FB twitter YouTube

Misie je jádrem křesťanské víry

Misie je jádrem křesťanské víry, nadepsal papež František poselství k letošnímu Světovému dni misií, které bylo tradičně zveřejněno o Letnicích (4. 6. 2017). Co je základem a středem misie a jaké jsou její životní postoje?, ptá se papež v úvodu, aby vzápětí vymezil, že misie se zakládá na proměňující moci evangelia. Bůh Otec usiluje o tuto existenciální proměnu svých dětí, která nachází svůj výraz ve službě duchu a pravdě (Jan 4,23-24) a v životě vedeném Duchem svatým k následování Krista. “Slávou Boha je živý člověk”, cituje papež sv. Ireneje (Adversus haereses, IV, 20,7). Církevní misie proto nespočívá v šíření jakési náboženské ideologie anebo předkládání sublimované etiky. Vznešené ideály a pozoruhodné etické projevy nabízejí mnohá světová hnutí, avšak prostřednictvím církevního hlásání ve světě nadále jedná Ježíš a přináší mu dobrou zvěst, zdůrazňuje Petrův nástupce. Hlásáním evangelia se Ježíš opětovně stává naším současníkem – evangelium je totiž Osoba, která trvale zve lidi pokorné a činné víry, aby se účastnili na jejím velikonočním tajemství smrti a zmrtvýchvstání.

Jak papež poznamenává, ve světě díky Bohu nechybějí důkazy o zmíněné proměňující síle evangelia. Poselství připomíná dva z nich – odvážné gesto studenta ze súdánského kmene Dinka, který s nasazením vlastního života zachránil studenta znepřáteleného nuerského etnika před zabitím. A dále slova misionáře z Kitgumu na severu Ugandy, který v oblasti jednoho z mnoha zapomenutých konfliktů opakoval spolu se svými věřícími: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?” Ona slova při mši svaté dodala tamním lidem velkou útěchu i odvahu, komentuje papež. Evangelium napomáhá k překonání uzavřenosti, konfliktů, rasismu a tribalismu a naopak podporuje smíření, bratrství a sdílení. Z toho plyne, že misionářská činnost církve se sytí spiritualitou trvalého exodu. Jde o to “vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia” (Evangelii gaudium,20). Díky misijnímu hlásání církev zakouší trvalý exil a člověku, žíznícímu po nekonečnu, dává poznat jeho postavení vyhnance putujícího ke konečné vlasti a pohybujícího se v napětí mezi tím, co z Božího království “již je” a “dosud není”.

Misie sděluje církvi, že nemá účel sama v sobě, nýbrž je pokorným nástrojem a prostřednicí Království. Autoreferenční církev libující si ve svých pozemských úspěších není Kristovou církví, jeho ukřižovaným a oslaveným tělem, varuje papež František, který v závěru upozorňuje na úlohu mladých lidí v misijní činnosti. Mládež je nadějí misie, píše Svatý otec, a příští biskupská synoda věnovaná mladým lidem bude dobrou příležitostí, jak je zapojit do obecné misionářské zodpovědnosti, která potřebuje jejich tvořivost a fantazii. Poselství ke Světovému dni misií, který letos připadá na 22. říjen, uzavírá papež modlitbou k Panně Marii, Matce evangelizace. “Kéž se za nás přimlouvá, abychom ve svaté odhodlanosti hledali nové cesty, kterými by ke všem lidem dospěl dar spásy”.

Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25838

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio