FB twitter YouTube

Papež František promlouvá nejen k Africe

Přinášíme Vám přehled poselství, které papež promlouval v Africe.

KEŇA

Papež k politickým představitelům, Nairobi – Keňa, 25.11.2015

Keňa je obdařena nejenom nezměrnými přírodními krásami ve svých horách, řekách a jezerech, pralesích, savanách a stepích, https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photosale také hojností přírodních zdrojů. Keňský lid si velice váží těchto pokladů darovaných Bohem a je známý svou péčí o jejich zachování, což je mu ke cti. Vážná ekologická krize, která je před námi, vyžaduje rostoucí vnímavost ke vztahu mezi lidmi a přírodou. Jsme zodpovědní za předávání přírodních krás v jejich integritě budoucím generacím a máme povinnost o tyto obdržené dary správně pečovat. V africké duši jsou tyto hodnoty hluboce zakořeněny. Ve světě, který společný dům nadále spíše vykořisťuje než opatruje, mají tyto hodnoty inspirovat vlády, aby prosazovaly etické modely ekonomického rozvoje. Zvláště vás prosím, abyste měli upřímnou starost o potřeby chudých, o touhy mladých a o spravedlivé rozdělování lidských a přírodních zdrojů, jimiž Stvořitel vaši zemi požehnal. Ubezpečuji vás o nepřetržitém nasazení katolické komunity, která prostřednictvím svých školských a charitativních děl nabízí těmto oblastem svůj specifický přínos.

Více ZDE.

Promluva papeže Františka na půdě OSN v Nairobi – Keňa, 26.11.2015

Afrika nabízí světu přírodní krásu a bohatství, které nás vybízí chválit Stvořitele. Tomuto dědictví Afriky a celého lidstva https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photosneustále hrozí devastace v důsledku nejrůznějšího lidského sobectví a zneužívání situace bídy a exkluze. V kontextu ekonomických vztahů mezi státy a národy se nesmí přecházet mlčením nedovolené obchodování, které se rozmáhá v kontextu bídy a tuto bídu a exkluzi přiživuje. Nelegální obchod s diamanty a drahokamy, se vzácnými kovy a s kovy strategicky významnými, se dřevem a biologickým materiálem, s produkty živočišného původu, jako v případě obchodu se slonovinou, který se pojí s hubením slonů, přispívá k politické nestabilitě, růstu organizovaného zločinu a terorismu. Mnoho je životů, mnoho příběhů, mnoho snů, které v naší době ztroskotávají. Nemůžeme k tomu zůstávat lhostejní. Nemáme na to právo. 

Více ZDE.

Papež na ekumenickém a mezináboženském setkání, Nairobi – Keňa, 26.11.2015

Drazí přátelé, na tento rok připadá padesáté výročí zakončení II. Vatikánského koncilu, při kterém katolická církev vyvinula úsilí o ekumenický a mezináboženský dialog ve službě porozumění a přátelství. Mým úmyslem je potvrdit tento závazek, který vyplývá z přesvědčení o všeobecnosti Boží lásky a spásy, nabízené všem. Svět oprávněně čeká na to, aby věřící pracovali společně s lidmi dobré vůle při řešení mnoha problémů, které dopadají na lidskou rodinu. Pohlížejme do budoucnosti a modleme se, aby se všichni muži a ženy považovali za bratry a sestry, aby se pokojně sjednotili ve svých rozdílnostech a skrze ně. Modleme se za mír! 

Více ZDE.

Ze setkání papeže s kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy, Nairobi-Keňa, 26.11.2015 

Kdo chce následovat Ježíše, nesmí se zajímat o bohatství, moc a důležitost. Ježíše je nutné následovat až do posledního kroku, na kříž. On už pak zařídí, abyste vstali https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photosz mrtvých, avšak musíte ho následovat až do konce. Církev není nezisková organizace nebo firma, nýbrž tajemství, které na nás hledí a říká: Pojď! Kdo tedy může Ježíše pochopit? Nikdo. Nesmíte proto ustávat v pláči. Plačte nad bolestí světa a vlastní nevěrou, plačte za chudé lidi a zavražděné děti. Plačte nad tím, čemu nerozumíme, protože nikdo nezná odpověď na ona „proč“.“ Všichni, kdo se dali Ježíšem vyvolit, tak učinili, aby sloužili Božímu lidu, nejchudším, vyděděným a vzdáleným lidem, ale také těm, kteří si neuvědomují hřích a pýchu, ve kterých žijí. Byli jsme vyvoleni nikoli proto, abychom si dali sloužit, nýbrž abychom sloužili.

Více ZDE.

Největší sportovní areál v Nairobi, fotbalový stadion Kasarani s kapacitou sedmdesát tisíc míst, hostil dopolední setkání Svatého otce s mladými lidmi, 27.11.2015 

V základu všech otázek, které jsem mi položili, stojí jediná: Proč existují rozdělení, boj, válka, smrt, fanatismus a https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photoszkáza? K nejednotě, etnické zášti, korupci anebo závislosti na drogách nás vede duch zla. Prvotní odpovědí je tedy slovo, které se může stát nepohodlné, ale nechci se mu vyhnout: modlitba. Člověk ztrácí to nejlepší ze svého lidství, když na modlitbu zapomíná, protože se cítí všemohoucí anebo tváří v tvář mnoha tragédiím necítí potřebu žádat o pomoc. Na dotaz o využití sociálních sítí v apoštolátu František bez váhání doporučil: Základním médiem je váš úsměv, slovo, gesto, blízkost chudým a opuštěným lidem. Závažné téma náboru do extrémistických skupin zase adresoval mocným tohoto světa – právě oni mají mladým lidem zajistit práci a možnost studia. Životní prázdnotu mladých lidí nelze zakrývat tím, že se kupříkladu v Evropě nezveřejňují statistiky sebevražd v této věkové kategorii. Braňte rodinu, a to stále…Všude kolem nás jsou nejenom opuštěné děti, ale také opuštění staří lidé, které nikdo nenavštěvuje a nemá rád. A pokud jste sami nezakusili porozumění, buďte chápaví vůči druhým. Jestliže jste sami nedostali lásku, milujte ostatní lidi. Jestli jste prožili bolest osamění, jděte za těmi, kdo žijí sami. Tělo se léčí tělem! Bůh se vtělil, aby nás uzdravil. Dělejme tedy totéž vůči druhým lidem.

Více ZDE.

UGANDA

Promluva papeže k politickým činitelům, Entebbe – Uganda

Tady ve východní Africe prokázala Uganda výjimečné nasazení při přijímání uprchlíků, kterýmhttps://www.facebook.com/pmsuganda/photos/pcb.964838033585770/964834526919454/?type=3&theater umožnila znovu začít bezpečný život, dala jim pocit důstojnosti plynoucí z toho, že si vydělají na živobytí poctivou prací. Náš svět poznamenaný válkami, násilím a různými formami nespravedlnosti je svědkem migračního pohybu národů, který nemá obdoby. Způsob, jakým čelíme tomuto fenoménu, je zkouškou našeho lidství, naší úcty k lidské důstojnosti a především naší solidarity s bratřími a sestrami v nouzi. Třebaže je má návštěva krátká, doufám, že povzbudím množství tichého úsilí vynaloženého na pomoc chudým, nemocným a lidem v jakékoli těžkosti. V těchto malých znameních můžeme spatřit pravou duši lidu. Náš svět se mnoha způsoby stává solidárnějším, avšak zároveň jsme svědky znepokojivé globalizace „skartační kultury“, která vyvolává slepotu vůči duchovním hodnotám, zatvrzuje naše srdce před nouzí chudých a zbavuje naši mládež naděje.

Více ZDE.

Petrův nástupce těsně před bohoslužbou nejprve navštívil anglikánský chrám v Namugongo, který stojí na místě, kde v letech 1884-87 podstoupilo smrt dvacet pět svědků víry, anglikánů i katolíků. Z celkového počtu 45 tehdejších mučedníků, zabitých na různých místech Ugandy, bylo 22 katolíků. V přilehlé kapli jsou také uchovávány jejich relikvie. Více ZDE.

Homilie papeže při mši sv. ke cti ugandských mučedníků, Kampala – Uganda, 28.11.2015

Nedostáváme dar Ducha svatého jen sami pro sebe, ale abychom se vzájemně podporovali ve víře, naději a lásce. Myslím na https://www.facebook.com/CatholicNewsService/photos/a.10153137090615723.1073742212.7891870722/10153137091205723/?type=3&theatersvaté Josepha Mkasa a Karla Lwangu, kteří byli ve víře poučeni od druhých a sami chtěli obdržený dar předávat dál. Dělali to v nebezpečných dobách. Byl ohrožen nejenom jejich život, ale také život mladých chlapců a děvčat, kteří byli svěřeni do jejich péče. Poněvadž rozvíjeli vlastní víru a rostli v lásce k Bohu, nebáli se nést Krista druhým, dokonce za cenu života. Jejich víra se stala svědectvím. Dnes je ctíme jako mučedníky a jejich příklad ve světě nadále inspiruje mnohé lidi. Pokud budeme jako oni mučedníci denně oživovat dar Ducha, který přebývá v našich srdcích, pak se zajisté staneme učedníky-misionáři, kterými nás chce mít Kristus. Pro svoje rodiny a přátele určitě, ale také pro ty, které neznáme, a zvláště pro ty, kteří by nám mohli být nakloněni nepříznivě, ba dokonce nepřátelsky. Tato otevřenost vůči druhým začíná v rodině, v našich domovech, kde se učíme lásce a odpuštění a kde se z lásky svých rodičů učíme poznávat milosrdenství a lásku Boží. Tato otevřenost se projevuje také péčí o staré a chudé lidi, vdovy a sirotky.

Více ZDE.

SAR

Papež k veřejným činitelům, Bangui – Středoafrická republika, 29.11.2015

Každý člověk má důstojnost. Potěšilo mne, když jsem se dozvěděl, že Středoafrická republika se nazývá „Zo kwe zo“, tedy12295334_10153139945720723_6477357140817550108_n „zemí, kde je člověk člověkem“. Proto je zapotřebí učinit vše pro ochranu lidství a důstojnosti člověka. A kdo má prostředky potřebné k důstojnému životu má se místo starostí o svoje privilegia snažit pomáhat těm chudším, aby i oni dosáhli životní úrovně odpovídající lidské důstojnosti, zejména prostřednictvím rozvoje svého lidského, kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu. Přístup ke vzdělání a zdravotnické péči, boji proti podvýživě a za slušný příbytek pro všechny by měl být na prvním místě rozvoje, který dbá na lidskou důstojnost. Vždyť důstojnost lidské bytosti spočívá v tom, že se člověk zasazuje o důstojnost svých bližních.

Více ZDE.

Po skončení eucharistické slavnosti v katedrále Neposkvrněného početí v Bangui,kde papež otevřel první Svatou bránu Jubilejního roku Milosrdenství, zahájil papež František modlitební bdění mladých slovy:

Zaprvé: nikdy nepodléhej nenávisti. A pokud ti někdo ublíží, snaž se odpustit. Žádná nenávist! Mnoho https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photosodpuštění! A pokud nemáš v srdci nenávist, pokud odpouštíš, budeš vítězem. Protože zvítězíš v nejnáročnější bitvě života, budeš vítězem v lásce. Právě skrze lásku přichází pokoj. Je potřeba odolat, mít odvahu vzepřít se a bojovat za dobro! Kdo utíká nemá odvahu nasadit život. Jak se ovšem vzepřít? – tázal se papež. Především je nutné se modlit, odpověděl, protože modlitba přemáhá zlo a přibližuje nás k Bohu. Na druhém místě je pak potřeba pracovat pro mír. A mír, dodal, není dokument, který se podepíše a zůstane ležet. Pokoj je třeba uskutečňovat každý den!. Pokoj je řemeslná práce, kterou konáme vlastníma rukama, vlastním životem!

Více ZDE.

Použité zdroje:

Is Francis a Pope for Africa?. CONSOLATA. [online]. 20.10.2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z:http://www.consolata.org/new/index.php/mission/nostridicono/item/785-is-francis-a-pope-for-africa

Vatican Radio – English Section. Vatican Radio. [online]. 5.12.2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: https://www.facebook.com/VaticanRadioEnglish/

PMS-Uganda. Facebook. [online]. 29.11.2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z:https://www.facebook.com/pmsuganda/photos/pcb.964838033585770/964834526919454/?type=3&theater

Catholic News Service. Facebook. [online]. [2015] [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CatholicNewsService/?fref=photo&sk=photos

Pope Francis in Uganda. Facebook. [online]. 28.11.2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z:https://www.facebook.com/CatholicNewsService/photos/a.10153137090615723.1073742212. 7891870722/10153137091205723/?type=3&theater

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio