FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 1

PRŮVODNÍ SLOVO PRO VEDOUCÍ MISIJNÍCH KLUBEK

Milí přátelé a spolupracovníci Papežských misijních děl!

Připravili jsme pro vás biblickou formaci, která je speciálně vytvořena a určena pro děti v Misijních klubkách (MKK) Papežského misijního díla dětí!

Každý měsíc budeme usilovat o hlubší poznání Písma svatého nejen u sebe, ale také u těch, kteří nám byli svěřeni – u dětí. Děti jsou zvláštním způsobem vnímavé na potřeby druhých, proto se také tak usilovně a ochotně zapojují do práce pro Papežská misijní díla.

„Kdo nezná Bibli, nezná Krista.“ To jsou hluboká a pravdivá slova sv. Jeronýma, který měl k Písmu velmi živý a krásný vztah. Být misionářem znamená milovat Ježíše Krista, rozumět Božímu slovu a být jím ozbrojen, protože Boží slovo je ostřejší než každý dvousečný meč a přináší lidem radost, lásku a především pevnou víru a naději.

Proto usilujeme o to, aby si děti vypěstovaly k Písmu osobní vztah, který budou poté předávat dále všude kolem sebe v každodenním životě, během svého „misijního působení“ v různých stavech, situacích, studiu a povoláních.

KONCEPCE BIBLICKÉ FORMACE PRO MISIJNÍ KLUBKA PMD

Každý měsíc ve školním roce bude k dispozici jedna biblická formace.

Protože budeme většinu času pracovat s Biblí, je více než nutné, aby každé z dětí mělo svou vlastní Bibli. Mohou ji třeba dostat od rodičů jako dárek k novému školnímu roku. Pro lepší systematickou práci je vhodné, aby všechny děti měly jeden stejný překlad (nejběžnější je asi ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih) a aby byla Bible skladná, přenosná a dobře čitelná. Pokud se stane a někdo bude mít rozdílný schválený překlad Bible, může to posloužit i jako obohacení a doplnění výkladu příslušného místa v Písmu svatém.

Budeme aktivně s Biblí pracovat i za pomocí různých pomůcek. Děti budou potřebovat pastelky, tužku, pravítko, jeden sešit A5 silný v měkkých či lépe v pevných deskách, který bude sloužit jako misijní biblický deník, kam si budou přepisovat verš měsíce, postřehy, katecheze apod. dle vlastního uvážení.

Děti si na Bibli mohou vyrobit obal s misijními motivy. Verše, které se budou učit, nebo které je osloví, si mohou označovat pastelkami.

V každé části přípravy naleznete pravidelné rubriky: verš pro tento měsíc, hlavní myšlenka, úvodní modlitba, výklad biblického verše, katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit, četba Písma svatého, hra, závěrečná modlitba a domácí úkol.

Biblická formace bude tedy každý měsíc začínat veršem z Písma svatého. Vedoucí Misijního klubka tento verš přečte pomalu nahlas, poté vyzve děti, aby ho přečetl někdo z nich (zde se mohou děti pravidelně střídat, může být i rozpis „lektorů“).

Děti si verš zapíší do misijního deníku a doma se ho naučí zpaměti nebo si alespoň zapamatují jeho význam. Po říjnové lekci hledání v Písmu si děti budou samy verše hledat.

Všechny měsíce budou mít tzv. hlavní myšlenku, ke které budou směřovat i ostatní body biblické formace.

Nemusíte pochopitelně splnit všechny body katecheze o Písmu svatém, stačí si vybrat třeba jeden bod a pracovat pouze s ním; Misijní klubka, která se setkávají častěji, mohou během měsíce použít bodů více.

Práce v Misijním klubku záleží zcela na Vás. Je k dispozici stále více materiálů a nabídek, ze kterých si můžete ušít náplň Vašich setkávání přímo na Vaši misionářskou míru. Nevadí tedy, když tento biblický MOST budete kombinovat s našimi dalšími materiály MOST I-IV apod. Může se také stát, že s prací nezačnete na kraji školního roku ale později, v tom případě si můžete následující stránky procházet podle toho, jak se Vám to hodí.

Stručný výklad verše bude volným přechodem mezi veršem samotným a katechezí o Bibli. Katecheze by měla trvat cca 10 minut.

Katecheze o Bibli bude stručnou osnovou pro jednotlivé body, které mají být probrány během setkání MKK. Opatřete si co nejvíce informací o Bibli, sežeňte si různé příručky, brožurky, mapky apod., abyste mohli dětem Písmo svaté co nejlépe přiblížit.

Cílem biblické formace je osvojení si základních vědomostí o Písmu sv. Ty ověří závěrečná zkouška (na tu si chystáme průběžně otázky) ve 3 znalostních stupních, což bude děti „opravňovat“ k používání titulu Misionář – Znalec Bible.

Přejeme Vám úspěšné vykročení a požehnané poznávání přesahujícího tajemství, které Písmo svaté ukrývá. Jsme si jisti, že hlubší znalost Bible přispěje k prohloubení základů víry, dodá inspiraci a posílí tolik potřebné misijní nadšení. Četba Písma sv. přináší radost, ať právě tato radost z Hospodina je i Vaší silou.

ZÁŘÍ

Verš pro tento měsíc

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem Vám přikázal.“  Mt 28, 19-20a

Hlavní myšlenka

Tento měsíc je paralelně začátkem školního roku i začátkem studia Bible v Misijních klubkách (MKK). Seznámíme děti s náplní MKK pro nový školní rok a vysvětlíme jim, že chceme-li být misionáři a nosit lidem poselství evangelia, musíme dobře znát nejen samotné evangelium, ale i celou Bibli.

Cílem této lekce je osvojit si základní poznatky o Bibli a porozumět těmto termínům: různé názvy Bible, inspirace, svatopisci, kanonická kniha.

Úvodní modlitba

 • vedoucí MKK zahájí modlitbu, v níž děkuje Bohu za přítomné děti, které se chtějí stát misionáři a pomáhat dětem v různých částech světa, že je povolal do tohoto společenství
 • prosí o to, aby bylo místní MKK plné Modlitby, Oběti, Služby a Tvořivosti, a tak postavilo MOST mezi všemi národy
 • v měsíci září máme zvláště na paměti chudé děti z celého světa, které by chtěly chodit do školy a učit se nové věci, ale nemohou, protože nemají peníze nebo učitele
 • nechat děti volně se zapojit do modlitby, možné je i modlitba Zdrávas Maria za misie nebo misijní desátek v libovolné barvě

Výklad biblického verše

 • zeptat se dětí např. na to, zda-li měly někdy takovou velikou radost, že to chtěly každému ihned říci (jakou, kdy, …)
 • navázat na to, jakou museli mít radost učedníci, když chodili tři roky s Pánem Ježíšem a viděli všechny ty zázraky, uzdravení a šťastné lidi, kteří se s Ježíšem setkali a poznali Jeho lásku
 • protože Kristus ví, co člověk prožívá a cítí, dal jim, jak jsme četli ve verši, ne nepříjemný příkaz, ale odměnu za jejich víru, dal jim možnost hlásat evangelium ve všech zemích na světě
 • Kristus stále povolává nové učedníky, aby se evangelium dostalo ke všem lidem, a proto zavolal i nás do tohoto společenství

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Ve společenství má každý své jméno. Nyní můžeme s dětmi hrát „rozehřívací“ hru, jako např. děti si sednou do kruhu a všímají si sebe navzájem; po pěti minutách napíší nějakou věc či vlastnost, která ho upoutala na kamarádovi po své pravici, naproti atd.
 • Kromě jména, které nám dali rodiče, dostáváme od svých kamarádů také všelijaké přezdívky. Vzpomínáte si na některou?
 • A stejně tak i Bible má mnoho jmen a přezdívek od nás – křesťanů. Nejčastěji ji lidé nazývají Písmo svaté, Boží slovo, Boží dopis, Boží zjevení, Boží smlouva nebo Kniha knih. Každý název má svůj význam podle toho, co lidé v Bibli především viděli a nacházeli. A protože v Bibli každý něco důležitého a pěkného nalezne, stala se Bible nejrozšířenější a nejpřekládanější knihou na celém světě!
 • Autorem Bible je Bůh, nenapsal ji však sám, ale vybral si některé lidi, aby zapsali ty nejdůležitější věci, které nám chtěl říci. Těmto lidem říkáme svatopisci. Většina knih se jmenuje právě po svatopisci. Zeptejte se dětí, na kterou knihu a autora si vzpomínají. V případě, že máte k dispozici např. video či obrázky některých známějších svatopisců, jako David, Mojžíš, Abraham, apoštol Pavel atd., můžete dětem promítnout i film a poukázat na to, jak Bůh působil v jejich životě a jak v našem. Je vhodné poukázat i na to, že Bůh každého člověka povolává jménem na důkaz toho, že ho zná osobně a má s ním svůj neopakovatelný a jedinečný plán.
 • Písmo svaté je vyjádřením toho, že Bůh je opravdu svatý, a proto myšlenky a vnuknutí, která svatopisci zapisovali, pochází vskutku od Něho. Proto je i Bible svatá. Děti mohou říct své křestní patrony, kteří toužili být také svatí a jistě hledali oporu a cestu v četbě Písma svatého.
 • Můžete také slyšet, jak někdo říká o Bibli, že je inspirovaná. Slovo inspirace znamená, že nás někdo nebo něco přivádí k nějakému nápadu nebo k tvoření. Jiný význam slova inspirace je vdechování. Svatopisci psali pod vlivem Ducha Svatého, což znamená, že nepsali jenom, co chtěli oni, ale že psali především to, co jim Bůh říkal skrze Ducha Svatého.
 • Bible není jedna kniha, ale je to celá knihovna a všechny knihy, které máme v Bibli, jsou kanonické. To znamená, že Církev věří a uznává, že jsou inspirovány Duchem Svatým. Celkem má SZ 45 knih a NZ 27 knih. Celkem má Bible 72 různých knih.
 • Jak v Bibli hledat se naučíme na příštím setkání MKK.

Četba Písma svatého Lk 1, 1 – 25

Začněte číst 1. kapitolu evangelia sv. Lukáše. Děti se mohou střídat ve čtení po verších. Vyzvěte je, aby řekly ostatním, která věta se jim líbila, která je oslovila, nebo jakou považují za důležitou. Tuto větu zapíší do obrázku Bible.

Hra

Na závěr pro oživení je možné zařadit libovolnou, nejlépe pohybovou hru. Je možné děti rozdělit do skupin a posléze je vybídnout k hledání biblických knih, které obsahují jméno svatopisce. Vítězí skupinka s největším počtem knih, ale oceníme snahu všech skupinek.

Závěrečná modlitba

Nechat děti, aby samy vedly modlitbu, např. svými slovy, zakončeme modlitbou Otčenáš, kterou známe také díky Písmu svatému.

Domácí úkol

Děti mohou zjistit a zapsat si do svého misijního deníčku různé názvy Bible, které se u nich doma používají. Zeptají se rodičů, prarodičů, známých. Nabídněte jim, že mohou i ony samy vymyslet název, jak by chtěly této vzácné knize říkat.

Další možností je uspořádat na příště biblickou výstavu, tj. každé z dětí přinese různé Bible, které mají doma.

Děti mají za úkol zjistit třeba z novin, časopisů, televize či rádia, zprávy z amerického kontinentu (dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě za tento kontinent, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio