FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 8

  

DUBEN

Verš pro tento měsíc

„… Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním.“ Mt 4, 19 – 20

Hlavní myšlenka

Nový zákon má několik svatopisců, většinou se jedná o apoštoly, kteří Pána Ježíše potkali a chodili s ním po jeho cestách. Vysvětlíme dětem, že ten, kdo opravdu Ježíše Krista poznal, miluje a následuje ho a hlásá Jeho evangelium, stává se tak misionářem.

Úvodní modlitba

 • duben je pro nás velikonočním měsícem; prosíme o sílu žít i nadále v přátelství s Pánem Ježíšem i Pannou Marií
 • v modlitbách myslíme na děti, které dosud Pána Ježíše nepoznaly, aby jim Pán poslal misionáře, kteří jim o Ježíši řeknou
 • při modlitbě zapálíme velikonoční misijní svíčku, kterou můžeme libovolně ozdobit, na papírek necháme děti napsat hřích, který chtějí odevzdat Pánu Ježíši, místo papírku můžeme použít jako symboliku svíčku, kamínek, list ze stromu apod.
 • zvláštním způsobem mysleme na kamarády a kamarádky dětí (Děti měly za úkol z minulého měsíce se zamyslet, kdo je jejich kamarád, co potřebuje nebo z čeho v souvislosti s ním mají radost.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme
 • zpíváme hymnu PMDD nebo jiné vhodné písně

Výklad biblického verše

Pán Ježíš chce, aby každý člověk poznal, jak moc ho má rád. Proto přichází k lidem a říká jim, aby ho následovali.

Protože ale naše pozemské věci nás příliš spoutávají a odvrací náš pohled od Ježíše, chce on, abychom všechno nechali a šli svobodní za ním.

Znáte něco, co vám brání v modlitbě nebo v navštívení mše svaté? Může to být třeba počítač nebo televize. Máte doma nějako takovou věc, kterou by chtěl Pán Ježíš, abyste nechali a šli za ním?

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Rozdáme dětem papír a necháme je, ať nakreslí člověka nebo věc, kterou mají moc rádi. Poté si nahlas v kruhu řekneme, co kdo nakreslil a proč.
 • Představme si nyní, že bychom tuto milovanou věc museli opustit. Přišel by k nám jednou neznámý muž a řekl nám, ať necháme vše, co máme, a jdeme s ním neznámo kam. Šli bychom rádi? A právě to prožili apoštolové.
 • Víte, kolik apoštolů Kristus vyvolil? Znáte jejich jména?
 • Pokud máme k dispozici obrázky, diapozitivy či videa o apoštolech, dáme je dětem k prohlédnutí.
 • Někteří z těchto apoštolů sepsali život Pána Ježíše, a tak se stali svatopisci. Pokud máme dostatek času, necháme děti sepsat vlastní „evangelium“ do misijního sešitku.
 • Evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan napsali každý jedno evangelium (to slovo znamená radostná zvěst) o Pánu Ježíši, jak žil, co kázal, jak položil život za naše hříchy, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe ke svému i našemu nebeskému Otci. Všichni kromě Jana zemřeli mučednickou smrtí.
 • Znáte příběh o jednom velkém pronásledovateli křesťanů? V Bibli o něm čteme jako o Šavlovi. Tohoto člověka si však Kristus sám zavolal a on se stal naším velkým vzorem v misii. Víte o koho se jedná? Je to svatý Pavel.
 • Necháme děti střídavě číst příběh o obrácení svatého Pavla. Zeptáme se, jestli znají ve svém okolí někoho, kdo uvěřil v Pána Ježíše až v dospělosti. Děti mohou do svých misijních deníků nakreslit obrácení svatého Pavla tak, jak si ho představují.
 • Popřípadě můžeme nacvičit krátké divadlo o obrácení svatého Pavla a předvést ho na dětské mši svaté.
 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam bydliště kamarádů dětí, na které dnes zvláště myslíme.

Četba Písma svatého Lk 5, 1 – 11

Dnešní úryvek Písma svatého popisuje, jak Pán Ježíš povolal rybáře za své apoštoly. Každé z dětí nakreslí rybičku a do ní vepíše verš, který se mu z dnešního úryvku nejvíce líbil. Tyto rybičky pověsíme na síťku a zavěsíme na zeď nebo při nedělní mši svaté přineseme spolu s obětními dary na znamení, že i my chceme být Kristovi rybáři a přivádět lidi okolo sebe k Pánu Ježíši.

Hra

Děti si hrají na povolání. Každý si připraví jedno či více povolání nebo profesí, pantomimicky je představuje a ostatní se je snaží uhodnout. Smyslem je vysvětlit dětem, že každého z nás Pán volá k sobě.

Závěrečná modlitba

Tentokrát zvolíme netradiční způsob modlitby. Děti postavíme do kroužku, vedoucí Misijního klubka vysvětlí, že zkusíme svému kamarádu po pravé ruce dát dárek. Nepoužíváme přitom slov, pouze naznačíme pantomimicky rukou tvar dárku.

Na závěr poděkujeme Pánu Ježíšovi, že se můžeme navzájem obdarovávat a dělat si radost. Můžeme tak učinit vlastními slovy nebo libovolnou společnou modlitbou. Lze také zazpívat hymnu PMDD.

Domácí úkol

Děti mají za úkol se zamyslet, kdo nebo co jim udělalo největší bolest a také radost. Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě na tento úmysl, kdy bolestné a obtížné věci Bohu svěříme, za pěkné věci Mu poděkujeme.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio