FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 6

ÚNOR

Verš pro tento měsíc

„Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“  Mt 4, 23

Hlavní myšlenka

V únorové formaci bude našim cílem přiblížit dětem knihy Nového zákona. Nesnažíme se, aby uměly všechny názvy knih odříkat nazpaměť, ale jde nám o to, aby si děti uvědomily, že Nový zákon je klíčem k jejich vztahu ke Kristu.

Úvodní modlitba

Protože v únoru si připomínáme Světový den nemocných, budeme se s dětmi modlit za nemocné osoby v naší farnosti a za všechny nemocné děti, o které se starají misionáři, a také za děti, o které se nemá kdo starat

 • zvláštním způsobem můžeme myslet na chudé a trpící děti v Evropě (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto kontinentu; dobré události, problémy nebo potřeby chudých.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme

Výklad biblického verše

Pán Ježíš přišel na zem, aby zachránil lidi ze smrti hříchu; během svého putování po zemi potkával spoustu různých lidí, kteří trpěli nemocemi.

Protože chtěl ukázat, že má lidi opravdu rád a je skutečně Božím Synem, s láskou na lidi vkládal ruce, dovoloval jim se k němu přiblížit, aby je uzdravil od každé nemoci.

Ježíš ukázal, že pravá láska k Bohu nespočívá pouze v kázání a chození do synagog, ale i ve skutcích lásky, jako je např. uzdravování.

Chodíme i my k nemocným rádi a navštěvujeme je s láskou? Modlíme se za ně?

Zeptáme se dětí, jestli znají někoho, kdo je hodně nemocný a kdo by byl rád za návštěvu. Je-li to vhodné, můžeme takového člověka navštívit a pomodlit se s ním, přinést mu obrázek, zazpívat apod.

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Pán Ježíš věděl, že bude muset po svém ukřižování odejít zpět do nebe ke svému Otci. Protože chtěl, aby všichni lidé měli možnost slyšet o jeho učení, vyvolil si následovníky a své učedníky. Těm řekl, ať jdou do celého světa a hlásají evangelium. A těmito učedníky jsme i my, protože jsme misionáři.
 • Nový zákon nám říká vše důležité, co potřebujeme o Ježíši a jeho učení vědět. Proto ho svatopisci sepsali a dávali jako tu největší cennost pro všechny generace.
 • Dostali jsme taky od maminky, tatínka nebo babičky a dědečka Bibli?
 • Jistě má každý doma album fotografií z dětství. Nový zákon je vlastně takové album křesťanství.
 • Evangelium, které napsal Matouš, Marek, Lukáš a Jan nám popisují příchod Spasitele Ježíše Krista, jeho narození, dětství, jak kázal, učil, uzdravoval, byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých.
 • Když člověk trochu povyroste, stěhuje se od rodičů, aby založil svoji rodinu a předával víru i svým dětem. Stejně tak i apoštolové chtěli víru předávat, proto jeli na misie a zakládali nové křesťanské obce. O tom všem nám vypráví kniha Skutky apoštolů.
 • Ale i když se stane člověk dospělým, odstěhuje se od maminky a tatínka a založí vlastní rodinu, musí se celý život učit žít podle evangelia. A právě o běžném lidském životě nám říká mnoho různých listů (dopisů). Některé napsal apoštol Pavel, Petr, Jan a jiní.
 • Lidský život nekončí smrtí. My křesťané věříme, že když se snažíme být dobrými lidmi, bude naše smrt narozením pro nebe. Naše nesmrtelná duše půjde k nebeskému Otci. A právě o smrti, konci světa a o přemožení Satana a nastolení vlády Ježíše Krista nám vypráví kniha Zjevení sv. Jana nebo také Apokalypsa.
 • Všechny knihy Nového zákona jsou moc důležité, protože dohromady nám ukazují „fotografie“ celého našeho křesťanského pozemského života.
 • Nyní můžeme s dětmi vyrobit knihovnu NZ z papíru a krabiček od sirek. Každé dítě si vybere knihu, a poté společně sestavíme celý NZ.
 • Máme-li k dispozici plakátek s rozdělením knih NZ, dáme ho dětem před oči pro lepší názornost.
 • Dobrou pomůckou by bylo i video o NZ nebo o některé novozákonní knize.
 • Nabídneme dětem, aby na příště přinesly svoji fotografii z dětství a ty nalepíme na tvrdý papír a vystavíme v klubovně; nebo uspořádáme výstavku alb fotografií.
 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam v tomto měsíci Evropu, na kterou zvláště myslíme.

Četba Písma svatého Lk 2, 41 – 52

V dnešním čtení budeme slyšet o dětství Ježíše Krista. Necháme děti, aby si úsek přečetly a zeptáme se, co je zaujalo. Optáme se, jestli se už některé z dětí, třeba v lese, ve městě nebo na pouti ztratilo, a co při tom prožívalo a jestli se zachovali naši rodiče jako rodiče Ježíše Krista.

Hra

Zkuste si nacvičit scénku Lk 2, 41 – 52. Nebo si každý může vybrat jednu biblickou postavu a představit ji, aniž by řekl, jak se jmenuje. Může říkat, co ona v Bibli říká. Ostatní hádají, kdo to je.

Závěrečná modlitba

Spojíme se s dětmi do kruhu a společnou modlitbou prosíme za Evropu, za děti, které se ztratily svým rodičům a za děti, které už rodiče nemají. Můžeme se pomodlit i misijní desátek bílé barvy.

Domácí úkol

Děti mají za úkol zjistit z novin, časopisů, od rodičů, sousedů apod. zprávy ze svého domova (dobré události, problémy nebo potřeby místních lidí). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě na tento úmysl, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio