FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 2

ŘÍJEN

Verš pro tento měsíc

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří.“  Jan 17, 20

Hlavní myšlenka

Tento měsíc se zaměříme na praktickou část práce s Biblí, a to na vyhledávání veršů, kapitol a knih v Písmu. Děti by měly být schopné po určitém čase opakování samy vyhledávat v Bibli verše, kapitoly a knihy.

Úvodní modlitba

  • začněte modlitbou misijního desátku (lze použít červenou barvu) nebo Zdrávas Maria
  • tento měsíc se modlíme za děti na celém světě, aby mohly mít Bibli ve svém rodném jazyce, radovaly se z ní a hledali v ní Boží slovo jako my
  • zvláštním způsobem můžeme myslet na chudé a trpící děti v Americe, (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto kontinentu; dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme

Výklad biblického verše

Kristus ve své modlitbě za nás – své učedníky – prosí Boha Otce v nebesích i za ty lidi, kterým budeme o Bohu a Ježíšovi vyprávět.

Abychom mohli třeba o svém tatínkovi vyprávět našim kamarádům, musíme sami našeho tatínka dobře znát. Jinak bychom toho řekli o našem tatínkovi málo a kamarádi by nepoznali, jak hodný je náš tatínek a jak moc ho máme rádi.

Stejně tak pokud chceme vyprávět o našem nebeském Otci, musíme Ho znát. A kde se můžeme o Něm dočíst nejvíce? Ano, v Bibli, a proto se v ní dnes naučíme hledat.

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

Vysvětlit složení Bible – Starý a Nový zákon. Starý zákon mluví o tom, že Spasitel přijde a Nový zákon hovoří o tom, že Spasitel již přišel. Tím Spasitelem je Ježíš Kristus. Pokud máme k dispozici vhodný film o Ježíši, je vhodné ho pustit. Ke katechezi je možné použít pro lepší znázornění plakátky, na nichž je vyobrazena Bible a její jednotlivé knihy.

Děti mohou zakreslit do misijního deníku svoji Bibli a napsat, co se jim na ní nejvíce líbí.

Vyrobte v rámci aktivit i obal na Písmo svaté. Fantazii se meze nekladou, k práci mají děti možnost použít různé materiály a techniky.

Bible je složena z mnoha knih. Každá kniha má své kapitoly, odstavce a věty. Větám říkáme verše. Každý verš i kapitola mají své číslo.

Protože je v Bibli mnoho knih, má každá kniha svoji zkratku – prohlédněte si seznam zkratek.

Další možností pro zpestření katecheze je výroba biblické knihovny, kdy každé dítě přinese prázdné krabičky od zápalek, které polepí bílým či jiným papírem a na boční stranu krabičky napíše název jedné biblické knihy. Takto vyrobené krabičky vložíme do dvou větších krabiček, které budou znázorňovat Starý a Nový zákon.

Hlavním bodem katecheze je naučit děti hledat v Bibli. Je nutné jim vysvětlit strukturu Písma, dělení na jednotlivé knihy, kapitoly a verše. K názornějšímu příkladu je dobré použít přiložené schéma.

Můžeme také připravit či vyrobit s dětmi glóbus nebo mapu celého světa, do které při v tomto měsíci vyznačíme kontinent Ameriku, na kterou zvláště myslíme.

Četba Písma svatého Lk 1, 26 – 38

Pokračujeme v četbě evangelia sv. Lukáše. Necháme děti najít verš pro tento měsíc i četbu Písma svatého (Lk 1, 26-38).

Hra

Soutěž v hledání biblické knihy a verše. Vymýšlejte pro děti místa, která mají najít. Dále ukazujte dětem v Bibli Vámi najitá místa a děti říkají, která kniha a verš to je.

Závěrečná modlitba

Děti mohou najít jednotlivě nebo společně místo v Písmu, které se jim líbí, například to, co říká sám Ježíš, přečíst to a poděkovat Mu. Závěrem se pomodlete modlitbu Zdrávas Maria, protože v ní jsou slova, která jsme dnes četli.

Domácí úkol

Řekněte dětem, aby se naučily (samozřejmě podle jejich schopností) pořadí knih Písma svatého. Pro začátečníky stačí, aby zvládli, jaká máme evangelia, že se Bible dělí na SZ a NZ. Pokročilejším můžeme vymýšlet náročnější zadání.

Do deníčku si mohou napsat názvy knih NZ a stránku patřičně vyzdobit.

Děti mají za úkol zjistit z novin, časopisů, apod. zprávy z kontinentu Asie (dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě za tento kontinent, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio