FB twitter YouTube

Skončilo Generální shromáždění PMD – Řím 2015

Ve dnech 1. – 6. června 2015 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni a ve své úvodní řeči řekl: „Jsem rád, že toto shromáždění je místem, ve kterém se celá misijní Církev spojuje v bratrském společenství ve službě evangelizace. Kongregace pro evangelizaci národů a Papežská misijní díla mají to privilegium, že přesahují hranice místní církve a vlastních zemí.“ Dále zdůraznil tři události: Rok zasvěceného života, „který by měl povzbudit k evangelizaci dnešních lidí skrze svědectví o Kristu novou evangelní radikalitou, vynalézavou láskou a prorockou rolí, která je nezbytná v naší době“, pak Rok Milosrdenství, který „může povzbudit k větší odvaze při naší činnosti“, a konečně 50. výročí zveřejnění koncilního dokumentu Ad Gentes o misijní činnosti Církve, jímž se na různých místech zabýváme a který bude tématem plenárního zasedání Kongregace pro evangelizaci národů v listopadu.

Prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa prezentoval mimo jiné potřebu opírat se při hlásání evangelia o myšlenky obsažené v Evangelii gaudium a nutnost těsnější spolupráce a komunikace mezi jednotlivými národními řediteli.

Filipínský kardinál Orlando B. Quevedo rozvedl myšlenky v duchu motta: „Priority misií dnes a zítra.“ Uvedl, že je potřeba na jedné straně dávat a materiálně pomáhat, ale na druhé straně nezapomínat hlásat, aby byla misijní činnost vyvážená.

V úvodní studijní části se účastníci rozdělili do několika skupin, ve kterých si předávali zkušenosti a navzájem se inspirovali prací ve svých národních kancelářích a diskutovali o strategii podpory světové misijní solidarity. Prezentovali způsoby své činnosti, pomůcky a tiskoviny. Českou republiku zde zastupovali Mgr. Leoš Halbrštát, Národní ředitel Papežských misijních děl a studijní části se také účastnil P. Jiří Šlégr, kteří spolu během těchto setkání předali fotografie a krátké filmy z Filipín Národnímu řediteli z této země P. Socratu Mesionovi. Materiály byly pořízeny během letošní misijní cesty v Manile a jejím okolí a dokumentují život dětí a mládeže na ulicích, v chudých částech města a nedalekém venkově.

Ve středu 3. 6. 2015 odpoledne se všichni národní ředitelé PMD a funkcionáři Kongregace pro evangelizaci národů zúčastnili slavnostní mše svaté v Kolegiu sv. Pavla apoštola v Římě u příležitosti 50. výročí jeho založení.

V druhé organizační části byly projednány aktuální přehledy činnosti PMD za minulý rok a výhledy na rok letošní. Přednesli je příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI.; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison, za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Věnovala se také pozornost revizi Stanov PMD.

Tak jako každý rok i letos se konala audience u Sv. otce. Papež František přivítal národní ředitele Papežských misijních děl v Klementinském sále Apoštolského paláce a řekl jim: „Jak rád bych také pro vás našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velkorysejší a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem. Misijní působení je paradigmatem každého díla církve. Jako Kongregace pro evangelizaci národů a národní ředitelé Papežských misijních děl doprovázíte s úctou a láskou mladé církve, rozptýlené po celém světě, a vedete Boží lid k plnému prožívání univerzální misie. Znáte úžas, jaký v lidstvu vyvolává Duch svatý právě prostřednictvím těchto církví, které jsou často materiálně chudé, trpí obtížemi a pronásledováním kvůli věrnosti Božímu slovu a svědectví na obranu člověka.“ Papežská misijní díla jsou nástrojem společenství mezi církvemi, podporují a uskutečňují sdílení lidských i materiálních zdrojů“ Papež František pokračoval: “Pěkně prosím, dávejte si pozor, abyste neupadli do pokušení stát se nevládní organizací, či úřadem na distribuci řádné a mimořádné pomoci (..) Prosím, v rámci mnoha plánů a programů nevylučujte z misionářského díla Ježíše Krista, neboť je to Jeho dílo.“

Setkání s ním bylo pro všechny velmi povzbudivé a Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil papeži Františkovi pozdravy od českých misionářů.

V sobotu 6. června 2015 bylo letošní Generální shromáždění PMD zakončeno závěrečnou řečí a večerní mší celebrovanou Mons. Protase Rugambwou.

GZ-PMD 2015 (8) GZ-PMD 2015 (3) GZ-PMD 2015 (16) GZ-PMD 2015 (20) GZ-PMD 2015 (53) GZ-PMD 2015 (52) DSCN8116 GZ-PMD 2015 (70) GZ-PMD 2015 (101) GZ-PMD 2015 (114) DSCN8169

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio