FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 3

LISTOPAD

Heslo měsíce: LÁSKA ZAPOMÍNÁ, KDYŽ JÍ NĚKDO UBLÍŽÍ

 

MYSLÍME NA ZEMŘELÉ – SVATÝ PAVEL ZAHAJUJE MISIJNÍ ČINNOST

 

Při příležitosti slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé vzpomínáme především na ty, kteří nás vedli k Pánu Bohu, modlili se za nás a nyní jsou již po smrti. V těchto dnech můžeme pomáhat modlitbou my jim a získávat plnomocné odpustky.

Obecná část

 • Navštěvujeme s dětmi hřbitov a modlíme se za zemřelé.
 • Vzpomínáme na zemřelé misionáře a děti, které zemřely v důsledku hladu a války.
 • Není-li možno jít s dětmi na hřbitov, pamatujeme na zemřelé při setkání v kostele nebo využijeme misijního kříže.
 • V modlitbě nezapomínáme na naše zemřelé příbuzné, kterým vděčíme za předání víry.

Specifická část

Boží slovo: Skutky 11,1-27. 13,1-12

Cíl:   –     Seznámit děti s počátkem misijních cest svatého Pavla

–          Pomoci dětem uvědomit si, že „vydat se na misie“ může znamenat i „vyjít ze sebe“ a svědčit o vztahu s Pánem Ježíšem svým běžným denním životem.

 

Otázky k diskusi:

– Co přimělo Pavla, aby se vydal k lidem, kteří podle něj nebyli hodni dovědět se něco o Pánu Ježíši? (Sk 11, 1-18)

– Koho dnes posílá Pán k lidem, kteří ho neznají?

– Chtějí dnes všichni lidé poznat Pána Ježíše? Proč?

– Můžeme nějak pomoci lidem poznat Ježíše? Jak?

 

Výzdoba:

Kolem misijního kříže rozmísťujeme obrázky osob, díky nimž se nám dostalo víry (zemřelí prarodiče, ale také např. naši světci, kteří nám ukazují na Pána svým životem).

 

Hrajeme si:

Pavel se svým doprovodem se často musel živit prací svých rukou. Byly mu dobré všechny dříve nabyté dovednosti.

                      Dovednosti

 1. Přepalování provázků (počítá se počet použitých sirek)
 2. Najít na mapě určité místo (na čas)
 3. Přinést co nejrychleji věc, která připomíná loď (na čas)
 4. Změřit a co nejvěrněji nakreslit mapu místa, kde se nacházíme (přesnost, čas)
 5. Pamatovat si co nejvíc čísel po sobě (přesnost, čas)
 6. Deset různobarevných fixů složit podle (teď už zakrytého) vzoru.
 7. Proti sobě stojí po jednom zástupci ze dvou družstev. Mezi nimi na stole leží dvacet fixů. Hráči postupně odebírají fixy (maximálně pět). Prohrává, kdo vezme poslední fix.

 

PAVEL SE ZCELA NASAZUJE PRO ŠÍŘENÍ VÍRY V PÁNA JEŽÍŠE

Přenášení míče bez pomoci rukou

Provedení:  Přítomné děti rozdělíme do družstev. Účastníci utvoří řadu či zástup, první v řadě dostane tenisový míček. Ten na znamení předá bez pomoci rukou dalšímu. Které družstvo bylo první?

Pomůcky:   tenisový míček

Kouzelníkovi bylo divné, že se víra tak rychle šíří. Jeden od druhého ji přijímal. Kouzelník, který byl proti, onemocněl. Byl sám, ostatní si pomáhali.

                      Epidemie

Provedení:  Družina se nakazí záhadnou epidemií. Je třeba dojít co nejdříve pro léky.

Děti jsou odvedeny na určité místo, kde se seznámí s hrou. Potom si losují druh postižení:

Slepí – nevidí, mají šátek přes oči

Chromí – mají svázané kotníky a kolena

Němí – mají šátek přes ústa a nemluví

Ochrnutí na rukou – mají šátky svázané ruce, jimiž nehýbou

Děti si v družstvu mají pomáhat tím, co mají zdravé, aby se co nejrychleji

dostaly na předem stanovené místo.

Pomůcky:   šátky

Hodnocení:          čas

Lidé se chtějí co nejvíce dovědět o novém učení, které dává naději.

                      Cizí zpráva

Provedení:  Každé družstvo si v lese vyznačí své území včetně vlastního vězení. Na

svém území má rozmístěny lístečky se zprávou. Na kartičce je vždy jen

jedno slovo. (Každé družstvo má jinou zprávu. Zprávou je jedna věta

z Velepísně – 1. Kor. 13). Úkolem každého družstva je bránit vlastní území

a zjistit zprávu jiného kmene. Na kartičky není dovoleno sahat, je třeba si

zapamatovat slova a utvořit z nich zprávu. Pokud je někdo přistižen na

cizím území, je umístěn do vězení na dobu, než je zajata třetí osoba.

Pomůcky:   Zprávy na kartičkách, družstva mají papír a tužku, které používají pouze

na vlastním území.

Hodnocení:          přesnost zprávy, čas

 

JINÁ MOŽNOST

Zpráva

Provedení:   Každé dítě nebo malá skupinka si vybere jedno heslo z Velepísně (1.Kor.13). Vybraný text sestaví z těstovinových písmenek a nalepí na výkres formátu A5 (nebo ozdobný tvar asi téže velikosti). Po zaschnutí opatrně text přebarví a celou zbývající plochu vyplní dalšími libovolnými písmenky. Během práce si povídáme, proč právě tento text si děti vybraly.

Pomůcky:    výkres, nůžky, lepidlo Herkules nebo jiné podobné, bible, těstoviny – písmenka

Úkoly:

 • Na schůzku přineseme obrázky svatých a seznamujeme s nimi děti.
 • Na základě životopisu svatých přemýšlíme, v čem pro nás mohou být vzorem.
 • Navštívíme s dětmi hřbitov a obejdeme hroby jejich rodin.
 • Uděláme si lampiony na adventní roráty – kreslíme na ně zeměkouli
 • a děti z různých zemí světa. Můžeme je potom rozdávat nebo nabízet s prosbou o
 • dar na misie a získané peníze zaslat prostřednictvím PMD chudým dětem.
 • Promýšlíme akce vztahující se k době adventní a Vánocům.
 • Opatřujeme si předtisky pohlednic pro prosincovou akci Vánoční pohled.

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio