FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 5

 

LEDEN

Verš pro tento měsíc

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.“  Mt 5, 17

 

Hlavní myšlenka

Cílem této formace je předat dětem alespoň základní vědomosti o knihách Starého zákona a starozákonních svatopiscích. Není prioritou, aby děti znaly podrobně knihy Starého zákona, spíše se snažíme, aby si uvědomily, jak Bůh od pradávna zasahoval v dějinách člověka.

 

Úvodní modlitba

 • v lednu prosíme za děti z rodin, kde Pána Ježíše odmítají a nechtějí ho přijmout jako svého milujícího bratra a Spasitele
 • modlitbu můžeme kdykoliv oživit vhodnou písní
 • na tento úmysl může každé z dětí obětovat jeden misijní Zdrávas
 • zvláštním způsobem můžeme myslet na chudé a trpící děti v Austrálii a Oceánii (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto kontinentu; dobré události, problémy a potřeby místních chudých.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme

 

Výklad biblického verše

Máte doma nějakou starou věc, kterou máte opravdu rády? Může to být hračka po mamince, nebo nějaký svetr po starší sestře, fotografie tatínka, když byl malé miminko, Bible po babičce atd. Tyto věci jsou sice staré, ale mají velkou hodnotu, protože nám poprvé něco přiblížily a stále nám něco připomínají. Zkuste si každý do svého misijního deníku tuto věc zakreslit.

Když Pán Ježíš kázal lidem, mysleli si, že chce popřít věci, které jsou ve Starém zákoně a chce je úplně změnit. Kristus ale říká, že nic rušit nechce, ale naopak chce všechno naplnit. Starý zákon je plný očekávání Spasitele. Tím, že Pán Ježíš přišel na zem, se naplnilo proroctví a očekávání lidu Starého zákona. I my tedy nemáme hned tak něco zahazovat jen proto, že je to staré. Ve starých věcech bývá často ukrytá velká krása.

 

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Vzpomínáte si, kolik částí má Bible? Písmo má dvě hlavní částí, a tou první je Starý zákon nebo také Stará smlouva.
 • Starý zákon má mnohem více knih než Nový zákon. Dohromady je knih ve SZ 45.
 • První částí SZ jsou knihy zákona. Židé jim říkají také Tóra, Pentateuch a v Písmu svatém je nalezneme jako Pět knih Mojžíšových.
 • Tyto knihy mluví o důležitých věcech jako je například stvoření světa a prvních lidí. Pokud máme k dispozici video o stvoření světa nebo nějaké jiné materiály, promítneme je dětem. Necháme je samostatně hovořit o stvoření světa tak, jak si ho pamatují. Mladší děti mohou vybarvit omalovánku s motivem stvoření a starší děti mohou zakreslit do misijního deníku rajskou zahradu tak, jak si ji představují a se vším, co by tam toužily mít.
 • Dále Mojžíšovy knihy vypráví o těchto důležitých událostech: potopa, archa Noemova a putování vyvoleného izraelského národa do zaslíbené země.
 • Vzpomínáte si, kdo obdržel od Boha desatero a kde to bylo? Dáme dětem obrázek desatera a necháme je z druhé strany napsat ke každému přikázání hřích, který se jim vůbec nelíbí, a chtěly by, aby lidé poznali Ježíše a tento hřích nepáchali. Na konci setkání se můžeme pomodlit za lidi, kteří takto hřeší a ubližují sobě nebo jiným.
 • Knihy historické vyprávějí v Bibli o životě Izraelitů v zaslíbené zemi. Jistě i my bychom mohli sepsat takovou malou historickou knihu o naší rodině. Čím by asi začínala a čím končila? A jak bychom ji nazvali? Kdo by v ní vystupoval?
 • V Bibli je i mnoho básní, písní, modliteb a ponaučení. Všem těmto knihám říkáme knihy moudrosti. Můžeme si s dětmi najít nějakou z těchto knih a část si přečíst.
 • Velmi důležité jsou knihy prorocké, kde se dozvíme o důležitých poselstvích, která Bůh říkal prostřednictvím lidí, které si k tomu povolal – proroků. Schválně si přečtěme v Izaiášovi kapitolu 53, 4 – 9. Koho nám připomíná toto proroctví? Ano, je to Ježíš Kristus.
 • Starý zákon má také mnoho svatopisců. Vzpomínáte si na některé? Prvním takovým známým svatopiscem je Mojžíš. Bůh s ním udržoval velmi krásný vztah, často mu předával důležitá poselství a Mojžíš Boha nade všechno miloval.
 • Víte, kdo složil mnoho krásných žalmů, které zpíváme při mši svaté? Byl to král David, kterému také Bůh změnil život tak, že z něho udělal velmi dobrého izraelského krále.
 • Vzpomínáte si na jednoho proroka, který uvízl v břiše velryby? Byl to prorok Jonáš, který tak utíkal před Bohem, že se mu stala tato nehoda. Potom ale pochopil, že Bůh mu chce dát svoji velikou lásku a z Jonáše se stal velký a svatý prorok. Podobně to bylo i s ostatními proroky jako z Jeremiášem, Izaiášem, Ezechielem apod.
 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam v tomto měsíci Austrálii a Oceánii, protože právě na tento kontinent v tomto měsíci myslíme.

 

Četba Písma svatého Jon 2, 1 – 11

Jonášova modlitba ukazuje, jakým utrpením si prorok musel projít, aby si uvědomil, jak moc ho má Bůh rád. Každý si nakreslí svoji velrybu a napíše do ní modlitbu. Tu se pomodlíme společně na závěr setkání. Velryby si vlepíme do misijního deníku nebo si jimi vyzdobíme klubovnu.

 

Hra

Zahrajeme si jakoukoliv hru, třeba tichou poštu, ve které bude věta, že máme něco udělat. Vyzkoušíme si tak, jak dobře dokážeme slyšet úkoly, abychom je potom mohli plnit.

 

Závěrečná modlitba

Můžeme si zapálit svíčku, kterou jsme již dříve vyráběli, postavit si k ní náš glóbus nebo mapu světa a pomodlit se desátek růžence (lze použít modrou barvu), s malými dětmi stačí třeba modlitbu Zdrávas Maria. Nakonec se s dětmi rozloučíme, poděkujeme Bohu za všechny lidi, skrze které se o Bohu dozvídáme. Podáme si postupně vzájemně ruce a přitom vždy řekneme tomu, koho máme před sebou, že jsme rádi, že tu s námi je, že nám ho Pán posílá. Každého z nás ke každému Pán posílá, abychom si předávali lásku a radost.

 

Domácí úkol

Děti mají za úkol zjistit zprávy z Evropy (dobré události, problémy nebo potřeby chudých). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě za tento kontinent, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio