FB twitter YouTube

sv. Augustin z Canterbury

datum svátku: 27. května

Svatý Augustin z Carterbury se narodil kolem roku 546 v Itálii a záhy vstoupil do benediktinského kláštera svatého Ondřeje v Římě. Zde se po čase stal opatem. Když roku 596 hledal papež člověka, který by vedl misii 40 mnichů na území dnešní Anglie, rozhodl se pověřit tímto úkolem svého přítele Augustina. Anglie tehdy nebyla tak docela pohanská. Biskupská sídla zde byla už ve 4. století, ale pak zanikla. Nové křesťanství se šířilo z dvojího směru: od iroskotských mnichů a z Říma. Augustin byl poslán, aby pokřtil anglosaské obyvatelstvo a vytvořil církevní strukturu. Cestou byl ještě ve Francii vysvěcen na biskupa. V Anglii měl štěstí. Hned roku 597 se mu podařilo získat na svou stranu jednoho ze zdejších králů, kentského Ethelberta, jehož manželka už byla pokřtěna a s misionáři od začátku spolupracovala. Král daroval Augustinovi pozemek v Canterbury a dovolil mu kázat. V roce 601 sám slavnostně přijal křest a brzy po něm dalších deset tisíc obyvatel.

Téhož roku byl Augustin jmenován arcibiskupem v Canterbury, prvním arcibiskupem na půdě Británie. Poté zřídil v Kentu dvě další biskupství, v Rochestru a Londýně. Kromě toho založil v Canterbury benediktinský klášter sv. Petra a Pavla, ve kterém měli být vzděláváni budoucí kněží. Papež Řehoř podporoval svého svěřence nejen cennými misijními radami zachovanými v četné korespondenci, ale i zasíláním ostatků, ikon, liturgických knih a předmětů. Díky tomu se Augustinovi podařilo položit v Anglii základy organizační struktury církve a rozšířit křesťanství. Získal velkou část obyvatel a vychoval domácí kněze. Již během svého života byl sv. Augustin ctěn jako divotvůrce. Zemřel 26. května asi roku 605 v Canterbury v Anglii a byl pohřben v tamním kostele sv. Petra a Pavla (později chrám sv. Augustina). Bohužel pokřtění kentských vládců nebylo trvalé, Ethelbertovi synové se po otcově smrti vrátili k pohanství.

Další odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Canterbury

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio