Diecézní starší seminaristé čítají 71 225 (o 653 méně než předešlý rok), ale počet řeholních starších seminaristů se zvýšil na 44 602 (+ 1 092). Počet diecézních seminaristů se zvýšil v Africe (+136) a Oceánii (+ 5), ale snížil se v Americe (- 239), Asii (- 74) a Evropě (-481).

Řeholních seminaristů přibylo v Africe (+ 559), Asii ( + 669) a v  Evropě (+ 6). Počet se nezměnil v Oceánii (=) a snížil se v Americe (- 142).

Mladší seminaristé

Počet mladších seminaristů, diecézních a řeholních, se snížil o 671 na 101 978. Přibylo jich v Africe (+782), Evropě (+ 13) a Oceánii (+ 49), ale ubylo jich v Americe (- 684) a Asii (- 831). Diecézní mladší seminaristé čítají 77 145 členů (- 1 158), zatímco řeholní seminaristé čítají 24 833 členů (+ 487). Počet diecézních mladších seminaristů se snížil na všech kontinentech kromě Oceánie (+ 63). Řeholních mladších seminaristů ubylo v Americe ( – 136), Asii ( – 241) a Oceánii (- 14), ale přibylo jich v Africe (+ 815) a v Evropě (+ 63).

Katolické školy

V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev 67 264 mateřských škol s 6 386 497 dětmi; 91 694 základních škol (první stupeň) s 29 800 338 žáky; 41 210 základních škol (druhý stupeň) (+ 274) s 16 778 633 žáky. Církev se take stará o 1 894 148 studentů středních škol a o 2 837 370 vysokoškolských studentů.

Katolická charita a centra zdravotní péče

Církev provozuje 5 378 nemocnic, většinu z nich v Americe (1 669) a v Evropě (1 363); 18 088 bezplatných ošetřoven především v Americe (5 663), Africe (5 373) a Asii (3 532); 521 pečovatelských domů pro malomocné především v Asii (293) a Africe (186); 15 448 Domovů pro důchodce, chronicky nemocné či postižené hlavně v Evropě (8 271) a Americe (3 839); 9 376 sirotčinců, z nichž přibližně jedna třetina je v Asii (3 376); 11 555 jeslí; 13 599 manželských poraden hlavně v Evropě (5 919) a Americe (4 827); 33 146 sociálních rehabilitačních center a 10 356 jiných druhů institucí.

STATISTIKA

Zdroj: Church’s Yearly Book of Statistics (Cirkevní roční kniha statistik) poslední vydání vypracováno Fides. V závorkách rozdíly ve srovnání s předchozím rokem:  nárůst (+) pokles (-).

 SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Kontinent

Populace

Katolíci

Procento

Afrika

943,743,000 (+ 16,865,000)

164,925,000 (+ 6,612,000)

 17.48 % (+ 0.40)

Amerika

907,393,000 (+ 11,327,000)

568,570,000 (+ 5,535,000)

62.66 % (- 0.17)

Asie

4,024,970,000 (+ 43,304,000)

120,894,000 (+ 2,428,000)

3.00 % (+ 0.02)

Evropa

706,798,000 (+ 2,246,000)

283,240,000 (+ 1,132,000)

 40.07 % (+ 0.03)

Oceánie

34,193,000 (+ 531,000)

9,027,000 (+ 199,000)

 26.43 % (+ 0.17)

Celkem

6,617,097,000 (+ 74,273,000)

1,146,656,000 (+ 15,906,000)

 17.33% (+ 0.05)

 OSOB/KATOLÍKŮ NA KNĚZE

Kontinent

Osob na kněze

Katolíků na kněze

Afrika

27,230 (- 456)

4,759 (+ 30)

Amerika

7,469 (+ 71)

4,680 (+ 31)

Asie

50,432 (- 794)

2,290 (- 20)

Evropa

3,636 (+ 53)

1,457 (+ 22)

Oceánie

7,312 (+ 207)

1,931 (+ 65)

Celkem

12,879 (+ 140)

2,810 (+ 34)

 CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent

Církevní okrsky

Misijní stanice

se stálým knězem

Mission Stations

bez stálého kněze

Afrika

516 (+ 2)

248 (- 1,329)

70,805 (+ 3,764)

Amerika

1,072 (+ 6)

105  (- 79 )

12,668  (+ 1,310)

Asie

523 (=)

578 (- 114)

40,566 (+ 75)

Evropa

746 (+ 5)

35 (- 8)

64 (+ 6)

Oceánie

79 (=)

50 (- 1)

539 (+ 4)

Celkem

2,936 (+ 13)

1,016 (- 1,531)

124,642 (+ 5,159)

BISKUPOVÉ

Kontinent

Celkový počet biskupů

Diecézní biskupové

Řeholní biskupové

Afrika

657 (+ 19)

474 (+ 12)

183 (+ 7)

Amerika

1,847 (- 2)

1,278 (=)

569 (- 2)

Asie

732 (+ 12)

539 (+ 10)

193 (+ 2)

Evropa

1,576 (+ 13)

1,349 (+ 15)

227 (- 2)

Oceánie

134 (+ 6)

89 (+ 3)

45 (+ 3)

Celkem

4,946 (+ 48)

3,729 (+ 40)

1,217 (+ 8)

KNĚŽÍ

Kontinent

Celkový počet kněží

Diecézní kněží

Řeholní kněží

Afrika

34,658 (+ 1,180)

23,154 (+ 1,024)

11,504 (+ 156)

Amerika

121,495 (+ 376)

79,654 (+ 853)

41,841 (- 477)

Asie

52,802 (+ 1,521)

30,991 (+ 864)

21,811 (+ 657)

Evropa

194,393 (- 2,260)

135,971 (- 1,392)

58,422 (- 868)

Oceánie

4,676 (- 55)

2,661 (- 9)

2,015 (- 46)

Celkem

408,024 (+ 762)

272,431 (+ 1,340)

135,593 (- 578)

STÁLÍ JÁHNI

Kontinent

Celkový počet stálých jáhnů

Diecézní stálí jáhni

Řeholní stálí jáhni

Afrika

403  (+ 24)

381 (+ 28)

22 (- 4)

Amerika

23,256 (+ 898)

23,000 (+ 829)

256 (+ 69)

Asie

163 (+ 20)

118 (+ 23)

45 (- 3)

Evropa

11,848 (+ 472)

11,529 (+ 419)

319 (+ 53)

Oceánie

272 (+ 8)

269 (+ 10)

3 (- 2)

Celkem

35,942 (+ 1,422)

35,297 (+ 1,309)

645 (+ 113)

ŘEHOLNÍ BRATŘI A SESTRY

Kontinent

Řeholní bratři

Řeholní sestry

Afrika

7,921 (+ 75)

61,886 (+ 1,178)

Amerika

16,755 (+ 111)

206,509 (- 4,650)

Asie

10,041 (+ 36)

158,692 (+ 2,838)

Evropa

18,693 (- 392)

310,138 (- 5,843)

Oceánie

1,546 (+ 19)

9,589 (- 109)

Celkem

54,956 (- 151)

746,814 (- 6,586)

 ČLENOVÉ LAICKÝCH INSTITUCÍ

Kontinent

Členové laických institucí

Muži

Členové laických institucí

Ženy

Afrika

41 (- 17)

537 (+ 18)

Amerika

193 (- 6)

5,738 (- 238)

Asie

24 (- 18)

1,726 (+ 65)

Evropa

406 (+ 15)

18,734 (- 415)

Oceánie

1 (=)

43 (- 2)

Celkem

665 (- 26)

26,778 (- 572)

 LAIČTÍ MISIONÁŘI A KATECHISTÉ

Kontinent

Laičtí misionáři

Katechisté

Afrika

3,590 (- 711)

399,932 (+ 5,896)

Amerika

229,639 (+ 31,417)

1,723,284 (- 20,071)

Asie

12,456 (+ 2,552)

312,553 (+ 14,383)

Evropa

4,422 (+ 493)

541,828 (+ 7,403)

Oceánie

357 (- 55)

15,757 (- 946)

Celkem

250,464 (+ 33,696)

2,993,354 (+ 6,665)

STARŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkový počet starších seminaristů

Diecézní starší seminaristé

 Řeholní starší seminaristé

Afrika

24,729 (+ 695)

16,654 (+ 136)

8,075 (+ 559)

Amerika

36,769 (- 381)

24,845 (- 239)

11,924 (- 142)

Asie

31,297 (+ 595)

14,966 (- 74)

16,331 (+ 669)

Evropa

22,143 (- 475)

14,127 (- 481)

8,016 (+ 6)

Oceánie

981 (+ 5)

633 (+ 5)

348 (=)

Celkem

115,919 (+ 439)

71,225 (- 653)

44,694 (+ 1,092)

 MLADŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkový počet mladších seminaristů

Diecézní mladší seminaristé

Řeholní mladší seminaristé

Afrika

48,812 (+ 782)

43,053 (- 33)

5,759 (+ 815)

Amerika

15,982 (- 684)

10,973 (- 548)

5,009 (- 136)

Asie

24,038 (- 831)

15,117 (- 590)

8,921 (- 241)

Evropa

12,813 (+ 13)

7,698 (- 50)

5,115 (+ 63)

Oceánie

333 (+ 49)

304 (+ 63)

29 (- 14)

Celkem

101,978 (- 671)

77,145 (- 1,158)

24,833 (+ 487)

 ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent

Mateřské školy

Počet dětí

Základní školy první stupeň

Počet žáků

Základní školy druhý stupeň

Počet žáků

 Počet studentů středních škol

Počet studentů vysokých škol

Afrika

12,496

1,266,444

33,263

14,061,806

9,838

3,738,238

54,362

76,432

Amerika

15,788

1,636,893

22,562

7,085,289

11,053

3,727,151

566,257

1,926,978

Asie

13,683

1,642,586

15,698

4,959,065

9,298

5,061,593

1,021,516

525,794

Evropa

23,602

1,738,825

17,222

3,045,764

10,338

3,859,905

243,180

297,647

Oceánie

1,695

101,749

2,949

648,414

683

391,746

8,833

10,519

Celkem

67,264

6,386,497

91,694

29,800,338

41,210

16,778,633

1,894,148

2,837,370

 NEMOCNICE/KLINIKY, CHARITA, SOCIÁLNÍ PÉČE

Kontinent

Nemocnice

Bezplatné ošetřovny

Centra pro malomocné

Domovy pro důchodce, chronicky nemocné, postižené

Sirotčince

Jesle

Manželské poradny

Další instituce

Celkem

Afrika

1,074

5,373

186

753

979

1,997

1,590

2,947

1,279

Amerika

1,669

5,663

38

3,839

2,463

3,715

4,827

13,652

4,239

Asie

1,102

3,532

293

2,095

3,367

3,211

969

5,379

1,870

Evropa

1,363

2,947

3

8,271

2,480

2,524

5,919

10,576

2,761

Oceánie

170

573

1

490

87

108

294

592

207

Celkem

5,378

18,088

521

15,448

9,376

11,555

13,599

33,146

10,356

CÍRKEVNÍ OKRSKY ZÁVISLÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

Vatikán (Ag. Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého otce jako ,,centrální těleso pro propagaci, řízení a koordinaci“ činností spojených s evangelizací národů a misijní spoluprácí v rámci celého světa (cfr, Ad gentes, 29; Pastor bonus, 85).

Církev po celá staletí, poslušná příkazu, který jí dal Kristus, hlásala Evangelium všem národům. Aby mohla plnit svou misijní povinnost v době vzrůstajících požadavků na evangelizaci v 16. století, dala vzniknout speciálním orgánům k tomu určeným. V roce 1622 papež Řehoř XV. založil ,,Svatou kongregaci pro propagaci víry“, která měla za úkol „hlásat a dosvědčovat Evangelium a katolické učení na všech misiích“, čímž kongregace získala rozhodovací pravomoc a mohla zaručovat rychlost a efektivitu činnosti. V roce 1627 papež Urban VIII. založil ,,Urbanovo kolegium pro propagaci víry“ určené k formaci světského duchovenstva pro misie a instituci ,,Tipografia Poliglotta“ (Tiskařský lis) pro tisk dokumentů a knih v mnoha různých jazycích.

Apoštolským zřízením Pastor bonus papež Jan Pavel II. potvrdil obecný princip kompetencí stanovených Druhým vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který říká ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajišťování správného rozmístění misionářů; výuku místních laických duchovních a katechistů; zapojování řeholních institucí, misijních společenství a místních církví do evangelizace misijních oblastí.

Nejnovější podrobnosti (10. října 2009) z Církevních okrsků pod záštitou Kongregace pro evangelizaci národů (Congregation for the Evangelisation of Peoples – CEP):

CEP zodpovídá za celkový počet 1 094 Církevních okrsků

Kontinent

AD

D

AT

VA

PA

M

AA

OM

TOTAL

Afrika

87

378

14

9

1

1

3

493

Amerika

7

31

45

2

85

Asie

76

333

1

15

36

3

4

2

470

Oceánie

11

31

1

2

1

46

CELKEM

181

773

1

74

46

8

5

6

1094

KLÍČ: arcidiecéze (AD), diecéze (D), územní opatství (AT), apoštolský vikariát (VA), apoštolská prefektura (PA), apoštolská správa (AA), svéprávná misie (M), vojenský ordinariát (OM) (S.L.) (Agenzia Fides 15. října 2009)

___________________________________________________________

Zvláštní vydání připravené organizací S.L. – Fides News Service 15. října 2009

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio