FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 10

ČERVEN

Heslo měsíce: LÁSKA NIKDY NEPŘESTÁVÁ

  KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

PAVEL – VZOR ODVÁŽNÉHO MISIONÁŘE DNEŠKA

 Děkujeme Bohu za to, že jsme se mohli v průběhu školního roku naučit mnoho nového a prosíme za děti, které tuto možnost nemají.

 Obecná část

  • Modlíme se za děti na celém světě a za členy Misijního klubka v naší zemi.
  • Připravujeme poslední setkání před prázdninami, které by mělo mít misijní charakter.
  • Zakončujeme celoroční hru o sv. Pavlovi.
  • Účastníme se oslav k roku sv. Pavla

               Specifická část

Boží slovo: Palovy listy (1 Sol, Gal, Fil, F(p), Řím, 1 a 2 Kor)

Cíl:

-Shrnout a uzavřít znalosti o sv. Pavlovi, které jsme během roku získali.

-Vést děti k poznání, že Pavlovy listy doprovází křesťany na cestě víry.

Otázky k diskusi:

–   Jak mohu být o prázdninách misionářem?

–   V čem mohu následovat svatého Pavla? V čem mi může být vzorem?

–   Jaké okamžiky Pavlova života mě oslovily? Proč?

–   Čím může oslovit sv. Pavel dnešní lidi?

Výzdoba:

Vyrábíme nástěnku s obrázky a citáty ze života sv. Pavla.

Hrajeme si:

                Hledání v Bibli se staršími dětmi

Provedení: Hledáme s dětmi v Pavlových dopisech povzbuzení a napomenutí, která mají nadčasovou platnost. Můžeme je psát na záložky ve formě „slova na prázdniny“ pro ostatní děti a farníky.

Pomůcky: výkresový papír, nůžky, bible, psací pomůcky, fixy k vyzdobení lístků

OPAKUJEME

Doplňovačka I.

Saul nepřestával ……………… učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomuto směru, a přivést je v ……………… do Jeruzaléma.

Na cestě, když už byl blízko Damašku, …………….. kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a …………….. hlas: „Saule, Saule, proč mne ………………… ?“

Saul řekl: „ ………….. jsi, Pane?“ On odpověděl: “Já jsem …………….. , kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do ……………….. a tam se dovíš, co máš ………………“

Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali …………… a nebyli schopni slova.; slyšeli sice ……………, ale  ………………….. nikoho.

Saul vstal ze ……………, otevřel oči, ale nic …………….. Museli ho …………. za ruce a  ……………… do Damašku. Po …………. dny neviděl, nic nejedl a ……………

V Damašku …………………. jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal:“ …………………….!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“

Pán mu ……………. : „Jdi hned do …………….., která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se …………………… a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází  …………. jménem Ananniáš a  ……………….. na něj ……………, aby opět ……………………..“

Ananiáš odpověděl: „ Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik …………… způsobil  ………………… v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc ………………. každého, kdo vzývá tvé …………………. “

Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým ……………….., který jsem si zvolil, aby ………………… mé jméno národům i králům i synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro …………………. jméno.“

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, ……………….. na Saula ruce a řekl: „Saule, můj ………………, posílá mně k tobě …………………., ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé ………………….; chce, abys ……………….. viděl a byl naplněn ………… svatým.“

Tu jako by mu s očí spadly…………………….., zase viděl a hned se dal …………… .

Ze Skutků apoštolů 9. kapitola

Pomůcka k nápovědě: vyhrožovat, poutech, zazářilo, uslyšel, pronásleduješ, kdo, Ježíš, města, dělat, stát, hlas, nespatřili, země, neviděl, vzít, dovést, tři, nepil, žil, Ananiáši, řekl, ulice, modlí, muž, vkládá, ruce, viděl, zla, bratřím, zatknout, jméno, nástrojem, nesl, mé, vložil, bratře, Pán, cestě, opět, Duchem, šupiny, pokřtít

Doplňovačka II.

„Vy všichni jste synové ………….. a …………… dne. Nepatříme noci ani ………….“

1.Tesalonickým 5,5

Pomůcka k nápovědě: temnotě, světla, synové

Doplňovačka III.

„Nechť ve vás …………. slovo Kristovo v celém svém ………….: se vší moudrostí se navzájem učte a ……………..a s vděčností v …………… oslavujte …………žalmy, chválami a ……………, jak vám ……………. Duch.

Všechno, cokoli mluvíte nebo ……………., čiňte … …………. Pána Ježíše a skrze něho děkujte  ……………. Otci.“

Koloským 3, 16

Pomůcka k nápovědě: bohatství, Boha, dává, děláte, Bohu, napomínejte, přebývá,    srdci, zpěvem,  ve jménu

Doplňovačka IV.

„ ……………., já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: ………………. na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, ………………… k cíli, abych  …………………. nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“

Filipským 3, 13-14

Pomůcka k nápovědě: získal, zapomínaje, běžím, Bratři

Doplňovačka V.

„Radujte se v Pánu vždycky, ………….. říkám,…………. se! Vaše ……………… ať je známa ……………… lidem. Pán je …………….. Netrapte se žádnou ………………, ale v každé modlitbě a …………….. děkujte a předkládejte své záležitosti ………………

A ……………Boží, převyšující každé pomyšlení,bude střežit vaše srdce i ………… v Kristu Ježíši.

Konečně, …………………, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, …………………., spravedlivé, čisté, cokoli je hodné …………….., co má dobrou pověst, co se považuje za …………….. a co sklízí pochvalu.

Čemu jste se u  ………….. naučili, co jste přijali a ………………… i spatřili, to ……..

A Bůh pokoje bude s ……………. .

Našemu Bohu a …………….. sláva na věky věků.  ……….! “

list Filipským, 4. kapitola

Pomůcka k nápovědě: Otci, mírnost, prosbě, Bohu, pokoj, mysl, bratři, čestné, lásky, ctnost, mne, uslyšeli, čiňte, vámi, radujte, všem, blízko, Amen, znovu, starostí

Doplňovačka VI.

„Kdo nás …………… od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo ………….., bída, ……………….. nebo meč?

Ale v tom ve všem slavně ……………… mocí toho, který si nás ……………………….

Jsem si jist, že ani smrt …….. andělé …….. mocnosti, ani přítomnost ani …………, ani žádná moc, ani výšiny ani ………………, ani co jiného v celém tvorstvu …………….. nás odloučit od ………….. Boží, která  je v Kristu Ježíši, ……… Pánu.“

list Římanům, 8. kapitola

Pomůcka k nápovědě: ani, zamiloval, ani, hlubiny, nedokáže, lásky, budoucnost, odloučí, hlad, našem, nebezpečí, vítězíme

Úkoly:

  • Připomenout dětem, že všichni jsme, podobně jako Pavel, povoláni k hlásání radostné zvěsti.
  • Ukázat dětem konkrétní způsoby, jak být o prázdninách misionářem.
  • Poděkujeme dětem za jejich celoroční pomoc chudým.
  • Účastníme se oslav roku sv. Pavla.
  • Najdeme si chvíli času a napíšeme do národní kanceláře PMD své zkušenosti, náměty, podněty a připomínky k programu tohoto Batůžku.

V přípravě bylo využito materiálů MOSTu II, nápadů s. Agnely a paní Zdeňky Kůsové.

Doporučná literatura:

Bible

Selucký, O.: Pavel, dobrodruh víry

Mouel, G.: Seznamte se, apoštol Pavel

Pohlednice od Pavla

webové stránky

 Přejeme Vám i Vám svěřeným dětem hodně pěkných společně prožitých chvil.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio