FB twitter YouTube

Zajímavosti ze světových misií mezi světovými válkami

V Dublinu na světovém eucharistickém kongresu v roce 1932 měli Irové velkolepou národní misijní výstavu, na které účastníci sjezdu mohli s obdivem sledovat vývoj mimořádné misijní činnosti tohoto malého, ale Církvi vždy věrného národa. Irové i teď vysílají stovky misionářů do všech koutů světa a s obdivuhodnou horlivostí pokračují v tradici předešlých století.

Tak malý národ – jak velké věci vykonal za království Boží na zemi!  Je to následování hodný příklad pro všechny křesťanské národy.

Slováci již před 1100 lety, hlavně prostřednictvím slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, dostali velký dar křesťanské víry. Tuto víru zachovali a vyznávali přes staletí. Po světové válce se misijní akce na Slovensku ve velkém rozměru vzmáhá. Mají tři misijní časopisy, čtyři misijní ústavy Společnosti Božího Slova, ve kterých se přes dvě stě chovanců připravuje výlučně pro zámořské misie. Mají slovenské teology, studující v Mödlingu, více kněží, bratří a sester (cca 200) působících v misijních územích. Kromě Společnosti Božího Slova, i jiné slovenské řády vychovávají misionáře (Školskí bratia, jezuiti, salesiáni). Misijní sbírky převyšují průměr téměř všech krajin. Desetitisíce členů „Diela šírenia viery“ a „Detinstva Ježišovho“ obětuje denně své modlitby za obrácení pohanů.

Křesťanská víra osvobodila jednotlivce od hrůzných bludů a jeho vůli od zkaženosti. I vynikající filozofové jako Cicero a Seneka, přestože se ve svých dílech vysmívají svým nesčetným bůžkům, přesto i oni jim prokazovali úctu kvůli zákonům a veřejnému mínění. Spasitel náš, „když viděl zástupy, litoval je, protože byly utrápení.“ (Mat 9,36) I nad těmito milióny pohanů utrápených, zaslepených a zatvrzelých se smiloval a poslal k nim své apoštoly a misionáře, aby jim přinesli věčné pravdy křesťanské víry a osvobodil je od modloslužebnictví, ponižujícího lidskou důstojnost.

Zkaženost mravní byla v té době také na tom nejnižším stupni jako intelektuální ubohost v pojímání náboženství. Dokazují a uznávají to sami jejich spisovatelé, básnici a filozofové. Nemírnost v jídle, pití, závist, vraždy, lhaní, nenávist, luxusní živobytí, kult těla, nestydatost, hrabivost, protipřírodní hřích sodomský (Seneca; list sv. Pavla k Římanům 1, 24-28) byl udomácněn jak ve vyšších, tak i v nižších vrstvách, takže i sami jejich popřední lidé se nad tím zhrozili. Jakou změnu působilo v tomto ohledu hlásání evangelia, to sv. Justin popisuje takhle: “Kteří jsme předtím hověli ohavnostem, teď si vážíme čistoty; kteří jsme magickému umění byli oddaní, teď jsme se dobrému a všemocnému Bohu zasvětili; kteří jsme cesty ke zbohatnutí a penízům vždy vyhledávali, teď i to, co máme, do společného snášíme a bídným rozdělujeme; …

Ze slovenštiny přeložila: Viera Sedláková, 1. 9. 2010
Zdroj: Svetové misie, Sväzok I., dr. Karol Kmeťko – autor, nitriansky biskup, Nitra 1941

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio