FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 8

 

Květen

Heslo: „Posíleni Duchem Svatým napodobujeme Marii v její službě církvi.“

 

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Lk 1, 39 – 45, 56 a rozjímejte nad ním.

 • Odkud čerpá Maria sílu ke službě?
 • Čím se Maria řídí?
 • Proč šla Maria k Alžbětě?
 • Jak Alžběta přivítala Marii?
 • Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr se můžete společně pomodlit Mariin chvalozpěv Lk 1, 46 – 55.

 

2. Oběť

Náš průvodce na cestě je pro tento měsíc sv. Maxmilián Maria Kolbe, velký ctitel Panny Marie. Zjistěte o něm co nejvíce informací a povídejte si s ním v modlitbě.

Protože je měsíc Panny Marie, nezapomínejte na účast při májových pobožnostech.

Každý den obětujte svou modlitbu na nějaký jiný misijní úmysl.

Pokuste se vytvořit soukromouloretánskou litanii“ s vlastními invokacemi.

 

3. Služba

Pokuste se ve farnosti zorganizovat při některé z májových pobožností procesí, během kterého každá rodina do speciální misijní pokladničky věnuje finanční částku pro PMD, rovnající se ceně jednoho bochníku chleba. K tomu můžete vyrobit speciální barevné obálky s misijními motivy, do kterých budou jednotlivé rodiny peníze vkládat.

 

4. Tvořivost

Vytipujte si znázornění Panny Marie (obraz, sochu, kapličku nebo mariánský oltář v kostele), po celý měsíc květen k ní noste čerstvé květiny a při každé návštěvě pozdravte Pannu Marii například modlitbou Zdrávas Maria.

 

5. Z misijního světa

HIV – AIDS (zdroj: UNICEF)

 • jsou často samy HIV pozitivní
 • jsou vystaveny strádání z podvýživy
 • jsou poznamenány příčinou smrti svých rodičů a vyvrženy ze společnosti
 • jsou zneužívány jako laciná pracovní síla
 • jsou oběťmi sexuálního zneužívání
 • jsou zbaveny možnosti vzdělání

Dopad pandemie AIDS na děti je skutečně zdrcující:

 • Na světě nyní žije 15 milionů sirotků AIDS, z toho více než 2,2 milionu tvoří děti, které jsou samy nemocné. Každý den se z důvodu AIDS stane sirotky 4250 dětí.
 • Ačkoliv většina nakažených virem HIV jsou dospělí lidé, jeden ze šesti případů úmrtí z důvodu AIDS je dítě do 5 let věku. Děti představují také jeden z každých sedmi nových případů onemocnění infekcí HIV.
 • Každý den se virem HIV nakazí více než 5000 mladých lidí ve věku 15 – 24 let a 2000 dětí (většinou přenosem nákazy z matky na dítě), 1400 dětí ve věku do 15 let každý den z důvodu AIDS umírá.

Jakým způsobem se dá postiženým a ohroženým dětem pomoci:

Svět stále vnímá HIV/AIDS jako onemocnění dospělých. Skutečnost je ale jiná: Děti jsou ohroženy jako nikdy dříve.

 • Každou minutu zemře ve světě 1 dítě ve věku do 15 let z důvodu HIV/AIDS.
 • Každých 15 vteřin se nakazí 1 mladý člověk ve věku 15 – 24 let
 • Děti do 5 let věku tvoří 1 z každých 6 případů úmrtí a 1 z každých 7 případů nového onemocnění.
 • 15 milionů dětí je sirotky kvůli AIDS, z toho 2 200 000 dětí je infekcí nakaženo.

Každých 15 vteřin se nějaké dítě na světě stane sirotkem z důvodu AIDS. Všechny tyto děti prožily beznadějné období nemoci a umírání svých rodičů a poté se ocitají v nejtíživější situaci, jakou si lze představit:

 • Prevence přenosu viru z matky na dítě

90% HIV pozitivních dětí bylo nakaženo během posledního období těhotenství, při porodu nebo kojení. Riziko přenosu viru z matky na dítě je ve vyspělých zemích 15 – 25%, v rozvojových přibližně 35%. Díky včasnému podávání léků a jednoduchým opatřením během porodu a při kojení lze většinou přenosu zabránit.

 • Léčba HIV pozitivních dětí

Léky vhodnými pro děti jsou léčena pouze 2% HIV pozitivních dětí.

Pro vaši představu uvádíme několik údajů ze zprávy organizace UNICEF o cenách:

6 Kč – test na zjištění infekce HIV

768 Kč – léčebná dávka antiretrovirového léku (nevirapin), dostatečná pro 1 těhotnou nakaženou HIV a její nenarozené dítě

5 760 Kč – dostatek stravy, ošacení a učebních pomůcek pro 1 sirotka AIDS na 1 rok.

9 120 Kč – speciální „porodnické“ lůžko, na kterém ženy přivádějí na svět své děti

 • Ochrana sirotků AIDS
 • Financování programů PMDD

PMDD poskytuje pravidelnou a účinnou pomoc všude tam, kde je to zapotřebí nejvíce. Své projekty pomoci může uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům.

Ačkoliv pozornost světa je na toto onemocnění upřena již více než dvě desetiletí, drtivá většina mladých lidí stále ještě neví, jak mohou HIV/AIDS předejít a jak se mohou chránit. Přípravky, které snižují riziko přenosu infekce z matky na dítě, se dostanou pouze k méně než 10% těhotných HIV pozitivních žen. Odpovídající podpora států a veřejnosti se dostane k méně než 3% dětí, které ztratily z důvodu AIDS rodiče.

HIV/AIDS neminulo žádnou zemi, bohatou ani chudou. Nejvíce postiženými oblastmi jsou země subsaharské Afriky, velký nárůst onemocnění je v posledních letech zaznamenán v jižní a jihovýchodní Asii, v Latinské Americe, ale i v zemích bývalého Sovětského svazu.

Zastavení epidemie HIV/AIDS je možné pouze za účasti celého světa – s přispěním nás všech. Číslo konta, na které můžete přispět na pomoc sirotkům skrze PMD: 72540444/2700, var. symbol 440.

 

6. Z historie PMDD

První svaté dítě

Paul Tchen se narodil ve velmi chudé rodině. Byl přijat do Domova Díla dětí, kde se s velkou radostí učil katechismu. Požádal o vstup do semináře, kde byl uvítán a vzděláván Mons. Lionem, jenž později sepsal paměti o životě chlapce. Byl už v semináři, když přijal křest a první svaté přijímání. Byl výjimkou, neboť do semináře byli zpravidla přijímáni pouze chlapci z křesťanských rodin. Byl nadšeným studentem a miloval práci s tesařským hoblíkem. Když mu bylo 19 let, otec si jej chtěl odvést domů, chlapec mu však odpověděl: „Otče, už nepatřím tobě. Církev mi dala domov a vzdělání, a já teď patřím církvi. Bůh mě volá a já chci odpovědět na jeho volání.“

 

7. Okénko do misijního nebe

Sv. Matěj (svátek má 14. května) – ASIE

Narodil se v 1. století.

Je znám jen z vyprávění o jeho volbě ve dnech, které dělily Nanebevstoupení od Letnic. Patřil k sedmdesáti učedníkům. Měl nahradit zrádce Jidáše.

Podle Petrovy řeči to měl být „…některý z těch mužů, co s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ (SK 1:21 – 22) Vybrali dva, Josefa, kterému říkali Barsabáš, a Matěje. Po modlitbě, v níž prosili, aby jim Pán ukázal, kterého z těch dvou si vyvolil, losovali a los padl na Matěje.

Z toho, co svatý Petr říká, je zřejmé vědomí apoštolů o tom, že Matěj patří ke sboru dvanácti, výslovně ustanovených Kristem, aby pokračoval v jejich poslání. Jeden ze dvanácti odpadl, proto bylo nutné ho nahradit, neboť jejich číslo bylo posvátné; nový Boží lid je postaven na dvanácti apoštolech, jako dávný Izrael pochází z dvanácti synů Jakubových. O Matějově dalším životě nevíme nic určitého; podle řecké tradice hlásal evangelium v Kapadocii. Zemřel mučednickou smrtí – ukamenováním v Etiopii přibližně kolem roku 63. Jeho ostatky jsou uchovávány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a v bazilice St. Maria Maggiore v Římě.

Bývá znázorněn se sekerou a knihou. Je patronem stavebních dělníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích.

Modlitba může vypadat třeba takto:

Bože, Ty znáš srdce všech, Tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů a také nás volá Tvá láska, abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil; prosíme Tě: provázej nás na jeho přímluvu svou milostí, ať dojdeme do společenství Tvých vyvolených v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Každý den se modleme k Panně Marii:

Maria, jsi nádherná:

Jsi milovanou Matkou všech lidí.

Jsi právě taková, jakou Tě chtěl mít Bůh Otec, který Tě stvořil.

On Tě vybral, abys byla Matkou i Dcerou Jeho Syna.

Všichni se s láskou k Tobě obracíme,

protože jsi pro nás Matkou samého Boha.

Pro jedny jsi bílá, pro druhé černá,

žlutá nebo hnědá, ale pro všechny jsi „naší Matkou“.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio