FB twitter YouTube

sv. Timotej

datum svátku: 26. ledna

Saint_TimothyNarodil se v prvokřesťanské době v Lystře v Malé Asii (dnes Konye v Turecku) jako syn řeckého otce a židovské matky. Po brzké tatínkově smrti jej spolu s maminkou Euniké vychovávala babička Lois. Pro křesťanskou víru ho získal svatý Pavel při své první misionářské výpravě do Lystry, pravděpodobně  roku 47; když se o tři roky později vrátil do města, vybral si jej za společníka na cesty. Timoteus byl tehdy ještě mladý. Přesto svou upřímností, nezištností a zdrženlivostí přitahoval. Doprovázel Pavla do Efesu, Jeruzaléma, Frygie, Galatie, Thesaloniky (Soluně), přišel za ním do Athén, do Korintu, ale strávil s ním i čas Pavlova prvního vězení v Římě. Ve Skutcích apoštolů a Pavlových epištolách se o Timoteovi mluví jako o jednom z emisarů, kterého Pavel posílá do křesťanských obcí, aby bděl nad růstem čerstvě zaseté víry. V šesti Pavlových dopisech je dokonce uváděn jako spoluodesílatel. Roku 63 byl Timotej postaven do čela efezské církve. Tam mu Pavel posílá oba kanonické listy, které nesou jeho jméno: první je psán v Makedonii, druhý v Římě. V Listech Timotejovi, které patří mezi nejkrásnější, zdůrazňuje Pavel nebezpečí gnosticismu, jehož stoupenci byli přesvědčeni, že pouhá víra ke spasení nestačí, že je třeba vyššího, kosmického poznání, stejně jako nebezpečí světského helénismu, ohrožujícího rovněž asijské církve. Pavel doporučuje Timotejovi, kterého nazývá „milovaným synem“, aby šetřil své zdraví, ale zároveň zůstal pevný v křesťanském učení, trpělivosti, lásce a vytrvalosti. Jenom z tradice se dovídáme o jeho konci; byl prý ukamenován a dobit holí, když chtěl Efesanům zabránit, aby se zúčastnili pohanské slavnosti. Blízko  předpokládaného místa jeho smrti byla postavena bazilika.

Svatý Timotej bývá spojován s Titem, který byl také důvěrným Pavlovým přítelem a pomocníkem. Pocházel z pohanských poměrů z Antiochie Syrské. Podobně jako Timotej i Titus doprovázel Pavla na jeho cestách. Později se stal biskupem na Krétě. Sem také dorazil Pavlův list o tom, jaké mají být vlastnosti budoucích kněží i biskupů a k čemu má vést jednotlivé stavy věřících. Zemřel na Krétě pravděpodobně ve věku 94 let. Atributy: Timotej bývá zobrazován jako biskup s kyjem a kameny, symboly svého mučednictví. Titus má tvář prozářenou paprsky, v pozadí je někdy vidět hroutící se pohanský chrám.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio