FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 2

 

Listopad

Heslo: „Spolu s Ježíšem hlásáme Boží lásku ke každému člověku.“

 

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Lk 10, 30 – 37 a rozjímejte nad ním.

 • Kdy máme pomáhat?
 • Má cenu pomáhat?
 • Které věci jsou nejdůležitější?
 • Kdo je můj bližní?
 • Pro koho mohu být Samaritánem?
 • Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr si můžete společně přečíst Žalm 54.

 

2. Oběť

Naším průvodcem pro tento měsíc je sv. František z Assisi. Zkuste o něm vypátrat co nejvíce informací a proste ho o přímluvu.

Seznamujeme se s problémy dětí ve světě. Následující informace by nám měly pomoci si uvědomit těžkou situaci mnoha lidí, připomenout si skutky milosrdenství pro tělo i duši a zamyslet se trochu více nad tímto tématem. Zkuste si i sami odpovědět na položené otázky:

 • Na světě žijí 2 miliardy dětí. Na kterém kontinentu jich žije nejvíce?
 • 300 milionů dětí trpí kvůli válkám. Kde se teď válčí?
 • Každý týden umírá 250 tisíc dětí hladem nebo špatnou výživou. Jaké jsou příčiny jejich smrti? Do jaké míry jim můžeme zabránit?
 • 130 milionů dětí nikdy nechodilo do školy. Jaké jsou důsledky negramotnosti?
 • Více než miliarda lidí na světě žije v největší bídě. Jak my zacházíme s naším „nadbytkem“?
 • Ročně umírá na světě přes 13 milionů dětí hladem a podvýživou. 200 milionů dětí do 5 let je podvyživených. Nejsme my mlsní a vybíraví v jídle?
 • Problém negramotnosti se týká 950 milionů lidí včetně 350 milionů dětí. 29% dětí končí své vzdělání po 4 třídách základní školy. V roce 2000 bylo na světě 924 milionů negramotných lidí, z toho přes 600 milionů žen. Vážíme si toho, že můžeme chodit do školy?
 • Utečenci jsou lidé bez domova, kteří jsou donuceni žít na ulicích. Nejčastěji se jimi stávají kvůli válkám. Mezi 150 miliony utečenci tvoří většinu ženy a děti. Velké procento dětských utečenců jsou sirotci. Děkujeme Bohu za to, že máme domov?

Misionáři poslechli Ježíšovu nabídku a nasazují své síly pro spásu světa, přinášejí lidem světlo Božího slova. Téměř 4 miliardy lidí ještě neslyšelo radostnou zvěst o Kristovi.

Modlíme se za ně? Kolika lidem jsme o Ježíšovi řekli my?

 

3. Služba

Zajděte společně k hrobům lidí, kteří se zasloužili o dobrý život vaší farnosti (např. kněz, učitel, lékař, matka více dětí, někdo, kdo zachránil život druhému člověku …) a pomodlete se tam za ně. Tyto lidi můžeme nazvat opravdovými Samaritány.

Každý si vyrobte svíčku, namalujte ji na tvrdý papír a modlete se za zemřelé misionáře, za misionáře – mučedníky, za sirotky apod. Tato svíčka, umístěná na viditelném místě, vám bude připomínat každodenní modlitbu a možnost získání odpustků.

Zkuste zapřemýšlet nad smyslem obrácení se člověka k Bohu a nutností přispívat ke spáse všech lidí a to: vlastní snahou o svatost (příklad života, rozhovor), touhou po spáse své i druhých (odpustky, modlitba) a očištěním se z vlastního sobectví (pokání, dobré skutky).

 

4. Tvořivost

Pokuste se sehnat informace (rádi vám je na vyžádání zašleme z naší Národní kanceláře) o činnosti Papežských misijních děl, zjistěte, jak dlouho už existují a jak je možné spolupracovat s misiemi právě skrze PMD. Kdo z vás ještě není členem Misijního klubka, může zauvažovat o zapojení se do této aktivity.

I u vás může Misijní klubko vzniknout, stačí trošku odvahy a dobré vůle.

Všem rádi poradíme, jak na to.

 

5. Z misijního světa

Děti bez rodiny (sirotci) (zdroj: UNICEF)

Děti, jejichž rodiče zemřeli, ztratily první a nejdůležitější citové zázemí spolu s péčí, kterou poskytuje rodina. Mnohé musí po smrti svých rodičů opustit školu, domov a bez náležité ochrany se stávají snadnými oběťmi vykořisťování a zneužívání.

 • v rozvojových zemích žije 143 milionů sirotků, což znamená, že 1 dítě z každých 13 je sirotek
 • jen v roce 2003 osiřelo více než 16 milionů dětí
 • celkem je ve světě 15 milionů sirotků AIDS
 • dětí zadržovaných ve vazbě je na světě asi 1 milion

Je smutné a překvapivé, že nejvíce „neviditelné“ jsou (street children) děti ulice, i když jsou nejvíce na očích… Modleme se za ně a podle možností jim můžeme skrze projekty PMDD pomoci.

 

6. Z historie PMDD

Biskup de Forbin-Janson začíná…

Ještě velmi mlád byl zvolen biskupem francouzské diecéze Nancy. O pouhé dva roky později byl nucen svou diecézi opustit a nikdy už mu nebylo dovoleno se vrátit.

V Nancy to bylo mnoha lidem líto, protože se zvláštním zájmem pečoval o chudé. Jeho velkou touhou bylo odjet do Číny, s níž měla Francie politická a ekonomická pouta, byl však požádán, aby zůstal ve Francii a hlásal slovo Boží mezi svými lidmi. Biskup de Forbin se stal jedním z nejhorlivějších kazatelů své doby. Založil skupinu kněží pro farní misie a bez oddechu kázal. Stále udržoval čilé kontakty s misionáři v Číně. Ti mu řekli o smutném osudu mnoha malých dětí v chudých rodinách. Děvčátka nebo postižené děti byly velmi často úmyslně zabíjeny nebo opouštěny. Misionáři požádali biskupa, aby jim pomohl děti zachránit a poskytnout jim domov v misii, aby mohly být pokřtěny a vychovávány v křesťanské víře.

Biskup se pokusil o problému informovat veřejnost, bylo však obtížné přesvědčit lidi o nezbytnosti založení společnosti na pomoc misionářům při záchraně dětí. V té době byly ve Francii zakládány četné misionářské instituty a myšlenka biskupa de Forbina byla brána jako konkurence. Proti návrhu se postavili i někteří členové Díla šíření víry. Když bylo těžké přesvědčit dospělé, obrátil se biskup k dětem. Řekl jim o osudu mnoha čínských dětí a zeptal se jich, zda by chtěly církvi pomoci zachránit tyto maličké děti, které umíraly nepokřtěné. Děti se ptaly, co mají udělat a biskup jim řekl:

 • každý den se pomodlete Zdrávas Maria
 • jednou měsíčně darujte jeden penízek

 

7. Okénko do misijního nebe

Sv. Kolumbán (svátek má 23. listopadu) – EVROPA

Narodil se kolem r. 542 v provincii Leinster ve středním Irsku. Ve svých dvaceti letech vstoupil do právě založeného kláštera Bangor, který se měl stát jedním z nejvýznamnějších klášterů západu. V této kolébce mnišství působil Kolumbán během dalších 30 let v různých úřadech, velmi dlouho také jako učitel.V roce 590 opustil spolu s dvanácti druhy Bangor a od té doby působil jako misionář. Komunita mnichů kázala nejprve v Anglii a odtud šla později do Bretagně a do Burgundska. Všude, kam on a jeho věrní druhové přišli, zakládali kláštery a zaznamenávali velký příliv následovníků. Kolumbánova osobnost a jeho působivá kázání přitahovaly stále více učedníků.

Nejdůležitější klášter byl založen kolem r. 593 v Luxeuilu, západně od Mühlhausenu. Tato „stanice“ mnišství, jejímž prvním opatem byl Kolumbán, se pak stala jednou z nejvýznamnějších vůbec a získala velký vliv na veškerý vývoj a kulturu západu. Pro své mnichy, jichž bylo brzy několik set, napsal Kolumbán mnišskou řeholi, která se svou velkou přísností a tvrdostí lišila od všech dosavadních klášterních pravidel.

Po roce 610 byl vyhnán z Luxeuilu kvůli pranýřování špatného chování krále Theodoricha II. a začal působit spolu s několika svými věrnými druhy na misiích v alemanské hornorýnské oblasti. Usadil se nakonec v Bregenzu u Bodamského jezera. Později, přibližně v roce 613, putoval přes Alpy do severní Itálie do Val Trébia, kde se nakonec v odloučenosti a pokoji od všech sporů a touhy po moci usadil a založil svůj poslední klášter Bobbio.

I přes mnohá nepochopení a pronásledování církevní i světskou autoritou, zvláště pro svůj přísný a asketický život, nakonec v Bobbiu roku 615 pokojně umírá. Kolumbán je znázorňován buď jako opat nebo poutník, často drží hůl. Je vyobrazován s medvědem, což se vztahuje na známou legendu, že nechal v medvědí jeskyni vytrysknout pramen.

Nechme se oslovit myšlenkami sv. Kolumbána:

Co pomůže, uznáváme-li, že pokoj je dobrý, když ho dobře nechráníme?

To, co je nejlepší, bývá zároveň velice křehké, a co je vzácné, vyžaduje větší opatrnost a pečlivější ochranu.

Pokoj je zvláště křehký, neboť se rozbije lehkomyslnou řečí a vezme za své nejmenší urážkou bratra.

Nic nedělá lidem tak dobře, jako mluvit o cizích věcech, starat se o cizí záležitosti, promarňovat čas mluvením páté přes deváté a utrhat na cti nepřítomným.

Kdo nemůže říci „Pán mi dal dovedný jazyk, abych uměl potěšit znaveného“, ať raději mlčí. A říká-li něco, ať je jeho slovo pokojné.

Modlitba může vypadat třeba takto:

Bože, ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi pramen všeho dobra; pomáhej nám na přímluvu svatého Kolumbána, ať svůj život uspořádáme podle Tvé vůle, abychom se nepřipravili o účast na Tvé slávě a byli druhým k užitku. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Každý den se modleme se sv. Františkem z Assisi:

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje:

abych přinášel lásku tam, kde je nenávist,

odpuštění tam, kde je křivda,

víru tam, kde je pochybnost,

naději tam, kde je zoufalství,

světlo tam, kde je temnota,

radost tam, kde je smutek.

Dej, ať se tolik nestarám o to, abych byl potěšen, ale ať sám těším,

abych byl chápán, ale ať chápu druhé,

abych byl milován, ale abych miloval.

Protože jen tehdy, když dáváme, dostáváme,

když odpouštíme, dostává se nám odpuštění

a když umíráme, rodíme se k věčnému životu. Amen.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio