FB twitter YouTube

Misijní neděle 20.10.2013

Světový den modliteb za misie, v ČR známý pod názvem Misijní neděle, slavíme v letošním roce 20. října. Tento den je spojený s mnoha aktivitami, které zpřítomňují celosvětové a stále platné misijní poslání církve, a také s finanční sbírkou na podporu Papežského misijního díla šíření víry. I lidé v naší zemi mají příležitost zapojit se mnoha způsoby do oslav Misijní neděle a podpořit šíření Kristova evangelia i péči o ty nejpotřebnější.

Poselství Misijní neděle

U příležitosti Misijní neděle nás papež František vybízí: „Každý by měl být schopen zakusit radost z toho, že je Bohem milován, radost vzkříšení! Je to dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet. Pokud si ho chceme nechat jen pro sebe, staneme se izolovanými, sterilními a nemocnými křesťany. Hlásání Evangelia je součástí bytí učedníky Kristovými a je to trvalý závazek, který oživuje život celé Církve.“ Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným všech kontinentů skrze Papežské misijní dílo šíření víry. V rámci vybraných prostředků sbírky z Misijní neděle se letos soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění nutných nákladů chodu diecézí, stavby či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Právě na tento účel můžeme věnovat svůj jednodenní výdělek.

Ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané pro misie na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají národní kanceláři PMD a nepoužívají se na jiné účely. Prefekt Kongregace zdůrazňuje, že „není dobré, aby se během Světového misijního dne konaly jiné sbírky nebo se v tento den pořádaly oslavy jiného druhu a pro jiný cíl. Rovněž není vhodné, aby se sbíraly prostředky pro misie, s nimiž diecéze udržují zvláštní bratrské vztahy, nebo pro misijní instituty či jednotlivé misionáře.“

Možnosti zapojení

Misijní citáty papeže Františka – k duchovní přípravě na Misijní neděli zveřejňují Papežská misijní díla od 21. září až do Misijní neděle každý den jeden z výroků papeže týkající se misijního poslání církve. Zájemci tak mohou skrze web a účty PMD na Facebooku nebo Twitteru obdržet od Svatého otce podněty k prožití Světového misijního dne.

Připojme se k milionu dětí, které se společně modlí za jednotu a pokoj – v pátek 18. října v 9 hodin jsou děti po celém světě zváni k modlitbě růžence. Iniciativa, vzniklá v Jižní Americe, si klade za cíl probudit v dětech vědomí, že modlitba je důležitá pro dosažení vnitřního pokoje, jednoty a smíření v rodinách i na celém světě. Kdo se chce k modlitbě připojit, pomodlí se v pátek 18. října 2013 růženec tam, kde se právě nachází.

Misijní Most Modlitby – v sobotu 19. října ve 21 hodin – Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD (Misijní koláč, Misijní jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Možné je přihlásit děti do Misijního klubka.

K představení činnosti Papežských misijních děl a k plánovaným aktivitám je možné využít nabídky nových misijních materiálů. Ve farnostech, komunitách, školách, společenstvích i rodinách může oslovit např. multimediální DVD Misijní neděle, nový film z misijního prostředí Oázy Perlového ostrova, Misijní zápalky, Misijní zpravodaj, aktuální plakát k Misijní neděli a další…

Misijní neděle na Radiu Proglas a v Českém rozhlase 2

V sobotním růženci 19. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 19. 10. ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách v sobotu 19. 10. večer, v neděli 20. 10. ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra národního ředitele PMD zazní v neděli 20. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 20. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavní celebrant: generální sekretář ČBK, Mons. ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D. Po mši svaté v neděli 21. 10. zazní v 10.00 poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli. Prosba za misie zazní také v neděli 20. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00. Český rozhlas 2 uvede v neděli 20. 10. v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích, hlavní celebrant: P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.

 

K Misijní neděli je možné použít:

poselství papeže Františka
dopis národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra
Misijní citáty papeže Františka
Misijní most modlitby
plakát k Misijní neděli (v příloze)
Misijní materiály
Videa k Misijní neděli – zde a zde
Přehled akcí k Misijní neděli
Dopis prefekta Kongregace pro evangelizaci národů

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio