FB twitter YouTube

Mešní intence misionářům

Variabilní symbol: 321
Projekt: Mešní intence
Kontinent, země, diecéze: Afrika, Zambie

Popis:

Peníze vybrané na tento účel jsou většinou jednou nebo dvakrát ročně předávány kněžím v chudých oblastech světa. Mše svaté jsou slouženy vždy na dobrý úmysl dárce, psaný text úmyslu se kněžím nepředává. Je to i z toho důvodu, že překládání textů do mnoha cizích jazyků by celou věc dost zkomplikovalo. Kněží v misiích tedy slouží tyto mše svaté na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Toto je běžná praxe ve světě. Tímto krásným způsobem jsme skrze oběť mše svaté spojeni s Bohem a lidmi, kteří se bohoslužeb účastní.
Na jednu intenci je dobré přispět alespoň 250 Kč. Jedná se však o dobrovolný dar, a proto záleží na Vás, jakou částku budete chtít věnovat. Pro místní kněze je to často jediná možnost příjmu, protože většinou nedostávají žádný plat. Navíc z toho pomáhají chudým a nemocným, staví a opravují kostely apod.

Přínosy projektu:

  • duchovní spojení skrze slavení mše svaté,
  • pokrytí nutnějších životních potřeb kněží a péče o chudé

Svědectví:

„Píši, abych Vám poděkoval za podporu skrze mešní intence v minulém roce. Děkuji za všechny intence, které jste mi svěřili. Skrze Vaši štědrost, společenství a solidaritu stále trvá pastorační činnost církve, posilovaná a podporovaná láskou našich drahých bratrů a sester z České republiky; kněžími, řeholníky a laiky, kteří jsou skrze darování sebe sama zmocněni pro misijní činnost církve. Jménem kněží a komunit, kteří těží z Vaší štědrosti, Vám děkuji. Chtěl bych Vás laskavě požádat o zaslání dalších mešních intencí, pokud budete nějaké v tomto roce pro misie mít. Vím, že máte bezpočet žádostí z celého světa. Vaše podpora nám pomůže i nadále budovat bratrské komunity všeobecné vzájemnosti. Tím, že se s námi dělíte o dar víry, pomáháte nám přinášet naději a lásku těm, kteří je nejvíce potřebují.
Vaši spolupracovníci, dobrodinci a všichni naši bratři a sestry v České republice s námi sdílejí tu nejcennější službu – přinést evangelium do všech koutů země. Prosíme vás o modlitby, abychom i nadále byli jedno tělo a jeden duch v Kristu. Jako lidé požehnaní Bohem se můžeme dělit o Jeho dary s jinými majíce vždy na paměti, že jsme společenstvím ve víře. Jsme odhodláni pokračovat v naší práci tak, aby naše křesťanské komunity dokázaly představit Krista ostatním pomocí Vaší podpory.“

P. Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD v Zambii

„Měl jsem možnost při nedávné misijní cestě předat mešní intence od našich dárců faráři jedné velké farnosti v Africe. Bylo to po skončení mše svaté, na které bylo několik tisíc věřících. Když jsem mu mešní intence předával, místní kněz byl dojetím zcela bez sebe, děkoval Bohu a štědrým dárcům. Prozradil mi, že za celých 8 let od svého kněžského svěcení jsou toto první mešní intence, které obdržel a kterých si velice váží. Okamžitě věděl, na co získanou pomoc použije. Ukázal mi rozestavěnou budovu s třídami pro předškolní výchovu dětí. V tomto staveništi již několik set chudých dětí během dne najdeme jak sedí na podlaze z hlíny a štěrku, jsou zaprášené apod. Prostřednictvím mešních intencí se právě pro tyto děti dokončí stavba kvalitní budovy se zázemím. Děti tak nebudou více ohroženi.“

P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD

Fotografie:

IMG_1381 IMG_1631 IMG_4767 (1) IMG_4997 (1) IMG_7812

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Aktuálně můžete podpořit kněze v misiích skrze intence zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio