FB twitter YouTube

Misijní unie

Úkolem Papežské Misijní Unie je informovat a misijně formovat kněze, členy zasvěceného života a sekulárních institutů, kandidáty na kněžství a k zasvěcenému životu, stejně jako i laiky, kterým byla svěřena biskupem kanonická misie, a podílejí se na pastorační službě v církvi.
Proto členové PMU – bez ohledu na jejich místo v životě církve – mají s ohledem na cíl, který je jim stanoven, probouzet u pokřtěných lidí zodpovědnost za univerzální poslání církve, a proto se zavazují:

  • obětovat své modlitby, utrpení a odříkání na misijní úmysly
  • prohlubovat svou misijní formaci
  • propagovat Papežská misijní díla a misijní materiály
  • podílet se na modlitebních setkáních a formaci

Diecézní a řeholní kněží by měli při hlásání, při návštěvě nemocných, ve zpovědnici a při mnoha jiných pastoračních příležitostech připomínat věřícím jejich čest a povinnost podílet se na misijní spolupráci. Protože skrze svou pastorační funkci plní úlohu promotorů třech dalších Papežských misijních děl ve farnostech.

Kněží

  • slouží každý rok jednou mši sv. na misijní úmysl
  • a darují jedno mešní stipendium na projekty PMU.

Sloužení mše sv. je zvláštním projevem zbožnosti všech kněží, kteří jsou členy PMU, a to jak diecézních, tak řeholních.  Nicméně, stipendium obětované pro PMU se týká spíše kněží diecézních, protože řeholní kněží nedisponují samostatně finančními prostředky. Díky těmto darům se vytvoří fond určený k podpoře misijního díla zejména mezi mladými lidmi  a seminaristy. To také umožní pořádání misijních kongresů a konferencí PMU.

Instituty zasvěceného života – řeholní sestry a bratři

Instituty zasvěceného života, mužské a i ženské, jsou také povinny se aktivně podílet na podpoře misijního ducha mezi věřícími. Za tímto účelem mohou řeholní společenství v rámci svých struktur ustanovit misijní animátory, kteří ve spolupráci s PMD pečují o misijní formaci a ducha ve své kongregaci.

Doporučuje se, aby osoby odpovědné za noviciát a formaci byly členy PMD, protože misijní rozměr přípravy mládeže k zasvěcenému životu je nezbytně nutný.

Velmi důležitou roli v činnosti PMU hrají misijní instituty a kongregace. Vedle těchto je pro církev zvláště plodná a nezbytná účast (přítomnost) kontemplativních řádů, které – zůstávají   „v srdci církve“ – a podporují úsilí misionářů a misijní animaci modlitbou a duchovní obětí.

Bohoslovci diecézní a řeholní

Seminaristé vytvářejí organizované misijní skupiny, které hrají obzvláště důležitou úlohu při dosahování cílů PMU v seminářích.
Tyto skupinky organizují modlitby na misijní úmysly, pořádají misijní dny, misijní setkání s misionáři a podílejí se v rámci svých možností na stanovených aktivitách PMD (kongresy, poutě atd.) – tímto způsobem se stávají místem a nástrojem misijní horlivosti u všech studentů.

Absolventi by měli být seznamováni se současnými misijními problémy ve světě a informováni o všestranné misijní spolupráci v církvi, zejména tou, kterou vede Papežské misijní dílo.

Laici podílející se na pastorační činnosti církve

Členy PMU můžou být  také laici zapojení do pastorace. Jedná se především o katechety, pastorační asistenty, zástupce katolických spolků a hnutí, členy pastoračních a ekonomických rad farností.

Skrze své začlenění do PMU a prohlubování misijního ducha mohou pak účinně přispět k podpoře misijního povědomí ve svých společenstvích.

Svátek svatého Františka Xaverského, patrona misií (3. prosince), je den misijní spirituality kněží.

Svátek svaté Terezie z Lisieux, učitelky církve a patronky misií (1. října), je dnem misijní spirituality řeholních sester.

Svátek Letnic je misijním dnem nemocných, kteří nabízejí své utrpení na úmysly misií.

Týden modliteb za jednotu křesťanů- členové PMU se zapojují do modliteb za jednotu, protože, jak říkal papež Jan Pavel II. „skutečnost, že dobrá zpráva o usmíření je hlásána křesťany, kteří jsou rozděleni mezi sebou, oslabuje sílu jejich svědectví“ (RM 50). V návrhu o. Paula Manny měla MU od počátku také sloužit myšlence ekumenismu.

Postní doba – je čas intenzivní modlitby, pokání a solidarity s našimi bratry a sestrami v chudých zemích.

Říjen, misijní měsíc v církvi, je zvláštním způsobem „vyhrazený“ Papežským misijním dílům a v předposlední říjnovou neděli je slaven Světový den misií.

Podle dekretu Penitenciarie z 12.12. 1979, jsou členům PMU poskytovány odpustky za obvyklých podmínek v následujících termínech:

  • v den přistoupení k PMU
  • na Velikonoce
  • svátky: Neposkvrněného početí Panny Marie (8.12), sv. Františka Xaverského (3. prosince), sv. Terezie od Dítěte Ježíše (1.10.)
  • v den výročí kněžského svěcení a řeholních slibů

Chcete se stát členy misijní unie? Přihlaste se zde.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio