FB twitter YouTube

Týdenní příprava na Misijní neděli 2015

Papež František během obřadů letošní Misijní neděle 18. 10. 2015 bude svatořečit Ludvíka a Zélii Martinovi, rodiče patronky misií – Terezie z Lisieux. Papežská misijní díla proto připravila na tuto ojedinělou událost týdenní přípravu pro rodiče a děti.
Cílem je prohloubení rodinných vztahů na základě inspirace rodiny Martinových, seznámení s životem patronky misií a příprava na Misijní neděli.
Každý den se opakuje stejné schéma:
– krátký úryvek z Bible
– příběh ze života sv. Terezie podle knihy Tereza z Lisieux od Marie Skibelové (nakladatelství Paulínky, 1996)
– společné zamyšlení rodičů a dětí nad texty
– úkoly a tvoření pro děti

Týdenní příprava k Misijní neděli 18. 10. 2015

terezicka2

Neděle

Marek 10, 24 – 27
„Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“

Rodiče Martinovi se dětem věnovali a měli je rádi. Snažili se je vychovávat, jak nejlépe uměli. Toužili mít více dětí a samozřejmě i syna. Maminka Zélie říkala: “Jsem zblázněná do dětí.“ Roku 1871 odevzdává Ludvík svoji hodinářskou dílnu synovci a rodina se stěhuje do Zéliina starého domu. Ludvík už předtím často vypomáhal Zélii při její práci krajkářky, jak dovedl. Teď se k ní připojil úplně. Převzal účetnictví, cestoval, jednal s obchodníky. I přesto, že byl jako podnikatel a obchodník velmi zaměstnán, našel si vždy čas, který trávil se svými dcerami. Vyráběl jim hračky a chodil s nimi na procházky. Pro každou z nich měl zvláštní jméno: Marie byla jeho Diamant, Pavlína jeho Perla, Léonie jeho Dobré srdíčko, Céline jeho Nebojácná a Terezie jeho Malá Královna.

Zamyšlení: Co všechno máme? Co je pro nás opravdovým bohatstvím?

Úkoly:

  1. Napiš či nakresli, kdo je ti drahý, nakresli, jak si myslíš, že vypadá drahokam.
  2. Maminka Terezie byla krajkářkou. Chceš vyzkoušet práci krajkářky? Podívej se a zkus si vytlačit papírovou krajku, např. kytičku do pergamenového papíru. Můžeš také špendlíkem propíchat obyčejný papír a vytvořit tak obrázek.

http://www.pergamano.cz/wp-content/uploads/Hodiny_krajka.pdf)

 Pondělí

Římanům 1, 5 – 7

„Skrze Ježíše Krista jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“

Zélie, maminka Terezie, za svobodna toužila vstoupit do kláštera a stát se řeholnicí. Přišla do kláštera sester Vincentek, ale představená jí život řeholnice rozmluvila. Když odcházela z kláštera, vyslovila toto vroucí přání: „Můj Bože, nejsem-li hodna toho, abych se stala tvou nevěstou, vdám se, jestliže je to tvá svatá vůle. Dej mi jenom, o to tě moc prosím, hodně dětí, abych ti je všechny mohla zasvětit, (aby se staly řeholníky či řeholnicemi).“ Manželé Martinovi měli opravdu hodně dětí. Bohužel dva chlapečci ihned po narození zemřeli. Ludvík i Zélie si přáli, aby se alespoň jeden z nich stal misionářem.

Zamyšlení: Máte v příbuzenstvu někoho, kdo se rozhodl stát knězem či řeholní sestrou?

Úkoly:

Rodiče Martinovi si přáli mít ze syna misionáře. Znáš nějakého misionáře? Co dělá misionář?

Úterý

Římanům 1, 19 – 20

„Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“

Terezie, stejně jako její otec, milovala přírodu, především květiny. Při dlouhých procházkách s rodiči a sestrami obdivovala oblaka a rostliny, naslouchala ptačímu zpěvu. Nic jí neuniklo a žádný z chudáků, které cestou potkávala, nezůstal bez drobné mince a jejího úsměvu.

Zamyšlení: V čem můžeme vidět Boží dílo? Co vše Bůh stvořil?

Úkoly:kvet

  1. Rodiče Martinovi chodili společně s dětmi na procházku. Domluv se i ty s rodiči na společnou procházku do přírody.
  2. Terezie obdivovala květiny. Vytvoř mamince alespoň papírovou kytičku. Nápovědou ti může být přiložený návod.

 Středa

Římanům 2, 9 – 10

„Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo,…avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro…Bůh nikomu nestraní.“

Terezie s otcem vyrazila na pouť do Říma. Sedmého dne přijal poutníky Svatý otec Lev XIII. Podle předpisu měli jeden po druhém před papežem pokleknout a v naprostém tichu přijmout jeho požehnání. Když ale předstoupila před Svatého otce Terezie, pozvedla k němu své krásné oči plné slz a osmělila se: „Svatý otče, musím vás požádat o velikou milost. Dovolte mi vstoupit do řádu Karmelitek, i když je mi jen patnáct let.“ „Drahé dítě,“ usmál se papež, „podřiď se tomu, co si přejí představení.“ Terezie odpověděla: „Ale, kdybyste si to přál vy, chtěli by to i oni!“ „ Nuže, tedy…Vstoupíš tam, jestliže si to bude přát Bůh,“ řekl papež.

A tak se Terezie stala řádovou sestrou – karmelitkou.

Zamyšlení: Byl jsi s rodiči na pouti? Kde?

vlajkaÚkoly:

Jak se jmenuje nynější papež?

Ve kterém státě leží Řím a kterého státu je hlavním městem? Co víš o tomto státu?

 Čtvrtek

Žalm 130, 5 – 8

„Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. Má duše čeká na Pána, více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.“

Terezie obdržela řeholní šat 10. ledna 1889, při tzv. obláčce. Slavnost byla překrásná, nechyběla spousta květů a dokonce ani sníh, který si Terezie pro tento šťastný den přála. Jako by se jí srdce mělo rozskočit v hrudi. „Ach Ježíši,“ zvolala, „dej mi tisíc srdcí, abych tě mohla milovat.“ Ale i to je příliš málo. „Ty, který jsi nejvyšší Krása, daruj mi pro lásku k tobě své vlastní srdce.“ Pochopila, že Láska v sobě zahrnuje veškerý cit, že Láska je vším, věčností objímající všechen čas i prostor.

Zamyšlení: Koho máš rád ty? Jak projevuješ svou lásku k ostatním?

Úkol:

Pomoz jim při domácích pracích nebo si ukliď v pokojíčku.

 Pátek

Lukáš 12, 2 – 5

„Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!“

Maminka Zélie umřela na rakovinu, když byli Terezii 4 roky. Od 15 let byla Terezie v klášteře. Později její otec vážně onemocněl. Poslední dva roky svého života byl zcela ochrnutý a staral se o něj strýc Guérin. Také Celina a Leonie pečovaly o nemocného otce, zatímco ostatní dcery karmelitky jej podporovaly svými dopisy a především modlitbou. V posledních chvílích se přišly s tatínkem rozloučit. On pozdvihl oči a přerývaným hlasem odpověděl: „Ano, na shledanou v nebi!“ Zemřel 29. července 1894.

Zamyšlení: Znáš někoho, kdo pečuje o nemocné? Dokázal bys pečovat o svoje rodiče, když by byli nemocní?

Úkoly:

Navštiv nemocného ve svém okolí a udělej mu radost malým dárkem.

Sobota

Žalm 105, 1 – 3

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!“

Jednoho dne Terezie prala. Náhle ji zavolala její sestra Pavlína a přečetla jí dopis mladého misionáře, který si přál, aby se jedna z řeholnic, pokud by to bylo možné, zasvětila za jeho spásu. Na oplátku by pak on připomínal „její duši“ pokaždé, když by ve své misijní oblasti sloužil mši svatou. Terezie přislíbila, že bude mladého misionáře podporovat modlitbou a dopisy. Zanedlouho po té se do Tereziiných modliteb svěřil další misionář. Vypadalo to, jako by se Tereziiným prostřednictvím uskutečňoval dávný sen rodičů – mít v rodině misionáře.

Zamyšlení: Jak lze podpořit misionáře dnes?

Úkoly:

  1. Terezie se modlila denně za misionáře. Pomodli se i ty za misionáře, kteří často žijí daleko od své rodiny.
  2. Přidej se k Misijnímu mostu modlitby.

Misijní neděle 18.10.2015

Izajáš 53, 10 – 11

„Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka utrpením; jestliže dá v oběť svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, Hospodinův plán se zdaří skrze něho. Po útrapách se jeho duše nasytí světlem, svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny.“ 

Matka představená požádala sv. Terezii, aby popsala všechna hnutí svého srdce a vysvětlila tak svůj osobní způsob chápání a prožívání duchovního života. Sv. Terezie napsala: „Má mise tedy začíná – mám naučit duše milovat Boha tak, jak já ho miluji, mám je navést na svou „malou cestu“. Chci projít svým nebem a činit dobro na zemi. Po smrti nechám dopadnout na zem déšť růží.“

Zamyšlení: Jak my činíme dobro na zemi? 

Úkol: Zapoj se aktivně při slavení dnešní Misijní neděle

Závěr:

Papež na Misijní neděli 18. 10. 2015 svatořečí rodiče Martinovi, kteří zasvětili všechny děti Bohu a všechny jejich dcery se staly řeholnicemi.

„Rodina Martinových, které dnes církev svatořečí, čelila všemu pod Božím pohledem a v každé situaci stavěla Ježíše Krista na první místo, ve chvílích radostí i úzkostí. Stále si byli jisti tímto velkým Pánovým objetím a tím, že s jeho pomocí budou nakonec schopni udělat vše a překonat jakoukoliv těžkost.“

Jak řekl kardinál Martins, rodiče sv. Terezie, blahoslavení Luis a Zélie, mohou být vzorem pro dnešní svět, zejména pokud jde o manželskou morálku a otevřenost životu.

Základní údaje o manželech Martinových a sv. Terezii najdete v přiložených odkazech.

zelie

terezicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.biblenet.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezie_z_Lisieux

http://catholica.cz/?id=5209

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/behem-synody-budou-svatoreceni-rodice-sv-terezie-z-lisieux/

http://www.rodinnyzivot.eu/index.php/napln-casopisu/duchovni-zivot/234-man%C5%BEelstv%C3%AD-%E2%80%93-cesta-ke-svatosti

http://www.familiam.org/famiglia_eng/people/00011138_The_Saints_of_the_Synod.html

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio