FB twitter YouTube

Misijní klub

Misijní klub (dále MK) je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000.
Pro dospělé, jednotlivce i skupiny

Členové MK:

 • denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria).
 • týdně spoří na Chléb pro misie – finanční dar pro chudé v rámci projektů PMD.
 • podporují aktivity PMD.

Pro ty členy, kteří by si chtěli vybrat a zapojit se ve svém volném čase do misijní činnosti, přinášíme několik nápadů:

 • aktivně podporovat činnost PMD, získávat podporu projektů PMD
 • nabízet ve svém okolí misijní materiály: Misijní kalendáře, kalendáříky z misií, filmy apod.
 • vzdělávat se v misijní tematice např. v Misijní škole animátorů „MIŠKA“
 • osobním příkladem „rozšiřovat“ hranice Božího království
 • přispívat k misijní činnosti ve vlastní rodině, farnosti, škole, vést skupinku dětí v Misijním klubku
 • podpořit modlitební setkání s misijní tematikou: růženec, adoraci, křížovou cestu, novénu, pouť
 • překládat do (z) českého jazyka různé misijní materiály, dělat gramatické korektury textů
 • pořádat tvořivé aktivity – Misijní jarmark, Misijní koláč, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, benefiční koncerty, plesy, výstavy, soutěže či jiné dobročinné akce ve prospěch misií
 • pomáhat při výrobě misijních materiálů, vytvářet animační misijní programy, pořádat besedy, výstavy, promítat, videa, prezentace
 • spolupracovat s médii na úrovni farností, diecézí či mezistátně
 • organizovat sběr různých surovin (bylin, sběrných surovin, použitých telefonních karet,…). Než začnete s touto činností, ověřte si, jestli se tyto věci ve vašem okolí vykupují. Výtěžek pošlete na účet PMD.
 • udržovat kontakt s misionáři, s dobrovolníky v misijních stanicích

Je dobré vědět:

 • národní kancelář PMD posílá členům několikrát ročně Misijní zpravodaj PMD
 • členové (skupiny) jsou zapsáni do Modlitební knihy
 • každý měsíc je za všechny sloužena eucharistie
 • stále na nás v modlitbě myslí i lidé z misií, denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech

 Nejhezčím dárkem je být darem pro druhé

Chcete se stát členy misijního klubu? Pak se přihlaste zde.

Slovo člena:

Slovo misie je odvozené od latinského slova „missio“, což znamená poslání. Neexistuje svědectví bez svědků a misie bez misionářů. Ježíš si vyvolil lidi jako své svědky a apoštoly a rozeslal je, aby spolupracovali na jeho misii a pokračovali v jeho díle spásy: „Budete mými svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku i v Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8).

A proč zrovna papežské misie?

Snažme se o to, abychom si hlouběji uvědomovali a upevňovali svou římskost, která se projevuje naší úctou, láskou a poslušností vůči papeži. Je to vposledku projev naší úcty, lásky a poslušnosti vůči Ježíši Kristu, neboť papež je „vicarius Christi“ – Kristův náměstek. Jak nám ukazují životy světců, hluboký vztah k papeži je nezbytným prvkem svatosti. Za všechny vzpomeňme dominikánku sv. Kateřinu Sienskou, pro kterou byl papež „sladkým Kristem na zemi“. A tomu se snažíme vést za velké podpory otce Petra Dujky děti, mládež i ostatní farníky v Prostřední Bečvě u kostela sv.Zdislavy.

Václav Holčák, dominikánský terciář, pastorační asistent – člen Misijního klubu

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio