FB twitter YouTube

Papežské misijní dílo šíření víry PMD ŠV

Historie:

 • 1818 – Mladá francouzská laička Pauline Marie Jaricot zakládá dílo později nazvané Šíření víry.
 • 3. května 1922 – Papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum Pontificium uděluje dílu papežský status. Tím potvrzuje jeho misijního ducha a službu univerzální církvi.
 • 14. dubna 1926 – Je ustanoven Světový den modliteb za misie – Misijní neděle.
 • 1928 – Dílo se začíná postupně šířit také do misijních zemí.
 • V současné době aktivně pracuje přibližně ve 150 zemích světa.

SV2jpgZakladatelka: Pauline Marie Jaricot

 • * 22. července 1799 – Lyon, Francie. V zámožné rodině prožívá šťastné dětství se vším zabezpečením.
 • 1816 – Oslovuje ji promluva faráře, poznává marnost a zklamání ze svého dosavadního způsobu života a rozhoduje se ho změnit.
 • 1816 – O vánoční noci skládá slib čistoty a objevuje smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Zakládá společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“.
 • 1818 – Společenství dostává misijní rozměr. Podporuje misie modlitbou i týdenním finančním darem „na spolupráci při šíření evangelia“. Každý bere na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie a dávat jeden centim týdně na tento účel.
 • 20. října 1820 – Společenství má již více než 500 členů.
 • 3. května 1822 – Společenství dostává název Šíření víry, je oficiálně uznané a stává se největší agenturou na pomoc misiím v katolické církvi.
 • 1826 – Dílo šíření víry se rozrůstá po Evropě, udržuje přímý kontakt s Kongregací pro šíření víry, vycházejí Anály, které publikují dopisy misionářů.
 • † 9. ledna 1862.
 • V celé historii katolické církve je Dílo šíření víry, jehož je Pauline Marie Jaricot zakladatelkou, největší organizací pomáhající misiím.

Pauline Jaricot, mladá francouzská dívka, stála u počátků PMD, zvláště Díla šíření víry (největší agentury na podporu misií v historii katolické církve), které je již od r. 1926 světově propojeno v rámci celé církve s Misijní nedělí. Pauline se narodila v Lyonu a od svých osmnácti let aktivně podporovala misie. Týdně si šetřila finanční prostředky a denně se modlila. Postupně se k ní přidávali přátelé a známí. Toužila podporovat šíření víry a radost evangelia ve světě. Již roku 1826 zakládá Le Rosaire Vivant (nám dobře známý živý růženec), pobožnost organizovanou v patnáctičlenných skupinách. Každý člen se zavázal, že se bude denně za misie modlit desátek růžence. Živý růženec se stal velmi oblíbeným a v době Paulininy smrti – roku 1862 – bylo v samotné Francii více než 150 000 patnáctičlenných kroužků. Dnes i v rámci PMD je možné se do Misijní růže přihlásit.

Svatý otec Benedikt XVI

  Drazí bratři a sestry, kéž oslava Světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium.

  Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Misijní neděli, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi lidmi.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio