FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 5

 

Únor

Heslo: „Jdeme spolu s Ježíšem, abychom vydávali svědectví o Boží lásce.“

 

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Lk 2, 22 – 38 a rozjímejte nad ním:

  • Kdo čekal na Spasitele?
  • Co potěšilo Simeona?
  • Co se dozvěděla Maria?
  • Jak Maria tuto zprávu přijala?
  • Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr si můžete společně přečíst Simeonovo kantikum (Lk 2, 29 – 32).

 

2. Oběť

Náš průvodce na cestě je pro tento měsíc bl. Matka Tereza z Kalkaty.

Zapátrejte po všem, co víme o jejím životě a proste ji, aby se za nás přimlouvala a poradila nám, jak nejlépe chudým pomáhat.

Pozvěte si místního kněze nebo staršího člověka z farnosti, abyste se dověděli, co dobrého se děje ve farnosti. Zkuste si všímat lidí, institucí, nejrůznějších společenství a středisek, které pracují pro dobro jiných, starají se o potřebné a pomáhají lidem v nouzi.

Zkuste odpovědět na otázku: Proč to vlastně dělají?

 

3. Služba

Jako správní misionáři navštivte některého nemocného kamaráda nebo starého člověka a na památku jim přineste časopis, obrázek, pohlednici, plakát. Darujte jim část svého času a můžete je seznámit s misijní činností, přečíst jim zprávy z misií nebo z farnosti a poprosit je, aby své modlitby a oběti věnovali jako pomoc misionářům a misiím vůbec.

 

4. Tvořivost

Vytvořte si mapu republiky na bílém plátně (je symbolem čistoty a svatosti) a vyznačte na ní nejvýznamnější a nejznámější poutní místa naší vlasti. Kdo z vás už některé z nich navštívil? Jak se mu tam líbilo? Co tam prožil?

 

5. Z misijního světa

Diskriminace dětí (zdroj: UNICEF)

Podle pohlaví

Co se týče přístupu ke vzdělání: na 100 chlapců, kteří nemohou navštěvovat školu, připadá 117 dívek. Dívky jsou také diskriminovány v přístupu ke zdravotní péči a dalším nezbytným službám.

 

Podle příslušnosti k etniku

Situace v amazonském regionu Ekvádoru: jen 21 % dětí ve věku do 5 let je registrováno při narození – v porovnání s celonárodním průměrem, který činí 89 % registrovaných dětí.

 

Děti s postižením

Ve světě žije 150 milionů dětí s postižením a většina z nich je kvůli svému postižení diskriminována či zcela vyloučena ze společnosti, ve které žijí.

Jde o zdravotní postižení nejrůznějšího charakteru – vlivem nemoci, ale i válečných konfliktů.

Tak například 250.000 – 500.000 dětí každoročně oslepne z důvodu nedostatečného přísunu vitamínu A do organismu.

 

6. Z historie PMDD

První země otevřené Misijnímu dílu dětí

V dopise ze dne 14. prosince 1843 biskup de Forbin Janson uvedl, že Misijní dílo dětí je činné ve Francii, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Savojsku, Anglii, Spojených státech a Kanadě. Roku 1844 Dílo dětí zakořenilo v Číně.

Dílo dětí uchvátilo srdce biskupů i kněží a rozkvétalo.

Na konci prvního roku bylo přítomno v 65 diecézích.

Pro mnoho biskupů se stalo námětem pastýřských listů a pastoračních programů.

V Číně Misijní dílo dětí otevřelo a podporovalo sirotčince, útulky a vyučovací střediska pro opuštěné děti. Domovy řídili misionáři a jakmile děti dosáhly dostatečného věku, byly vráceny rodině.

 

Děti zachráněné dětmi:

ROK KŘTY SIROTCI ADOPTOVANÍ V DOMOVECH

1923 231.900 22.387 13.563 1.763

1928 255.003 19.451 14.506 6.666

1933 299.826 24.220 18.427 8.810

1938 306.039 28.163 17.768 7.768

1940 275.420 24.137 9.011 2.361

 

7. Okénko do misijního nebe

Sv. Oskar (Ansgar – svátek má 3. února) – EVROPA

Narodil se asi 8. září roku 801 v Amiens poblíž Corbie v Galii.

Ansgar bývá označován jako „apoštol Skandinávců“ a patron severských misií.

Už v osmém století se křesťané pokoušeli proniknout s radostnou zvěstí evangelia dál na sever Evropy, ale bez úspěchu. Nová naděje zasvitla za Ludvíka Pobožného, když k němu přišel prosit o franckou pomoc vyhnaný dánský král Harald Klak se svou družinou; přes čtyři sta jeho mužů přijalo roku 826 v Mohuči křest. Při jeho návratu do vlasti mu císař přidělil mnicha Oskara (Ansgara) z opatství v Corbie na Sommě, který zde byl vychováván po smrti své matky. Jen jeho spolubratr Autbert měl odvahu připojit se k Ansgarovi a vydat se s ním na nebezpečnou cestu. Pluli po Rýnu, podél fríského pobřeží a přistáli v Dánsku, ale evangelium tam mohli hlásat jenom krátký čas: roku 827 je oba postihl osud Haraldův a museli zemi opustit.

K novému misionářskému pokusu se Oskar odhodlal, když ho roku 829 pozval král Björn do Švédska; tentokrát ho místo zemřelého Autberta doprovázel spolubratr Witmar. Na jaře roku 830 přistáli v Birce u jezera Mälaren a zde také postavili první kostel v této zemi. V roce 831 vytvořili malou komunitu, jejímž nejvýznamnějším členem byl i králův osobní sluha Hergeir.

Ludvíkovi se však zdálo bezpečnější vytvořit na severu opěrný bod pro misie na hranici říše a ustanovil Oskara za biskupa se sídlem v Hamburku. Papež Řehoř IV. mu k tomu udělil hodnost arcibiskupa a jmenoval ho svým legátem pro celou Skandinávii. Oskar vysvětil na biskupa svého nového spolupracovníka Gautberta a poslal ho na misie do Švédska; sám se věnoval Dánům, vedení hamburského biskupství a územím dnešního Šlesvicka a Holštýnska. Nebylo to bez potíží i zklamání, ale skutečná katastrofa přišla roku 845: Normani zničili Hamburk, Dánové si vedli zpupně, Gautberta Švédové vyhnali. Oskar se chtěl přemístit do Brém, ale tam mu mohlo být biskupství předáno až po smrti jeho předchůdce a po překonání dalších obtíží především ze strany kolínského arcibiskupa. Toto biskupství bylo spojeno s Hamburkem, ale teprve roku 864 potvrdil papež obě tato místa jako arcibiskupství.

Oskar mezitím pokračoval v misiích v Dánsku a Švédsku. R. 852 přišel do Sigtuny a tam obrátil na křesťanskou víru krále Olafa. Brzy mohl jeho žák Rimbert převzít vedení švédské misie se sídlem v Sigtuně.

Když Oskar 3. února roku 865 zemřel, nastoupil Rimbert v Brémách a Hamburku na jeho místo. Tam napsal biografii svého učitele a předchůdce ve spise s názvem Vita Ansgari („Život Oskarův“), bez něho bychom věděli o Oskarovi málo. Na obrázcích bývá Oskar vyobrazen s kožešinou nebo se skupinou pohanů.

Nechme se oslovit myšlenkou sv. Oskara:

Vše, čeho budu chtít dosáhnout, budu podporovat modlitbou.

 

Modlitba může vypadat třeba takto:

Bože, tys povolal svatého biskupa Oskara, aby hlásal evangelium skandinávským národům; na jeho přímluvu uchovej světlo své pravdy i nám a dnešnímu světu.

Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio