FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 1

ZÁŘÍ

Heslo měsíce: COKOLIV JSTE UDĚLALI JEDNOMU Z MÝCH BRATŘÍ,

MNĚ JSTE UDĚLALI…

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – ROK SVATÉHO PAVLA

Představujeme dětem apoštola Pavla jako člověka, který poznal Pána Ježíše a byl jím tak nadšen, že se odhodlal od základu změnit svůj život. Nechal se vést Duchem Svatým a pokračoval v Ježíšově díle, a to nejen v Palestině, ale vyrážel na cesty také do dalekých zemí jako misionář. Chtěl, aby i druzí lidé poznali Pána. I my se můžeme snažit dobře Pána Ježíše poznat, stát se jeho učedníky, abychom mohli být podobně jako Pavel misionáři a svědky jeho činů. Nemusíme přitom jet ani do dalekých zemí. Můžeme se stát misionáři ve svém okolí.

Vedeme děti k projevu vděčnosti za to, že nás Bůh stvořil, že jsme od něho přijali křest a máme víru, se kterou se můžeme rozdělit a sdílet ji ve skupině svých vrstevníků.

 

   Obecná část

 • Připravujeme mši svatou pro děti na zahájení nového školního roku.
 • Informujeme děti a jejich rodiče o schůzkách společenství (datum, hodina, cíl).
 • Seznamujeme děti s možností spojení s ostatními podobně smýšlejícími dětmi ČR zapojením do Misijního klubka.
 • Vysvětlit dětem pojmy: učedník, apoštol, misionář, svědek.

 

Specifická část

 

Cíl:    Seznámit děti stručně s postavou apoštola Pavla.

 • Motivovat děti k poznávání sv. Pavla.
 • Představit (připomenout) dětem Papežské misijní dílo dětí (PMDD).
 • Seznámit s celoročními aktivitami PMDD.
 • Představit konkrétní úkoly, které nás čekají v našem společenství.
 • Upozornit na důležité události v naší farnosti, diecézi atd. v následujícím roce, především ve vztahu ke svatému Pavlovi.

 

Svatého Pavla poznáváme celoroční hrou

Hlavní myšlenka:

Lidé z různých národů se sešli na jedné lodi, aby navštívili místa, kde působil sv. Pavel. Kromě lodního kapitána (vedoucího skupinky) jsou zde námořníci, lodní důstojníci, lodní kuchař, ekonom, lodní lékař, lodní kaplan a další. Během roku jsou nově příchozí děti označovány jako trosečníci, kteří se mohou stát časem námořníky. Společným stejnokrojem může být misijní šátek. Na škodu není ani pořídit si Lodní deník, pokud již nemáte z minulých let kroniku. Symbolem misijní plavby může být misijní kříž z pytloviny, zdobený během roku podle roční i liturgické doby.

 

Pomocná literatura:

Písmo svaté – Skutky apoštolů

Pohlednice od Pavla

časopis Duha – Cestování s apoštolem Pavlem

Seznamte se: Apoštol Pavel

mapka Cesty apoštola Pavla

nástěnná mapa k danému tématu

materiály k roku svatého Pavla vydávané jednotlivými diecézemi

 

Výzdoba:

–                     Nástěnná mapa, na níž budeme zaznamenávat Pavlovy cesty

–                     Misijní kříž

Úkoly:

 • Stanovíme si celoroční cíl s ohledem na potřeby a zájmy farnosti.
 • Informujeme o schůzkách společenství (datum, hodina, výchovný cíl).
 • Navážeme kontakt s rodiči dětí.
 • Vyrobíme plakát jako pozvánku do společenství.
 • Navštěvujeme různá místní společenství dětí (např. ministranty, scholu, skauty) a představujeme jim PMDD.
 • Zajímáme se o aktivity k roku svatého Pavla a umísťujeme je na vývěsku.
 • Pokud se rozhodneme hrát s dětmi celoroční hru, připravujeme spolu s nimi misijní kříž, zakládáme lodní deník, vybíráme (losujeme) lodní funkce, získáme misijní šátky.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio