FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 10

ČERVEN

Verš pro tento měsíc:

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Jan 1, 5

Hlavní myšlenka

Cílem této formace je ukázat na Písmo svaté, kde se Bůh ukazuje jako nejlepší přítele misionáře.

Úvodní modlitba

 • v červnu slavíme Misijní den dětí, proto naše modlitby směřujeme k poděkování za možnost se scházet a společně hlásat evangelium ostatním lidem v okolí
 • prosíme za děti, které nemohou svobodně prožívat svoji víru, prosíme za oblasti, kde jsou křesťané pronásledováni a vražděni
 • zvláštním způsobem můžeme myslet na to, kam by se chtěly děti podívat, koho navštívit nebo s kým se setkat a komu by tak chtěly říci o radosti, kterou nám Ježíš v Písmu sv. nabízí (Děti to měly za úkol z minulého měsíce.)
 • na tyto úmysly může každé z dětí obětovat jeden misijní Zdrávas

Výklad biblického verše

 • Na úvod poděkujeme za celý uplynulý rok, kdy jsme mohli všichni společně poznávat Pána Ježíše v Písmu svatém.
 • Uvědomujeme si, co všechno může být temnotou (hříchy, zlo, špatné chování, nevěra apod.)
 • Právě do těchto temnot nás někdy Ježíš posílá, abychom tam svítili Božím světlem a zaháněli temnotu živým Božím slovem.
 • Bůh má vládu nad vším zlem, stejně jako světlo nad tmou. Když se Ho budeme držet, nemusíme mít z žádné temnoty strach.

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Zazpíváme misijní píseň Most a můžeme vybrat i další písně.
 • Nyní má své místo reflexe uplynulého roku. Děti se vyjádří k programu setkávání, co se jim líbilo, co naopak ne, co by uvítaly v dalším školním roce.
 • Během celého roku vymýšlíme
 • Závěrečné setkání můžeme pojmout zábavně.
 • Je vhodné, aby na program přišly i rodiče a školní rok zakončil táborák, posezení u čaje apod.
 • Rodičům ukážeme připravenou výstavku misijních deníků a jiných věcí, které děti během setkání Misijního klubka nakreslily nebo utvořily.
 • Cílem biblické formace v MKK bylo osvojení si základních vědomostí o Písmu svatém. Tyto vědomosti ověří závěrečná zkouška, což bude děti „opravňovat“ k používání titulu Misionář – Znalec Bible. Na základě probrané látky připravíme pro děti několik otázek podle obtížnosti ve třech znalostních stupních. Otázky bychom měli předem s dětmi projít.
 • Během závěrečného společného setkání u Písma svatého hodnotíme uplynulý rok, předáváme osvědčení o absolvování biblické formace, dětem připravíme kartičku s jejich jménem a titulem Misionář – Znalec Bible.
 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam místa, kam děti chtějí přinést Ježíšovu radost. Tento glóbus nebo mapu můžeme nést v obětním průvodu při závěrečné mši svaté na poděkování za školní rok a činnost našeho Misijního klubka.

Četba Písma svatého Lk 5, 12 – 16

Po přečtení tohoto úryvku si uvědomíme obrovskou sílu a krásu Ježíšovi přítomnosti. Jeho přítomnost očišťuje a uzdravuje. Je zde také vidět, jak se nemocný modlí tváří k zemi a prosí o očištění. Jedině Bůh nás může očistit od všeho, co nás trápí a tíží. I samotné čtení Písma svatého očišťuje naše nitro, proto je tak důležitá jeho pravidelná četba. Zajímavé také je, s jakou rychlostí se šířila zpráva o Ježíšovi. Jak rychle ji šíříme (brzdíme) my? Nezapomeňme na Pána ani o prázdninách a jako bibličtí specialisté si v této Knize knih s radostí čtěme! Je zde také vidět, jak i Ježíš vyhledává opuštěná místa, aby se modlil. Poznávacím znamením správného misionáře je, že je specialistou na modlitbu a modlí se rád.

Hra

Zahrajeme si na lékaře a nemocné. Ti, kdo jsou nemocní, zahrají pantomimicky, o jakou nemoc jde. Ostatní hádají. Lékaři zase navrhují, jak by nemoc léčili. Nemoci mohou být i špatné lidské návyky, hříchy apod. Přemýšlí také, jak by celou situaci řešil Pán Ježíš.

Větší děti mohou hledat v Písmu místa, kde a jak Bůh uzdravuje.

Vhodné je také procházet žalmy a všímat si citátů, jak hojivě působí. Je možné se je též učit nazpaměť, vzájemně se zkoušet, který citát odkud je apod.

Závěrečná modlitba

Rozdáme si lístečky, na kterých bude napsáno, za co se budeme společně modlit o prázdninách. Můžeme opět použít náš globus nebo mapu, které nám připomenou, že tu nejsme sami. Zapálíme také svíčku, kterou si v kruhu pošleme. Společná modlitba a hymna PMDD ukončí setkání.

Domácí úkol

Vybídneme děti, aby si četly o prázdninách Bibli. Poradíme jim, co se pro ně přesně hodí, kterou knihou začít apod. Schválně, kdo jak ve čtení přes prázdniny pokročí. Děti mohou číst i knížky s biblickou tématikou.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio