FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 5

LEDEN

Heslo měsíce: LÁSKA SE NEPŘETVAŘUJE

 

VŠICHNI LIDÉ JSOU SI ROVNI – DUCH SVATÝ PO CELÝ ČAS PAVLA DOPROVÁZEL NA VŠECH CESTÁCH

 

Děkujeme Bohu za dar nového roku. Ve světě je Tříkrálové koledování spojenou se sbírkou pro potřebné děti. Vedeme děti k dělení se o hmotné věci i o víru. Upevňujeme v dětech přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni. V souvislosti s týdnem modliteb za jednotu církve vysvětlujeme nutnost modliteb se všemi věřícími lidmi dobré vůle.

 

Obecná část

  • Při mši svaté prosíme za sjednocení křesťanů. Děti mohou přinášet obětní dary a předměty pro liturgii v převlecích typických pro různé země světa, aby si připomněly bohatství různých kultur a touhu po míru a jednotě.
  • Uvědomujeme si radost z pokladu víry, který jsme dostali. Je darem i závazkem.
  • Myslíme na chudé děti, kterým jsme odeslali výtěžek akcí Jeden dárek navíc a Vánoční pohled pro misie.

Specifická část

Boží slovo:  Sk 16,6-40

Cíl:

-Uvědomit si, že Duch svatý vedl na cestách sv. Pavla a vede i nás.

-Bůh nás může vést i skrze lidi, kteří jsou kolem nás.

 

Otázky k diskusi:

–   Proč upustil Pavel se svým doprovodem od naplánované trasy další cesty?

–   Jaké postavení měly ženy v prvním století?

–   Jaké postavení přisuzoval ženám Pán Ježíš?

–   Jaké neobvyklé úkazy jsou popsány v dnešním čtení?

Výzdoba:

Připravujeme nástěnku „Myslíme na děti ve světě“ o činnosti našeho společenství.

 

Hrajeme si:

       Ti, co Pavla poslouchali, stále přicházeli a odcházeli…

                      Kdo chybí?

Provedení:  Všichni stojí v rozestupech na hřišti, louce nebo lesní mýtině. Vedoucí je vyzve, aby si dřepli, zavřeli oči a zakryli obličej. Potom vedoucí schová jednoho z hráčů pod deku. Ostatní hráči pak mají uhodnout, kdo se skrývá pod dekou.

Obměna: Jeden z hráčů odejde tak daleko, aby skupinu neviděl ani neslyšel. Jeden ze skupiny se mezitím ukryje. Přivolaný hráč má do třiceti

vteřin říci, kdo chybí. Zjistí-li to včas, vyhrává, v opačném případě je vítězství na straně ukrytého.

Pomůcky:   deka

Lidé přicházeli za Pavlem a nechávali se pokřtít.

                      Křesťan

Provedení:  Všichni hráči si zaváží oči a pohybují se v daném území. Jednoho z nich vedoucí vybere a stanoví ho jádrem oné mocné síly. Jeho úkolem je zůstat stát a mlčet. Ostatní hráči se pohybují, nemluví a snaží se tuto sílu dotykem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se: „Křesťan?“ Není-li to hledaná síla, odpoví dotyčný stejným slovem: „Křesťan.“ Dotkne-li se někdo vybraného hráče, tento neodpovídá a dotknuvší se hráč se připojí a také už nemluví. Hra končí, až se všichni hráči stanou součástí oné nádherné síly.

Pomůcky:   šátky, bezpečný vymezený prostor

 

SLUŽKA S VĚŠTECKÝM DUCHEM

Falešná cesta

Provedení:  Hráči jdou po klikaté cestě pozpátku. Orientují se pouze podle zrcátka.

Pomůcky:   předměty pro vytýčení trasy, zrcátko

 

KTERÉ UČENÍ JE SPRÁVNÉ? SLUŽKY NEBO PAVLA?

Postřeh

Provedení:  Na podložce jsou tři kelímky a jedna kulička. Protože vedoucí hry kelímky stále přemísťuje, je určení, kde je kulička, značně složité.  Podaří se ti to?

Pomůcky:   3 kelímky, kulička

Pavel uzdravil služku z moci zlého ducha, ale protože její páni tím přišli o zisk, byl uvězněn.

      Gordický uzel

Provedení:  Všichni hráči stojí v těsném kruhu, dotýkají se rameny. Zavřou oči, předpaží levou ruku a uchopí za ruku někoho jiného. Totéž provedou druhou rukou. Vzniká uzel. Úkolem hry je rozmotat jej, aniž by se hráči museli pustit.

Obměna: Při větším počtu hráčů se vytvoří dvě skupiny, které soutěží o co nejrychlejší rozpletení.

Po zemětřesení byly některé budovy hodně poničené.

                      Živé stavby

Provedení:  Účastníci se na chvíli stanou architekty. Rozdělí se do skupin asi po pěti osobách. Úkolem je vytvořit ze svých těl konstrukci, ve které se všichni musí vzájemně dotýkat některou částí těla. Důležité je, aby základními stavebními díly byla těla všech zúčastněných hráčů.

Hodnocení:          čas, kvalita, nápaditost

Z poničených staveb bylo třeba vynášet raněné…

                      Ubývající zátěž

Provedení:  Vymezíme krátkou trať, přes kterou musí být každý člen skupiny přenesen ostatními.

Hodnocení  Čas, který uplyne, než se celé družstvo přenese.

Úkoly:

  • Modlíme se za mír a jednotu, všímáme si situace ve světě na pozadí různých náboženství a vyznání.
  • Tvoříme skupinky dětí a vydáváme se s nimi na Tříkrálovou sbírku.
  • Učíme děti uvědomovat si, že mimo hmotné bohatství existuje i bohatství duchovní (mimo hmotnou bídu existuje i bída duchovní).

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio