FB twitter YouTube

Dopis Jana Pavla II.

DRAHÉ DĚTI!

1. V první polovině 19. století Evropa zažila velký rozmach misijní činnosti a církev, poté co si uvědomila misionářský potenciál dětí, začala děti oslovovat, aby se aktivně účastnily hlásání evangelia, a to svým vrstevníkům.

9. května roku 1843 biskup Charles de Forbin-Janson z Nancy, který horlivě podporoval činnost katolíků v Číně, navrhl pařížským dětem, aby pomáhaly svým vrstevníkům každodenní modlitbou Zdrávas Maria a jednou za měsíc darováním drobné mince. Netrvalo dlouho a tato misionářská iniciativa poskytující materiální a duchovní podporu se z Francie rozšířila do dalších zemí.

30. září roku 1919 můj ctihodný předchůdce Benedikt XV. napsal: „Vřele všem věřícím doporučujeme Papežské misijní dílo dětí, jehož cílem je zajistit křest nepokřtěným dětem. Doporučujeme, aby se všechny křesťanské děti připojily k této společnosti, a tak se skrze ni naučily pomáhat evangelizovat své bližní, a již v tomto věku tak porozuměly obrovské hodnotě víry.“ (Maximum Illud)

Letošní svátek Zjevení Páně má obzvláštní důležitost, neboť Papežské misijní dílo dětí, působící ve 110 zemích, slaví 160. výročí své existence. Dětem ze všech diecézí světa nabízí program obsahující modlitbu, oběť a konkrétní projevy solidarity: tímto způsobem mohou děti pomoci šířit evangelium mezi své vrstevníky.

Čas pro misii mladých

2. Milí mladí misionáři, vím, s jak velikou snahou a šlechetností se snažíte plnit apoštolský závazek. Snažíte se mnoha způsoby sdílet úděl dětí, které jsou nuceny předčasně pracovat, a snažíte se pomoci zmírnit utrpení nuzných. Projevujete solidaritu s utrpením dětí zasažených válkami, dospělých, dětí, které se tak často stávají obětmi války. Každý den se modlete, aby mohl být dar víry, který jste dostali, poskytnut milionům vašich malých kamarádů, kteří dosud Ježíše nepoznali.

Správně věříte, že každý, kdo pozná Krista a přijme jeho evangelium, bude bohatě obdarován mnoha duchovními dary: životem v Boží milosti, láskou, která z vás činí bratry a sestry, zasvěcením se druhým, odpuštěním dávaným a přijímaným, snahou přijímat a být přijímán, nadějí, která povznáší srdce k věčnému životu, mírem jako darem a povinností.

V tomto vánočním čase v mnoha místních farnostech chodí děti z Papežského misijního díla dětí od domu k domu, oblečené jako tři králové nebo pastýři, a přinášejí radostné poselství Vánoc. Toto je nádherným zvykem „Zpívajících hvězdiček“, které byly Společností založeny v německy mluvících zemích a které se později rozšířily dále: chlapci a děvčata zaklepou na dveře, zazpívají vánoční koledy, pomodlí se a vysvětlí rodinám projekty solidarity, na něž je třeba finanční podpory. A tak tito malí evangelizují dokonce i dospělé.

Všeobjímající láska

3. Tyto činy evangelizace a solidárnosti – jak dobře víte – nejsou omezeny pouze na několik týdnů vánoční doby, ale pokračují po celý náš život. Proto vás povzbuzuji, abyste štědře odpověděli na prosby o pomoc, které přicházejí z chudých zemí a kterých je tak mnoho.

Kolik dětí se v Evropě, Americe, Asii, Africe a Oceánii modlí a pracuje pro tentýž ideál! Byl založen celosvětový Fond solidarity a vzrůstá díky darům z celého světa. Finančně podporuje malé i velké projekty na pomoc malým dětem.

Existují krásné příběhy dětí, které na dálku přijaly malé kamarády a staly se prodejci hvězdiček nebo sběrateli známek. Vzdaly se hračky nebo drahé hry, aby osvobodily děti, které jsou nuceny bojovat v armádě. Zavázaly se šetřit mnoha způsoby, aby mohly finančně podpořit učebnice katechismu či stavby škol v misijních oblastech. Příkladů je celá řada. Děti misionáři svými příspěvky finančně podpořily více než 3000 projektů. Není to snad skutečným zázrakem nesmírné a tiché Boží lásky, která se projevuje ve světě?

Drahé děti, vy všechny se musíte podílet na tomto zázraku! A ty z vás, které nevlastní nic, mohou darovat svou modlitbu a utrpení své chudoby.

Výchovná moc misijní činnosti

4. Milí chlapci a děvčata, misionářství vám napomáhá růst ve víře a činí z vás radostné následovníky Ježíše.

Projevováním solidarity těm, kteří nejsou tak šťastní, otevíráte svá srdce nesmírným potřebám lidstva. Umíte rozpoznat Ježíšovu tvář v dětech, které jsou chudé a potřebují vaši pomoc. Toto konali i velcí misionáři jako např. František Xaverský, Matteo Ricci, Charles de Foucauld, Matka Tereza z Kalkaty a mnozí další ze všech částí světa.

Upřímně doufám, že vaši pastýři, biskupové a kněží, stejně tak jako katecheti, duchovní učitelé, rodiče a pedagogové si berou myšlenku Papežského misijního díla dětí k srdci. Od svého založení přinesla ovoce misií a vepsala do dějin církve několik krásných stran. Z prvních dětí, které byly zachráněny díky dětem z misijního díla se stali učitelé, doktoři a kněží. Dar křtu se  pro ně a jejich rodiny proměnil ve světlo.

Mezi prvními dětmi, kterým jiné děti pomohly svými dary a modlitbami, je mučedník Paul Tchen a první pekingský arcibiskup kardinál Tien Kenhsin. Poslání úplného zasvěcení se evangelizaci následně vyrostlo v srdcích mnoha dívek a chlapců.

Jak bychom mohli opomenout Terezku z Lisieux, která se v sedmi letech, 12. května roku 1882, přihlásila do Papežského misijního díla dětí a již ve věku 14 let se pro spásu světa rozhodla zasvětit svůj život Ježíši? Toto duchovní ovoce ze soudobé církve nevymizelo. Modleme se, aby větší počet dětí věnoval nejen část, ale celou svou existenci službě evangelia. Zároveň prosme Boha, aby všude rozmnožil záslužnou činnost dětí z misijního díla.

Ještě jednou Zdrávas Maria

5. Na světě je tolik dětí v nouzi a jejich potřeby jsou tak složité, že žádná pokladnice ani gesto solidarity, ať už jsou jakkoli velké, nemohou vyřešit vše. Je třeba vyšší pomoci. Milé děti z misijního díla, vstupem do Papežského misijního díla dětí na sebe berete jako první závazek, že se budete každý den modlit Zdrávas Maria. Určitě všichni víte, že úspěch misie spočívá především v modlitbě, a proto se obracejme k naší Paní, světlu evangelizace.

Už 160 let k ní přicházíte ve jménu dětí celého světa. Apeluji na vás, abyste věrně setrvali v tomto láskyplném konání obzvláště letos v Roce růžence. Jednou za čas by se ti starší z vás měli pomodlit celý desátek nebo i pět desátků růžence. Misijní růženec nás spojuje s misiemi: bílý desátek za Evropu, aby znovu nabyla onu evangelizační vroucnost, díky níž bylo postaveno tolik kostelů; žlutý desátek za Asii, která překypuje životem a mládím; zelený desátek za Afriku, zkoušenou utrpením, ale připravenou na hlásání Krista; červený desátek za Ameriku, příslib nové misionářské činnosti; modrý desátek za celou Oceánii, která očekává významnější šíření evangelia.

Milí malí misionáři, kéž vás Panna Maria doprovází ve všem vašem konání! Svěřuji vás do jejích rukou, a společně s vámi i vaše rodiny, příbuzné a křesťanská společenství, k nimž patříte. Všem vám s láskou žehnám.

Ve Vatikánu 6. ledna roku 2003
slavnost Zjevení Páně
Jan Pavel II.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio