FB twitter YouTube

Na PMD věnovali dárci v ČR rekordních téměř 33 mil. Kč

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční zprávu za uplynulý rok v českém i anglickém jazyce. Rok 2014 potvrdil rekordní štědrost českých dárců, kteří na PMD v uplynulém roce přispěli dary v celkové výši 32 895 tis. Kč, což je přibližně o 3,6 milionu Kč více než za rok 2013, tedy nejvíce od obnovení činnosti PMD v České republice (od roku 1993). PMD pomáhají potřebným lidem v chudých zemích při šíření víry, podporou kněžského a řeholního dorostu, jsou nablízku chudým a trpícím dětem, a to prostřednictvím následujících Děl:

Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecézím na cestě k samostatnosti. V roce 2014 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní neděli 17 349 tis. Kč. Finanční pomoc zaslaná do misií z ČR podpořila 49 projektů v 8 různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance. Porovnáním finančních částek odeslaných do misií na ŠV za rok 2013 umisťuje ČR na 11. místo mezi evropskými zeměmi a na 18. místo ve světě.

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na formaci seminaristů, noviců a novicek v misiích. Na SPA přispívají jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti jak modlitbou tak finančně. Během roku 2014 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 6 000 tis. Kč, což je o 1 664 tis. Kč více než v předchozím roce. V roce 2014 jsme z ČR podpořili částkou 3 932 tis. Kč celkem 459 studentů – seminaristů ve 3 diecézích v Zambii, Ugandě a Keni prostřednictvím 3 projektů. Výší finančních darů na SPA za rok 2013 se Česko řadí na 14. místo v Evropě a na 21. místo ve světě.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o misie (v ČR prostřednictvím Misijních klubek) a finančně podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2014 dosáhly přijaté dary 9 546 tis. Kč, v porovnání s rokem 2013 je to o 809 tis. Kč více. V roce 2014 jsme v misiích financovali 80 projektů PMDD ve 23 diecézích v 9 zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny), čímž jsme podpořili 63 604 dětí. Finanční podpora z ČR činila 7 921 tis. Kč. Pomoc směřovala dětem nejčastěji na péči nemocné HIV/AIDS, na zdravotní péči, na podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské domovy pro opuštěné, sirotky a děti z ulice, na rehabilitační centra, na výstavbu škol a školek a cisteren na vodu. Dary zaslanými do misií na PMDD v roce 2013 se ČR na 13. místě ve světě a na výborném 8. místě v Evropě.

Kam se finanční prostředky z České republiky dostaly a jak konkrétně pomohly realizovat místní projekty, představují seznamy a grafy, které pro Vás kancelář PMD připravila. Zmiňované přehledy za uplynulé roky naleznete zde.

Tradiční dobročinné aktivity PMD

Významným zdrojem finančních darů na PMDD jsou tradiční dobročinné aktivity, jak již bylo zmíněno výše. Všechny tradiční aktivity, které se každoročně pořádají ve prospěch dětí v misiích, vynesly za dobu jejich konání více než 17 251 tis. Kč. Z nich je mezi dárci nejoblíbenější Misijní koláč®, při kterém jen během roku 2014 lidé darovali téměř 1 036 tis. Kč, což je zatím nejvyšší částka od vzniku této aktivity (od roku 2000). Misijní koláč® od té doby vynesl již téměř 10 milionů Kč.

Stále častěji se koná také Misijní jarmark® a každoročně narůstá výše jeho výtěžku. V roce 2014 to bylo dokonce přes 772 tis. Kč a od roku 2010, kdy se konal poprvé, dárci vybrali více než 2 323 tis. Kč.

Poměrně rozšířený je také Jeden dárek navíc®, při kterém děti v roce 2014 darovaly pro chudé kamarády v misiích téměř 245 tis. Kč. Za 14 let jeho konání se pro chudé děti vybralo tímto způsobem více než 1,5 milionu Kč.

Oblíbené je také Misijní štrúdlování®, které je zatím nejmladší tradiční aktivitou. V roce 2014 dárci darovali na podporu dětí trpících hladem přes 192 tis. Kč. A za pouhé tři roky existence vyneslo Misijní štrúdlování® přes 417 tis. Kč.

Od roku 2000 se každoročně koná Pohled pro misie®, za tu dobu dobrodinci darovali na projekty PMDD přes 2 989 tis. Kč, z toho částka vybraná během roku 2014 činila téměř 131 tis. Kč.

Od znovuobnovení činnosti Papežských misijních děl (1994) do konce roku 2014 dárci přispěli na pomoc misiím již více než 413 miliony Kč.

Výroční zpráva je k dispozici Výroční zpráva PMD 2014. Podrobnější informace k tradičním tvořivým aktivitám PMD, které jsou zmiňované ve Výroční zprávě, najdete zde.

„Nezapomínejme na naše chudé a potřebné bratry. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se.“

papež František

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio