FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 4

 

Leden

Heslo: „Od nově narozeného Ježíše se učíme lásce.“

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Mt 2, 1-12 a rozjímejte nad ním:

  • Odkud přišli tři králové?
  • Kdo je vedl?
  • Jak je přijímali druzí?
  • Co udělali po setkání s Ježíšem?
  • Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr si můžete společně zazpívat koledu o třech králích.

2. Oběť

Naším průvodcem pro tento měsíc jsou svatí andělé, zjistěte o nich co nejvíce hodnověrných informací a povídejte si s nimi, proste je o ochranu.

Na vaši misijní nástěnku nebo do misijního koutku umístěte barevnou stužku, rozstřiženou na dva díly. Konec jednoho dílu je rok právě skončený, začátek druhého je rok začínající.

Napište na papír všechny křivdy a nespravedlnosti, které jste zažili v minulém roce, papír pak rozstříhejte na drobné kousky a umístěte v sáčku pod konec stužky jako symbol ukončení křivd a zla.

Připomeňte si i další důležité věci: odpuštění dluhů, smíření, vzájemné odpuštění. Rozdejte si tenké krajíčky chleba nebo dortové oplatky. Každý běžte ke každému, vzájemně požádejte o odpuštění a prominutí za své špatné skutky vůči sobě, popřejte si dobro v novém roce. Na důkaz odpuštění a lásky si vzájemně ulomte kousek chleba nebo oplatku. Poslednímu dejte zbylou část svého krajíce. Tak sice rozdáte celý svůj chléb, ale nasytíte se chlebem i láskou druhých.

3. Služba

Pročtěte si spolu s katechetou nebo knězem texty slavnostní mše sv. ze svátku Tří králů. Připravte se na tento svátek, během něhož zdůrazněte fakt zjevení Páně celému světu a potřebu hlásání evangelia všem lidem skrze skutky milosrdenství. Vydejte se na misijní tříkrálové koledování. Pokud během koledování „získáte“ peníze pro chudé děti na misiích, pošlete je na PMDD. Odtud se dostanou dětem do misií. Tím se o „tříkrálovou“ radost rozdělíte. Tříkrálové koledování je ve světě tradiční akce Papežského misijního díla dětí, děti ve všech kontinentech se jako malí misionáři vydávají na cestu, navštěvují sousedy, zvěstují radost evangelia a finančními dárky podporují misijní úsilí na pomoc dětem v bídě. Povídejte tedy lidem o úžasné Boží lásce k nám. Můžete se i potichu nenápadně modlit za všechny lidi, které budete cestou potkávat a prosit Pána, aby je naplnil svým pokojem.

4. Tvořivost

Zorganizujte setkání radosti, např. formou karnevalu, na téma misijní putování se soutěží o nejkrásnější kostým poutníka. Vymýšlejte co nejvíce „druhů“ poutníků. Povinnou výstrojí každého kostýmu by mohly být: čapka, taška, sandály, hůl a plášť v misijních barvách.

5. Z misijního světa

Děti zneužívané (zdroj: UNICEF)

Obchod s dětmi

Podle odhadů ILO (Mezinárodní organizace práce) se obětí obchodu každoročně stává 1.200.000 dětí. Tato zločinná forma zneužívání je tak skrytá, že se tyto děti nikdy neobjeví v žádných statistikách. Zneužívány jsou v sex-průmyslu, při nebezpečné práci, při práci v domácnostech.

Těžká práce

Odhaduje se, že v těžko představitelných podmínkách práce z donucení je ve světě zneužíváno 8.400.000 dětí – od nejrůznějších forem otroctví, prostituce, pornografie, ozbrojených konfliktů a nedovolených, zločinných aktivit.

Práce v domácnostech

Toto je jedna z nejvíce skrytých forem zneužívání dětí – kromě velice náročné práce, kterou musejí vykonávat, jsou týrány, sexuálně zneužívány, nemohou chodit do školy, za svoji práci nedostávají žádný plat.

6. Z historie PMDD

Děti daly pomocnou ruku církvi v misiích

Děti se hned od vzniku Misijního díla dětí pro celou věc horlivě zapálily.

Aby zachránily potřebné děti na celém světě, zahájily kampaň modliteb, obětí a skutků lásky.

Pod vedením dospělých děti vyrůstaly ve své víře, misie si našly místečko v jejich srdcích a ony prožívaly radost z pomoci svým méně šťastným bratřím a sestrám. Vzniklo tak úžasné dílo solidarity, která pokračuje dodnes.

Je dobré, že se myšlenka DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM ujala ve všech kontinentech.

 

Zázraky lásky

Za první rok měly děti naspořeno 3.500 franků.

Tuto částku poslaly apoštolským vikářům v Číně.

Byli to:

biskup Carpena ve Fo Kien, který strávil celý měsíc v jeskyni,

biskup Verrolles v Manchurii, biskup Perocheau v Su Tchuen,

biskup Ponsot v Makau, biskup Rameaux v Tche-Kiang-si,

biskup Castro v Pekingu, biskup Mouly v Mongolsku,

biskup Salvetti, biskup Rizzolati, biskup de Besi, správce nankinský.

První ženy, které v Číně přijaly katolickou víru, chodívaly dům od domu a zachraňovaly novorozence, jejichž osudem měla být smrt, a tajně mnoho z nich pokřtily dokonce i cestou do misijního domu. Tyto odvážné ženy velké víry čelily vážnému nebezpečí. Byly pronásledovány, zůstaly však věrné svému poslání. Sirotčince pečovaly o 2000 dětí.

7. Okénko do misijního nebe

Sv. Timotej (svátek má 26. ledna) – ASIE

Narodil se roku 97 v Efesu. Spolu s Titem jsou nejznámějšími žáky apoštola Pavla, proto se jejich památka slaví společně den po jeho obrácení. Po otci, který mu brzy zemřel, byl řeckého původu. Matka Euniké byla Hebrejka a žili společně s babičkou Lois. S apoštolem Pavlem se zřejmě setkali, když zavítal do Lystry při své první misijní cestě do Malé Asie. Tehdy,pravděpodobně roku 47, ho apoštol Pavel získal pro křesťanskou víru, a když se za tři roky vrátil do tohoto města, vybral si ho za společníka na cesty. Byl ještě mladý, pravý opak mužného temperamentu Pavlova: citlivý, zdrženlivý, přitahoval svou upřímností a nezištností.

Byl s Pavlem v Efesu, Jeruzalémě, Frygii, Galatii, Thesalonice (Soluni), přišel za ním do Athén, potom do Korintu, inspiroval částečně list Thesaloničanům. Ve Skutcích apoštolů a Pavlových epištolách se objevuje zmínka o Timotejovi často; mluví se zde o něm jako o jednom z „apoštolů“, o jednom z emisarů, kterého Pavel posílá do křesťanských obcí, aby bděl nad růstem víry čerstvě zasazené. Timoteje nalézáme vedle Pavla ještě tehdy, když apoštol odjíždí spoutaný do Říma.

Kolem roku 63 byl Timotej postaven do čela efezské církve. Tam mu posílá Pavel oba kanonické listy, které nesou jeho jméno: první je psán v Makedonii, druhý v Římě. V Listech Timotejovi, který patří mezi jeho nejkrásnější, zdůrazňuje Pavel nebezpečí gnosticismu, jehož stoupenci byli přesvědčeni, že pouhá víra ke spasení nestačí, že je třeba vyššího, kosmického poznání, stejně jako nebezpečí světského helénismu, ohrožujícího rovněž asijské církve. Pavel doporučuje Timotejovi, kterého nazývá „milovaným synem„, aby šetřil své zdraví, ale zároveň zůstal pevný v křesťanském učení, trpělivosti, lásce a vytrvalosti.

Jenom z tradice se dovídáme o jeho konci; byl prý ukamenován a dobit holí, když chtěl Efesanům zabránit, aby se účastnili pohanské slavnosti. Blízko předpokládaného místa jeho smrti byla postavena bazilika. Timotej, oslavovaný jako biskup, doplňuje dílo apoštola Pavla jako jeho věrný žák. Bývá zobrazován jako biskup s kyjem a kameny, jako náznakem svého pravděpodobného mučednictví.

Nechme se oslovit myšlenkami sv. Pavla Timoteovi:

Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu. (2 Tim 4, 5)

Vyhýbej se prázdným světským řečem: Ti, kdo tak mluví, zapadají stále více do bezbožnosti a jejich nauka se bude rozlézat jako nejhorší rakovina. (2 Tim 2, 16)

Boží stavba však stojí na pevných základech. (2 Tim 2, 19)

Modlitba může vypadat třeba takto:

Bože, tys dal svatému Timotejovi poznat cestu, která vede ke spáse, a naplnil jsi ho horlivostí potřebnou k apoštolské práci; na jeho přímluvu dej i nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě a šťastně dojdeme do nebeské vlasti, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Každý den se modleme se sv. Faustynou Kowalskou

Pane, pomoz mi, aby můj zrak byl milosrdný: abych nikdy nikoho nepodezříval a nesoudil podle vnějších znaků, ale snažil se uvidět to, co je pěkné v duších mých bližních a snažil se jim pomáhat.

Pane, pomoz mi, aby můj sluch byl milosrdný: abych slyšel potřeby bližních a moje uši nebyly lhostejné k jejich bolestem a strachům.

Pane, pomoz mi, aby má řeč byla milosrdná: abych nikdy nemluvil o bližních špatně, ale pro každého měl slova útěchy a odpuštění.

Pane, pomoz mi, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych uměl dělat pro bližní jen dobro a abych na sebe bral těžší a nepříjemnější práci.

Pane, pomoz mi, aby mé nohy byly milosrdné, abych se snažil bez odkládání pomáhat bližním a dokázal tak přemáhat svou lenost a únavu.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio