FB twitter YouTube

sv. Matěj

datum svátku: 14. května

Saint_MatthiasDatum narození apoštola Matěje není známo. Žil v prvním století. V Bibli se s ním setkáváme v době mezi Nanebevstoupením Pána Ježíše a Letnicemi, kdy se stal jedním z adeptů na uvolněné místo apoštola po Jidášovi. Původně asi patřil k sedmdesáti učedníkům. Podle Petrovy řeči byl jedním z mužů, kteří doprovázeli apoštoly a Ježíše po celou dobu, kdy Ježíš žil na zemi a učil lid. Podle Skutků apoštolů (SK 1,21 – 22) vybrali dva, Josefa, kterému říkali Barsabáš, a Matěje. Po modlitbě, v níž prosili, aby jim Pán ukázal, kterého z těch dvou si vyvolil, losovali a los padl na Matěje. Z toho, co pak svatý Petr řekl, je zřejmé, že apoštolové přijali Matěje mezi sebe jako člověka výslovně ustanoveného Kristem za jednoho z dvanácti. O Matějově dalším životě nevíme nic určitého; podle řecké tradice hlásal evangelium v Kapadocii. Přibližně kolem roku 63 zemřel mučednickou smrtí – ukamenováním v Etiopii. Jeho ostatky jsou uchovávány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a v bazilice St. Maria Maggiore v Římě. Bývá znázorněn se sekerou a knihou. Je patronem stavebních dělníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio