FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 4

 

PROSINEC

Verš pro tento měsíc

„Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“ J 17, 18

 

Hlavní myšlenka

Pro tento měsíc bude důležité, aby si děti zapamatovaly základní rozdělení Bible na Starý zákon a Nový zákon, aby pochopily vzájemný vztah mezi těmito částmi Písma svatého.

 

Úvodní modlitba

 • vedoucí MKK může zahájit modlitbu, ale snažíme se o to, aby děti již samy vedly modlitební chvíle; rozvíjíme spontánní modlitbu chval, díků, proseb a přímluv
 • tento měsíc prosíme zvláště za děti z oblastí, kde jsou války a ozbrojené nepokoje
 • zvláštním způsobem můžeme myslet na chudé a trpící děti v Africe (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto kontinentu; dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme

 

Výklad biblického verše

 • zeptáme se dětí, jestli jim někdy maminka nebo tatínek dali peníze, aby šly koupit něco do obchodu
 • když nám dá maminka peníze, ať jdeme koupit něco důležitého do obchodu, třeba brambory, které maminka potřebuje uvařit k obědu, aby byl dobrý, ukazuje nám, jak moc nám věří, že úkol splníme
 • a stejně tak i Bůh Otec nám věří, a proto nás posílá do světa jako misionáře, abychom lidem říkali o Pánu Ježíši
 • bez naší ochoty a víry by Boží dílo – podobně jako oběd – nemělo tu správnou chuť a nepřineslo by velký užitek
 • proto Bohu děkujeme, že nám tolik věří a posílá nás jako své misionáře do světa

 

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • tento měsíc ponecháme volnější, zaměříme se na praktické prožívání adventní doby
 • vysvětlíme dětem význam adventu – je to období čekání na příchod Spasitele – Ježíše Krista
 • ve Starém zákoně všichni toužebně očekávali příchod Mesiáše – slíbeného Vykupitele, který přinese na zem pokoj a naději
 • celý Starý zákon je plný proroctví a popisů příchodu Mesiáše, prorok Izaiáš píše o panně, která porodí slíbeného Spasitele
 • toto proroctví se naplní v okamžiku, kdy Maria souhlasí s Boží vůlí, řekne své ano andělovi a počne ve svém lůně Božího Syna
 • protože Maria znala dobře Starý zákon, věděla, jak je důležité říci Bohu své ano k početí Jeho Syna; Maria prostřednictvím Starého zákona dokázala pochopit tajemství vtělení Božího Syna a s pokorou přijala nelehký úkol porodit a vychovat samotné dítě Boha
 • můžeme se s dětmi zapojit hned do několika aktivit v rámci PMDD, a to: Jeden dárek navíc a Vánoční pohled pro misie
 • zároveň můžeme uspořádat mikulášskou a vánoční besídku s misijní tématikou, kde se budeme snažit přiblížit aktivity PMDD; během této besídky je možné nabízet misijní pohledy dětí a dobrovolné příspěvky symbolicky přinést během divadla k jesličkám a položit na Bibli, která je symbolem vtěleného Slova
 • je možné s dětmi nacvičit divadlo či krátkou scénku na vánoční motiv, např. příchod tří králů k Ježíškovi, kdy děti přináší místo darů své prosby, které položí Ježíškovi k nohám; nacvičit pásmo koled apod.
 • děti postaví Betlém, připraví výzdobu a malý dárek pro dospělé – ručně napsaný jakýkoliv verš z Písma svatého, který je oslovil
 • na závěr besídky každý rozsvítí svíčku a přinese ji k jesličkám jako symboliku Kristova světla v nás i ve světě

 

Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam v tomto měsíci Afriku, na kterou zvláště myslíme.

 

Četba Písma svatého Lk 2, 1 – 20

V prosinci přeskočíme na druhou kapitolu Lukášova evangelia, kde si přečteme o narození Ježíše Krista. Tuto pasáž mohou děti střídavě předčítat nahlas při vánoční besídce. Pokud bude možnost, je dobré dočíst si Lk 1, 57 – 80 při setkání Misijního klubka nebo dáme dětem za domácí úkol přečíst tyto pasáže večer rodičům.

 

Hra

Jakákoliv hra. Je možné si zahrát scénku (pantomimu) vánočního příběhu, do kterého všechny zapojíme.

 

Závěrečná modlitba

Na závěr se pomodlíme misijní desátek růžence (lze použít zelenou barvu), aby všichni lidé nechali přijít Ježíše do svého srdce.

 

Domácí úkol

Děti za domácí úkol přečtou rodičům nebo blízkým verše z Lk 1, 57 – 80.

Děti mají za úkol zjistit z novin, časopisů, apod. zprávy z kontinentu Austrálie a Oceánie (dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě za tento kontinent, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio