FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 1

Milí přátelé misií!

Nápady, které máte v rukou, slouží jako vodítko pro dospělé: kněze, katechety, učitele, rodiče, vedoucí oddílů či skupinek dětí a všechny ty, kteří pracují s dětmi. Je rozdělena na 10 částí, obsahuje Heslo a pravidelné rubriky: Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost, aby děti mohly stavět MOST. K tomu lze využít také sad kartiček Kintuadi, které jsou k dispozici v kanceláři PMD. Součástí kartiček jsou i ústřižky (cihličky). Z nich je možné například postavit společný misijní most. Prostřednictvím kartiček mohou děti podle možností pravidelně šetřit drobné finanční částky na pomoc nejchudším dětem světa skrze PMDD. Do naší pravidelné práce patří též rubriky Z misijního světa a Z historie PMDD. V Okénku do misijního nebe Vám představíme 10 svatých misionářů. Luštěnky pro Vás nachystali naši spolupracovníci z časopisu Šalamounky. Děti si tak mohou trošku provětrat mozkové buňky a zároveň se připravit na Misijní kongres dětí. V každém čísle Vám předložíme alespoň jednu luštěnku (křížovka, roháček, kriskros, hřebenovka a podobné laskominky) spolu s návodem k luštění.

Přejeme Vám, ať během misijního putování zažijete mnoho radosti. Na přímluvu Panny Marie, Matky Misionáře světa – Ježíše Krista, Vám vyprošujeme plnou náruč Božích milostí a děkujeme Vám za misijní pomoc a spolupráci.

 

Září a říjen

Heslo: „Hlásáme lásku Otce, který k nám promlouvá ve znameních každodenního života.“

 

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Lk 10, 21 – 24 a rozjímejte nad ním.

– Kdo může nejlépe poznat Boha?

– Kým je pro nás Bůh?

– Co dělá Otec pro své děti?

– Jak se mají děti k Otci chovat?

– Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr si můžete společně přečíst Žalm 65.

 

2. Oběť

Naším průvodcem pro tento měsíc je Svatý otec Benedikt XVI. Na nástěnku si pověste jeho obrázek a každou neděli se s ním v poledne pomodlete Anděl Páně. Pokuste se zamyslet, co vy sami můžete udělat pro to, aby nebyly:

– děti těžce pracující, opuštěné, bez rodiny, děti ulice

– děti, které obchodují s drogami nebo děti jakkoliv zneužívané

– děti, kterým se upírá právo na život, které jsou vražděny, mrzačeny a vězněny

Zkuste si také mezi sebou udělat anketu na téma „Kdyby Pán Ježíš přišel mezi nás dnes“ a jednotlivé názory na barevných papírech také přidejte na nástěnku.

 

3. Služba

Naši bratři a sestry z misijních krajů mají často těžký osud. Snažte se poznávat jejich radosti i bolesti, sbírejte informace o vrstevnících z jiných zemí, sledujte zprávy v televizi, poslouchejte rádio, čtěte noviny. Pokuste se vyrobit nebo shromáždit co nejvíce různých věcí, dárků či upomínkových předmětů. Uspořádejte Misijní jarmark nebo loterii a získané peníze pro trpící děti pošlete na účet PMD.

 

4. Tvořivost

Vydejte se spolu na procházku. Zkuste při ní i během dalších dní sbírat různé malé „poklady“ přírody, které vám pomohou vidět jednotu i v různosti světa, který nás všechny obklopuje. Z nich vytvořte obrázek, který bude znázorňovat zeměkouli se srdcem uprostřed.

 

5. Z misijního světa

Dětská práce

Podle údajů UNICEF je na světě 250 milionů dětí nuceno pracovat. Jedná se tedy o celou čtvrtinu dětí od 5 – 14 let. Pracujících dětí má Asie (61%), Afrika (32%) a Latinská Amerika (7%). Tyto děti pracují v zemědělství, ve zpracovatelském průmyslu, obchodu, dopravě, hotelech, restauracích, jako pouliční prodavači, čističi bot nebo služebné v domácnostech. Podílejí se např. na zpracování kávy, kakaa, cukrové třtiny, bavlny, sisalu, výrobě bot, oblečení, sportovních potřeb, koberců či nábytku.

V 95% jde o práci načerno, založené na ústní dohodě, při které nevznikají žádné nároky na plat nebo důstojné zacházení. 50 milionů dětí pracuje ve zdraví ohrožujících podmínkách – při nošení těžkých nákladů v dolech nebo kamenolomech, jsou vystavovány radioaktivnímu záření, sbírají nebezpečný odpad na skládkách. Při této práci se často nevyhnou ani těžkým či dokonce smrtelným pracovním úrazům. Pracující děti mají velmi malou možnost se bránit, navíc jsou tyto věci utajovány.

V západní a střední Africe je rok co rok prodáno do otroctví 200 000 dětí. Ty se stávají „majetkem“ novodobých otrokářů. Ztrácejí kontakt s rodinou, nechodí do školy, často jsou krutě bity (i za naprosto nicotné prohřešky). Pracují 10 – 12 hodin denně bez jakéhokoliv odpočinku. Jejich život má pro „zaměstnavatele“ cenu pouhých několika dolarů. Také v jihovýchodní Asii je otroctví poměrně častým jevem. Vzniká jako důsledek vysokoúrokových půjček, které chudá rodina nemůže nikdy splatit. Splátkou půjčky se pak stává samotné dítě a je tak odsouzeno k doživotní práci na polích nebo v domácnosti věřitele. Takováto „splátka“ je často také jen zástěrkou pro obchod s dětmi a jejich sexuálnímu zneužívání pro komerční účely. Pracovní podmínky na plantážích a v továrnách, které vyvážejí své zboží i do České republiky, jsou katastrofální. Na středoamerických banánových plantážích je běžná 12 – 14 hodinová pracovní doba za mzdu, která nezabezpečuje ani základní životní potřeby. Sociální pojištění, nemocenská nebo dovolená neexistují.

Dětská práce je nepochybně levná. My, kteří jsme potěšeni levnými výrobky, často ani netušíme, že se za těmito cenami skrývají miliony dětí, které nikdy nepoznají radost z dětské hry či z dobrého školního vysvědčení. Každý z nás ovlivňuje svým způsobem života a spotřeby ostatní obyvatele této planety. Pomozme těmto trpícím dětem svou modlitbou a například i podporou projektů PMDD.

 

6. Z historie PMDD

Zakladatelem Papežského misijního díla dětí je Mons. Charles August Marie de Forbin – Janson, biskup z diecéze Nancy ve Francii. Narodil se 3. listopadu 1785 v Paříži. 19. května 1843 zakládá společnost Misijního díla dětí. Hned od začátku bylo hlavní myšlenkou díla vytvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat Pána Ježíše. Zemřel 3. listopadu 1844 v Marseilles. 3. prosince 1880 vydává Papež Lev XIII. encykliku Sancta Dei Civitas, čímž vyjadřuje plnou podporu církve tomuto dílu. 3. května 1922 uděluje Papež Pius XI. Misijnímu dílu dětí titul „papežské“ a tím se pod ochranou nástupců sv. apoštola Petra dostává všude tam, kde je katolická církev. Heslem všech členů PMDD je Děti pomáhají dětem.

 

7. Okénko do misijního nebe

Svatý Petr Claver SJ (svátek má 9. září) – AMERIKA
Narodil se 25. června v katalánském městě Verdú. Jako dvacetiletý vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Jeho snem bylo věnovat se misijní činnosti v tehdejší Západní Indii (oblast Karibiku). Několikrát prosil představené, aby ho poslali na misie, ti však zkoušeli jeho trpělivost a poslušnost a vyslali ho na teologická studia do Barcelony. Konečně mu roku 1610 provinciál svěřil poslání hlásat evangelium v Jižní Americe. Petr se necítil být hoden přijmout kněžské svěcení hned, prosil o odklad a byl tedy vysvěcen až o šest let později jako šestatřicetiletý.

Jeho úkolem v kolumbijském přístavním městě Cartagena byla péče o černé otroky, které sem přiváželi na lodích ze západní Afriky. Ročně se na místních trzích prodalo deset až dvanáct tisíc černochů. Právě oni se stali cílem snažení Petra Clavera, který si při skládání věčných slibů přidal ještě pátý, osobní závazek – být otrokem otroků až do smrti. Když se dozvěděl, že připlouvá nová loď s otroky, hned běžel do přístavu. Cestou po domech vyžebral mnoho milodarů, nakoupil jídlo, oblečení, aby obdaroval přistěhovalce a získal si jejich důvěru. Nejdříve vyhledával novorozené děti a křtil je, potom ošetřil nemocné, občerstvil staré černochy, nemohoucí povynášel na vlastních zádech na pevninu. Mnoho energie věnoval obstarávání tlumočníků, aby se mohl se zajatci dorozumět. Vzdělával otroky, vyučoval katechismus a připravoval je na přijetí svátostí. Za svoji činnost si vysloužil mnoho nenávisti ze strany otrokářů, ale i otroků, které nabádal k uspořádanému životu. Jeho úsilí přineslo mnoho plodů. Předpokládá se, že pro Krista získal mezi nimi přibližně tři tisíce duší.

Zemřel vysílený, ale po plodném životě 8. září 1654. Místo, na kterém žil a zemřel, vyrabovali zbožní otroci, kteří si chtěli odnést alespoň nějakou památku na svého dobrodince a ochránce. Papež Pius IX. vyhlásil Petra Clavera roku 1851 za blahoslaveného a Lev XIII. roku 1888 za svatého. Roku 1896 byl prohlášen za univerzálního patrona misií mezi černými národy. Na obrazech je znázorňován uprostřed černochů, oblečen většinou v kněžském šatě.

 

Modlitba může vypadat třeba takto:

Drahý Petře Clavere, svatý našich moderních časů, Ty jsi měl soucit s utiskovanými, s lidmi kteří byli prodávaní jako otroci a se kterými se zacházelo jako s prodejními zvířaty. Při zmírňování tělesných nemocí jsi tišil také jejich duševní bolesti a učil je milovat Krista, který zná východisko z každé těžké situace. Veď nás, abychom se tak jako Ty stali misionáři, kteří obětují sami sebe. Amen.

 

Každý den se modleme:

Pane Ježíši, když Ti bylo 12 let, přivedl jsi svou moudrostí k úžasu učence v jeruzalémském chrámě. Vyslyš naše modlitby za miliony dětí, které v podobném věku jako Ty nemohou číst Písmo svaté, protože musí celé dny těžce pracovat a živit tak své rodiny. Prosíme také za miliony rodičů, kteří touží po tom, aby uměli napsat a přečíst jména svých dětí a aby jim mohli umožnit vzdělání, které se jim samotným nedostalo.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio