FB twitter YouTube

Činnost Misijního klubka v Proseči

Většinou se mnou nejspíš budete souhlasit, když „řeknu“, že rádi děláme věci, které mají smysl. Věnujeme jim svůj čas, někdy nemalé úsilí a mnohdy jsme schopni snášet i určité těžkosti na úkor vlastního pohodlí a odpočinku.
U nás ve farnosti se sešla skupinka ochotných maminek, které nelitují věnovat svůj čas pro dobrou věc. Jedná se o schůzky Misijního klubka dětí, které tvoří dvě skupinky – předškoláci a mladší školáci. Scházíme se pravidelně každý třetí pátek v měsíci v Proseči na katolické faře. Na našich misijně zaměřených schůzkách si povídáme o zvyklostech lidí, kteří žijí na různých místech země koule – jak bydlí, s čím si hrají děti, jak chodí do školy, o způsobech oblékání, co mají nejraději k jídlu, atd. Dozvídáme se o zvířatech a rostlinách, se kterými se u nás můžeme setkat jen při návštěvě zoologické nebo botanické zahrady – pro nejmladší děti často používáme formu divadelního představení. Společně hrajeme nejrůznější hry, zpíváme, kreslíme a tvoříme – prostě jsme parta dobrých kamarádů v duchu motta: „Děti pomáhají dětem“. Děti (kromě jiných aktivit) s dopomocí dospělých vytvářejí nejrůznější výrobky, které jsou následně vystaveny a nabízeny k odprodeji za dobrovolný finanční příspěvek. Výnos je odesílán na účet Papežských misijních děl, kde je beze zbytku využit na pomoc těm nejpotřebnějším dětem bez ohledu na vyznání či barvu pleti. V mnoha částech světa tak PMD zajišťují často jedinou pomoc, které se nejchudším dostává. Již ty nejmenší děti si mohou uvědomit, že není všude na světě tak dobře jako u nás v České republice a mají možnost přispět svým snažením k tomu, aby se lépe žilo lidem, kteří se narodili do nepříznivých životních poměrů.
I v loňském roce jsme se předposlední říjnovou neděli připojili k celosvětové akci tzv. Misijní neděli, při které k nám do prosečského kostela zavítala ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová. Po slavnostní mši svaté děti z Misijního klubka společně se svými rodiči přichystali na prosečském náměstí opravdu bohatý jarmark, kde za dobrovolný finanční příspěvek nabízely nejen své výrobky, které pilně vyráběly již od léta, ale i výborné koláčky a nové Misijní kalendáře. Výtěžek Misijního jarmarku® ve výši nečekaných 12 615,- Kč byl zaslán na účet PMD.
Všem dárcům srdečně děkujeme. Náš dík patří též městu Proseč, které nám v roce 2014 poskytlo finanční příspěvek na nákup výtvarných potřeb pro celoroční činnost Misijního klubka. V neposlední řadě patří naše poděkování Oblastní charitě Nové Hrady, která Misijní jarmark podpořila nejen finančním příspěvkem na nákup výtvarného materiálu, ale i hezkými výrobky klientů chráněné dílny Perchar s.r.o.
Za poměrně krátkou dobu činnosti se nám podařilo – díky štědrosti dárců a nemalému „tvůrčímu úsilí“ malých misionářů i jejich rodičů – odeslat na pomoc nejpotřebnějším v misiích celkovou částku ve výši 33 682,- Kč, z čehož máme všichni opravdu velkou radost.
Na tomto místě bych ráda zmínila jeden z mnoha moudrých výroků člověka, který se ve svém životě věnoval především práci s dětmi a mládeží. Sv. Jan Bosco nás takto inspiruje do každého nového dne: „Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, protože snad zítra nebudete mít už čas“.
Přála bych nám všem  dostatek odvahy, abychom žili pro dobré věci a z toho co děláme, pociťovali radost a naplnění.
Za Misijní klubko Proseč Jana Renzová
Pro 1 Pro 2 Pro 3 Pro 4 Pro 5 Pro 6 Pro 7 Pro 8 Pro 9 Pro 10 Pro 11 Pro 12 Pro 14 Pro 15 Pro 16
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio