FB twitter YouTube

Často kladené dotazy

FINANCE

Jsou dary věnované na Papežská misijní díla odpočitatelné ze základu pro výpočet daně?
Ano, kromě částek zaslaných na mešní intence misionářům (VS 321).
Komu a jak často posíláte daňové potvrzení za přijaté dary?
Potvrzení pro možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu fyzických (právnických) osob posíláme tomu, kdo si o ně požádá. Pro identifikaci daru potřebujeme znát celou adresu dárce, částku, datum a způsob odeslání (převodem z účtu číslo, složenkou, vkladem na účet nebo předáním v hotovosti). Nejlepší způsob je přihlásit se jako dárce misií a požadavek na zasílání potvrzení si zatrhnout v přihlášce. Pokud si dárce nepřeje jinak, potvrzení pak zasíláme vždy na začátku každého kalendářního roku za všechny dary přijaté v předchozím roce.
Může potvrzení o přijatém daru uplatnit jiná osoba, než která dar zaslala?
Potvrzení vystavujeme přímo tomu, kdo je uveden jako dárce. Jestliže chce potvrzení někdo jiný, je potřeba, aby se i on k nám přihlásil jako dárce a zasílal dary pod svým členským číslem.
Když při posílání daru uvedu své rodné číslo, dostanu od Vás automaticky potvrzení o přijatém daru?
Ne. Nemáme přístup k evidenci rodných čísel, tzn. že na základě rodného čísla nebudeme mít k dispozici žádné údaje, díky kterým bychom Vás mohli kontaktovat.
Mohu dostat potvrzení o přijatém daru, když na Misijní neděli přispěji v kostele do sbírky?
Dárce, kteří chtějí zaslat potvrzení o přijatém daru, prosíme, aby svůj dar poslali přímo na účet PMD a do kanceláře PMD nahlásili svoji adresu, datum odeslání daru, částku a číslo účtu, případně se přihlásili do Dárcovství, aby mohli dostat svoje členské číslo.
K čemu slouží členské číslo a jak ho získám?
Členské číslo identifikuje dárce. V případě zasílání darů se uvádí jako specifický symbol pro snadné rozpoznání, od koho dar je. Členské číslo dostává každý náš přihlášený člen.
Může dar zaslat nečlen?
Ano, dar může zaslat kdokoli, i nečlen. Pro naši vzájemnou komunikaci a orientaci v přijatých darech je pro nás však lepší, když dárce známe a můžeme ho v případě potřeby kontaktovat.
Proč je dobré se přihlašovat k Dárcovství?
Výhodou členství je snazší identifikace dárce a naše zpětná vazba (informace o přijetí daru). Za dary (kromě VS 321) můžeme členům také automaticky vystavovat potvrzení o přijetí daru. Každý člen od nás navíc přibližně 2x ročně dostává Misijní zpravodaj, který obsahuje biblické zamyšlení, misijní vzdělávání, zprávy z kontinentů, aktuality z naší pomoci misiím, dopisy ze světa i od našich spolupracovníků v ČR, informace z Misijního klubka, zprávy z uskutečněných akcí, pozvánky na plánované akce atd.
K čemu se přihlášením k Dárcovství zavazuji?
Dárce se nemusí zavazovat k žádné konkrétní částce, intervalu ani době, po kterou bude dary zasílat. Záleží zcela na jeho možnostech a rozhodnutí.
Na jaké účely je možno finančně přispět?
Prostřednictvím Papežských misijních děl je možné podpořit projekty PMD šíření víry, PMD sv. Petra apoštola a PMD dětí.
K určení účelu slouží variabilní symboly. Pokud chce dárce nechat rozhodnutí o určení účelu daru na Národní kanceláři, ať jako variabilní symbol uvede číslo 999. Děkujeme.
Je možné přispět na více účelů (variabilních symbolů) jednou částkou?
Upřednostňujeme, když nám každý dar přijde samostatně pod konkrétním variabilním symbolem.
Je však dobré dary příliš nedělit na menší částky, protože s tím mohou souviset větší poplatky a administrativní náročnost. Ideální je vybrat si jeden účel. Kdo chce být pravidelným dárcem a přispívat na více účelů, může si zadat několik trvalých příkazů a u každého z nich určit frekvenci plateb tak, aby např. každý měsíc odešla z jeho účtu jedna platba pod určeným variabilním symbolem.
Jak získám jistotu a zpětnou vazbu, že můj finanční dar na účet PMD přišel?
Našim dárcům se snažíme zasílat děkovné dopisy 2x ročně a Misijním klubkům 3x ročně. Potvrzení o přijatém daru pro daňové účely vystavujeme obvykle 1x ročně souhrnně za všechny dary přijaté v předchozím kalendářním roce.
Některé dary však nejsme schopni identifikovat nebo na dárce nemáme kontakt. Důvodů je více:
– dar přijde z neznámého čísla účtu bez uvedení specifického symbolu (členského čísla)
– u darů od nečlenů chybí jméno a adresa, případně jsou tyto údaje nečitelné nebo neúplné
– nesouhlasí nahlášené údaje s údaji při poslání daru (jiná částka – týká se hlavně skupin, které organizují misijní akce, chybně uvedené členské číslo, jiné číslo účtu, odlišná adresa, změna příjmení)
Jestliže si někdo chce ověřit, zda nám jeho dar došel v pořádku, dříve než od nás dostane zprávu, ať se s námi spojí. Rádi dar dohledáme a potvrdíme. Pro dohledávání poslaných darů je pro obě strany nejjednodušší, když se dárce přihlásí k Dárcovství a své členské číslo využívá jako specifický symbol.
Kolik stojí vámi nabízené misijní materiály?
Všechny naše misijní materiály jsou neprodejné, neuvádíme tedy jejich cenu. Výrobu materiálů hradíme z vlastních prostředků PMD, neboť prostřednictvím materiálů chceme informovat o situaci v misiích a přiblížit zájemcům způsob pomoci. Naše činnost je zcela závislá na štědrosti dárců, které se nám daří získávat i skrze misijní materiály. Díky vzájemné spolupráci a finanční podpoře tak můžeme přispět ke zmírňování extrémní bídy, záchraně životů a šíření víry v misijních oblastech světa.
Existuje nějaká kontrola hospodaření PMD?
Ano. Každoročně se výsledky hospodaření posílají na odpovídající mezinárodní generální sekretariáty PMD do Říma. Finanční zprávu musí navíc vždy prověřit a podepsat nezávislý auditor. Jsme standardní nestátní neziskovou organizací, jejíž hospodaření podléhá českým zákonům a kontrole ze strany finančního úřadu.
Jaké údaje musím při posílání daru vyplnit?

***************************************************************************************

PROJEKTY

Kdo projekty připravuje a realizuje?
Každá misijní země může požádat Papežská misijní díla o podporu. Autory projektů jsou lidé v misiích. Zástupci místních komunit, škol, sirotčinců, nemocnic, středisek, útulků, farností nebo diecézí musí připravit a sepsat krátký projekt, ve kterém představí cíl a realizaci projektu, jeho personální i finanční zajištění. Existuje jednotný formulář žádosti. Nutnou součástí každého takového projektu je místní finanční spoluúčast, aby se postupně misijní oblasti stávaly samostatnými. Žádosti musí odsouhlasit místní katolický biskup a zařadit je do pastoračních priorit diecéze. Je-li projekt vybrán a financován prostřednictvím PMD, pak jeho uskutečnění zajišťují místní lidé, případně též misionáři v místě působící.
Kdo je garantem projektu?
Garantem každého projektu je vždy místní biskup, kromě něho vykonává dohled nad využitím finanční pomoci také místní národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech celého světa. Není tedy potřeba, aby do misií jezdily realizovat projekty zahraniční firmy, organizace či další speciální pracovníci, čímž se šetří velké množství režijních nákladů. Takto za projekty a pomocí potřebným stojí domorodí odpovědní lidé, kteří dobře znají místní situaci a hovoří jazyky chudých.
Kdo projekty vybírá?
Výběr projektů je několikastupňový a zajišťuje tak podporu jen kvalitním a uskutečnitelným projektům. První výběr probíhá skrze místního národního ředitele PMD a biskupa, který následně souhrn žádostí za svou diecézi odesílá na mezinárodní sekretariáty PMD v Římě. Zde se ověřuje, zda mají žádosti patřičné náležitosti. Projekty se třídí a zpracovávají do přehledných seznamů, aby byly k dispozici pro schvalovací řízení, na kterém se podílí všichni národní ředitelé PMD světa v rámci pravidelných každoročních světových Generálních shromáždění PMD. Skrze PMD se pomoc spravedlivě rozděluje, protože misijní pracovníci mají k dispozici tisíce žádostí ze všech misijních oblastí a mohou je tedy podle potřeby porovnávat. Po schválení jsou projekty nabídnuty podporovatelům – jednotlivým zemím (Národním kancelářím PMD). Každá země tak podle svých možností a v koordinaci s mezinárodními sekretariáty PMD v Římě přímo podporuje konkrétní misijní projekty. Dbá se na systematičnost, kontinuitu, koordinovanost, spravedlivé rozdělování pomoci a rozložení projektů v místě i čase.
Jaké projekty mohu podpořit?
Papežská misijní díla přichází s hlavní nabídkou projektů, které představuje přehled variabilních symbolů . Mezi konkrétní projekty patří dárcovský program podporující studium a formaci bohoslovců v misiích, mnoho projektů na pomoc chudým dětem a také zajištění základního chodu diecézí v misiích. Na základě téměř 200leté praxe a zkušeností podporujeme vždy celé skupiny (školy, sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní programy, semináře…). Předcházíme tím upřednostňování jednotlivců a dalším možným komplikacím.
 Jak jsou jednotlivé projekty kontrolovány?
Správné využití našich darů je kontrolováno místním nunciem, biskupy, národním a diecézními řediteli PMD. Kontrola, stejně tak jako výběr projektů, je tedy několikastupňová. Ověřování probíhá také na sekretariátech PMD v Římě, kontrolu provádí i národní ředitel PMD ČR při svých misijních cestách.
Jak velké jsou režijní náklady a kolik stojí provoz PMD?
Vzhledem k tomu, že Papežská misijní díla nevysílají do misijních zemí vlastní pracovníky ani materiál, jsou oproti jiným humanitárním organizacím šetřeny významné prostředky. Samotná administrativa projektů je relativně málo nákladná díky jednoduchosti projektů a nevyžadování množství dokumentů a formulářů. Veškeré výdaje a náklady na zajištění provozu a činnosti PMD v ČR se dlouhodobě pohybují do 10 %, přičemž náklady na administrativu činí přibližně 3 %. Detailní údaje jsou k dispozici ve výročních zprávách PMD, které již řadu let prověřuje nezávislý auditor. Snažíme se vše dělat úsporně a přitom kvalitně, aby co nejvíce prostředků šlo na pomoc potřebným. V tom nám pomáhá celá řada dobrovolníků.

***************************************************************************************

MEŠNÍ INTENCE MISIONÁŘŮM

Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit?
Peníze vybrané na tento účel jsou předávány kněžím v chudých misijních oblastech většinou jednou nebo dvakrát ročně.
Dozvím se, ve které zemi a kdy bude mše svatá odsloužena?
Při zasílání částky dárce neví, do jaké země se jeho intence dostane a kdy bude mše sv. odsloužena, ale jsme schopni mu zpětně sdělit, do jaké země byly intence předány.
Podle čeho se určí, kdo intence dostane?
Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Země vybírá Národní kancelář PMD.
Dozví se kněz, z které země mu byla intence zaslána?
Ano, kněží v misiích vědí, že intence jsou z České republiky.
Kam mám napsat úmysl mše svaté?
Mše sv. jsou slouženy vždy na dobrý úmysl dárce, psaný text úmyslu se kněžím nepředává. Je to i z toho důvodu, že překládání textů do mnoha cizích jazyků by celou věc dost zkomplikovalo. Kněží v misiích tedy slouží tyto mše sv. na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Toto je běžná praxe ve světě. Tímto krásným způsobem jsme skrze oběť mše svaté spojeni s Bohem a lidmi, kteří se bohoslužeb účastní.
Jakou částkou je dobré na intence přispět?
Na jednu intenci je dobré věnovat alespoň 250 Kč. Částka je stanovena na základě celosvětové praxe. Jedná se však o dobrovolný dar, a proto záleží na Vás, jakou částkou budete chtít přispět. Z finančních částek posílaných na mešní intence je poskytovaná pomoc potřebným. Pro místní kněze je to často jediná možnost příjmu, protože většinou nedostávají žádný plat. Navíc z toho pomáhají chudým a nemocným, staví a opravují kostely apod.
Kam mohu peníze na mešní intence misionářům poslat?
Adresa: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51
Číslo účtu: 72540444/2700
Variabilní symbol: 321
Specifický symbol: členské číslo, pokud máte
Do zprávy pro příjemce uveďte počet intencí.
Mohu za zaslanou částku na mešní intence misionářům dostat potvrzení pro daňové účely?
Na tyto částky potvrzení pro možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu fyzických (právnických) osob nevystavujeme.

***************************************************************************************

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio