FB twitter YouTube

Návštěva Sv. otce Františka a pomoc na Srí Lanku a Filipíny

Papež František navštěvuje ve dnech 13. – 15. 1. Srí Lanku a ve dnech 15. – 19. 1. 2015 Filipíny. Papežská misijní díla z České republiky právě v těchto dalekých destinacích zajišťují misijní pomoc. Je to dobré znamení, že do misijních zemí, které si Svatý otec k návštěvě vybírá, přispíváme tolik potřebnými modlitbami i materielní pomocí také my a to způsobem, jaký je papeži blízký. Vždyť se jedná o papežské misie, které on vede a nad kterými drží ochrannou ruku.

SRÍ LANKA

V rámci apoštolské cesty navštíví na Srí Lance mariánskou svatyni v Madhu, která jako symbol církve je pro místní věřící důležitá. Svatý otec František bude také kanonizovat mučedníka, oratoriána Josefa Vaze (1651-1711). Tohoto apoštola Ceylonu beatifikoval papež Jan Pavel II. při své návštěvě ostrova před necelými dvaceti lety (1995). P. Anthony (Reginald) Saparamadu, Národní ředitel Papežských misijních děl na Srí Lance, vysvětluje, že když místní biskupská konference připravovala návštěvu papeže Františka, rozdělila organizaci všeho potřebného mezi 16 různých komisí. Biskupové, kteří tyto komise vedou, vybírali a jmenovali do komisí členy z řad duchovních, řeholníků a laiků. P. Saparamadu k chystanému svatořečení J. Vaze dodává: „Bude to skvělá příležitost pro obyvatele Srí Lanky a já jsem si jistý, že svatořečení blahoslaveného Josefa Vaze bude požehnáním pro všechny Srílančany a zejména pro misijní animaci.“

Misijní pomoc PMD z ČR na Srí Lanku

Naše republika je se Srí Lankou velmi úzce misijně spojena. Jen v roce 2014 jsme prostřednictvím Papežských misijních děl poslali do čtyř místních diecézí pro 4 011 chudých dětí téměř 1,9 milionů Kč. O rok dříve jsme přispěli k záchraně 4 500 nejmenších. Konkrétně naše finance šly např. na: stravování, ubytování, školní uniformy, zdravotní péči, vzdělání a křesťanskou formaci pro chlapce a dívky z deseti dětských domovů a dvou internátů. Dále na speciální výživu, dopravu, lékařskou a specializovanou péči, mléko, vitamíny a starost o děti ve venkovských nemocnicích. Nezapomnělo se ani na školné, knihy, studijní materiály, uniformy, jídlo a dopravu pro děti z různých náboženských a etnických skupin. Další jídlo, stipendia, knihy, uniformy a léky byly určeny dětem ze čtyř sirotčinců. Potraviny, mléko, léky, zdravotní péče, vzdělávací materiály (knihy, psací potřeby) a oblečení posloužily dětem v jeslích a v předškolním vzdělávání. Jen na pomoc místním dětem v bídě přišlo za posledních 8 let z ČR okolo 8 miliónů korun. Podrobnosti o naší pomoci dětem na Srí Lanku jsou k dispozici zde.

V loňském roce jsme do dvou diecézí této země poslali dalších téměř 4,8 mil Kč na projekty Díla šíření víry. Přispěli jsme na podporu katechistů, nákup audiovizuální techniky, stavbu nového kostela, kláštera pro řeholní sestry, výstavbu dvou kaplí a víceúčelového sálu, opravu a rozšíření kláštera a kostela, celkovou opravu a rekonstrukci misijního domu a střechy biskupství. V roce 2013 šlo na podobné účely téměř 11 mil. Kč. Více informací o projektech Díla šíření víry na Srí Lance naleznete zde. Máme podíl i na formaci budoucích kněží, protože v roce 2012 jsme podpořili studium 22 bohoslovců ve Velkém semináři St. John Vianney v Arcidiecézi Colombo.

Neskutečné příběhy skutečných dětí ze Srí Lanky

Seznamme se s příběhy dětí z různých dětských domovů, které Papežská misijní díla z České republiky podporují již řadu let:

NILUKA

photograph of Niluka_Picture 224Narodila se v okrese Nawalapitiya. Když jí byl jeden rok, otec ji přivedl do dětského domova, kde Niluka vyrůsta­la. Když dosáhla školního věku, nemohla začít chodit do školy, protože neměla rodný list, který sestry s obtížemi nakonec získaly. Kromě všeobecného vzdělání se účast­ní církevních aktivit, tanečních a biblických soutěží. Velmi ráda kreslí a v roce 2010 se zapojila do výtvarné soutěže k papežskému výročí Benedikta XVI. Ve své zemi získa­la druhé místo, které bylo oceněno peněžní odměnou a diplomem od apoštolského nuncia. Znalost angličtiny využívá k tomu, aby učila mladší děti. Sama říká: „Jsem vděčná Bohu, že mi prostřednictvím sester požehnal a pomohl.“

 CHANDIRAN

foto_chandiranChodí do šesté třídy a je mu 11 let. Pochází z velmi chudého, válkou poznamenaného území Mullithivu. V rodině je druhý nejstarší, má staršího a mladšího bratra. Jeho matka je po­mocnicí v domácnosti, otec byl unesen a zabit neznámými lidmi. Matka dítěte musela čelit mnoha problémům, aby za­jistila svému synu stravu, ošacení a vzdělání. Do chlapecké­ho domova ho přivedl kněz působící v této oblasti. Chlapec mluví, píše a čte tamilským jazykem. Dokáže si také osvojit angličtinu. Je to skromné dítě, ale těší se dobrému zdraví, rád si hraje se svými kamarády a je velmi veselý.

Těmto ale i mnoha dalším pomáhají naše dary. Děkujeme!

Srí Lanku navštívil tým PMD

PMD pomáhají na Srí Lance již řadu let, proto se tříčlenná skupina: národní ředitel PMD a fotograf P. Jiří Šlégr, novinář z Radia Proglas Filip Breindl a kameraman Martin Rýznar rozhodla zemi alespoň částeč­ně poznat a navštívit sirotčince, dětské domovy, školy, ale též bohoslovecký seminář, farnosti a jiná místa. Výprava se usku­tečnila od 23. března do 9. dubna 2012 a vyvrcholila oslavou Velikonoc v místním křesťanském společenství. I z této cesty pochází řada zmiňovaných informací a vydávaných materiálů.

FILIPÍNY

Reakce na katastrofu na Filipínách listopad 2013

Papežská misijní díla pomáhala obětem tajfunu Haiyan, který zasáhl střední část Filipín. Ničivý vítr o síle více než 200 km v hodině a nárazová vlna ve výšce pěti metrů způsobily rozsáhlé škody a vyžádaly si mnoho tisíc obětí na lidských životech. V těchto oblastech působí i Papežská misijní díla, která v koordinaci s místními katolickými diecézemi použila finance z ČR na nejnutnější pomoc pro chudé a trpící děti: např. jídlo, lékařská asistence a zajištění školního vzdělání, ubytování v internátech a centrech pro děti.

Misijní pomoc PMD z ČR na Filipíny

V roce 2014 se prostřednictvím Papežských misijních děl z Česka poslala pomoc do pěti diecézí. Užitek z téměř 1 milionu Kč mělo přes 4 320 dětí v bídě: podpora vzdělání dětí z chudých rodin, zajištění chodu domova pro potřebné a zanedbané děti, ochrana chudých dětí, jídlo pro děti z nuzných rodin a náklady na školné pro děti z početných rodin. Přispěli jsme také na vzdělávání a katechetické aktivity pro velmi chudé děti, křesťanskou formaci a morální výchovu ve slumech, na chod zdravotního a sociálního střediska pro chudé děti, na vzdělávání dětí z farmářských rodin s nízkým příjmem. V neposlední řadě sem patří též náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyživené děti; jídlo, léky a oblečení pro rodiny bez domova, sirotky a opuštěné děti. Podrobnosti o pomoci z ČR na Filipíny jsou zde.

Filipíny navštíví tým PMD

Ve dnech 12. – 22. 3. 2015 plánuje čtyřčlenná skupina PMD navštívit Filipíny. Během misijní a dokumentační cesty se hlavní pozornost soustředí na seznámení se s místní situací a konkrétními projekty, které jsou z ČR podporovány. Pracovní cesta je koordinovaná Národními kancelářemi PMD Filipín a České republiky.

Materiály PMD, které jsou na téma Srí Lanka k dispozici:

Misijní kalendář 2014 – Srí Lanka

Kalendářík z misií 2014 – Srí Lanka

Srí Lanka – misie v zemi slonů a čaje – zářijové číslo časopisu DUHA

VIDEO:

Velikonoční Vigile – Srí Lanka, Ragama

Květná neděle – Ragama, Sri Lanka

Velký pátek na Srí Lance, poutním místě Tewatte

Velikonoční Vigile – Srí Lanka, Ragama

Misijní magazín 04 – Srí Lanka

Mikulášova snídaně – videoklip pro děti

Oázy Perlového ostrova – Dokument o sirotcích na Srí Lance – spolu s bonusy, foto i audio galerií a dalšími přílohami je v kino missio.

VE SPOLUPRÁCI S RADIEM PROGLAS:

– Cyklus: Studio Brno – Za misionáři Srí Lanky

– Cyklus: Všimli jsme si – Misijní a dokumentační výprava Papežských misijních děl na ostrov Srí Lanka

– Cyklus: Barvínek – Na Srí Lance

– Cyklus: Čtení na pokračování – Křesťanem v zemi cejlonského čaje

– Zářijová četba – Do země slonů s přílohou fotografií

Sledujte také naše galerie (video, foto, audio) na www.missio.cz nebo prostřednictvím našeho profilu na Facebooku či Twitteru.

Pomozte chudým dětem a podpořte papežské misie

Papež František i v souvislosti s jeho osobní návštěvou Srí Lanky a Filipín vyzývá k aktivní péči o trpící, opuštěné a podpoře hlásání radosti evangelia. Zapojit se můžete i Vy: modlitbou i libovolným finančním darem na číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 40. Do zprávy pro příjemce napište buď Srí Lanka nebo Filipíny, podle toho, kam chcete dar určit. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio